Деловодна информация
01020
1517 07/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
01020-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД 115517517
ул.Никола Вапцаров № 9
Пловдив BG421 4004 България
доц. д-р Петко Недев, д.м. - Управител; Георги Василев - юрисконсулт +359 32603981
office@mbal2pv.com +359 32603981

Интернет адрес/и

http://www.mbal2pv.com

http://www.mbal2pv.com/publics


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal2pv.com/publics
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД”
33140000      LA16
Доставки

Доставка на медицински консумативи и лабораторни реактиви подробно описани в техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
140000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, ул.Никола Вапцаров № 9, Болнична аптека

МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
140000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с разрешение или удостоверение за търговия на едро за медицински изделия, издадено на негово име.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците трябва да представят заверено копие копие с гриф: „Вярно с оригинала”, подпис и „мокър” печат на разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия (в приложимите случаи), издадено на участника в процедурата – поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
2. Участниците трябва да представят доказателство за съответствие на оферираните медицински изделия с СЕ марка, съгласно Закона за медицинските изделия – валидна декларация за съответствие с СЕ марка, издадена от производителя или упълномощен представител, и валиден сертификат за СЕ марка издаден от нотифициран орган – заверено от участника копие с гриф: „Вярно с оригинала”, подпис и „мокър” печат на участника, а когато документът е на чужд език да бъде придружен с легализиран превод на български език, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
3. Участниците трябва да представят заверено копие с гриф: „Вярно с оригинала”, подпис и „мокър” от документ, удостоверяващ оторизацията на участника от производителя на оферираните продукти на името на участника. Документът се поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка.
Върху всеки представен документ, удостоверяващ оторизацията, участникът трябва да впише номера на номенклатурната единица, за която се отнася, съгласно предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя.
За номенклатурни единици № 132, 162 – 180 включително, Възложителят изисква представянето на мостри на стоките, които ще се доставят.
4. Участниците трябва да представят Сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, свързан с предмета на обществена поръчка - заверено от участника копие с гриф: „Вярно с оригинала”, подпис и „мокър” печат на участника, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка.
5. За доказване на съответствието с посочените технически възможности, участниците следва да посочат необходимата информация в таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
В предоставените материали е необходимо да бъде премахната всякаква информация, която се отнася до стойността на предлаганите консумативи/реактиви.
Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/11/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

29/11/2017 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Конферентна зала на МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите всеки присъстващ упълномощен представител представя на комисията пълномощно от законните представители на участника (в оригинал).
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява участник:
1.1. за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;
1.2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията;
1.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
1.4. който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
1.5. участник, който не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в прил. № 10 ЗОП;
1.6. участници, които са свързани лица.
1.7. Специф. национални основания за отстраняване са наличие на обстоятелствата по:
1.7.1. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС;
1.7.2. чл. 4, ал. 7, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.
2. Участник, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1 и чл. 55. ал.1, т.1 ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.
3. Участникът, избран за изпълнител, представя:
3.1. за обст. по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свид. за съдимост;
3.2. за обст. по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
3.3. за обст. по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изп. агенция „ГИТ“.
3.4. за обст. по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенция по вписванията.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чужд. лице, той представя документ по т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Възложителят не изисква представянето на докум. по т. 3, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на възложителя по служебен път.
4. За конкретната поръчка участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техн. способности и професионална компетентност.
5. При участие на обединение, възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва.
6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
7. Участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
8. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица/ подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от Част II и Част III.
9. При участие на трети лица/подизпълнители, документите по т. 3 се представят и за тях.
10. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
11. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, която да обезпечи изпълнението му.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 07/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва