Деловодна информация
5397
ДАЕУ - 5359 02/11/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
02/11/2017 (дд/мм/гггг)
5397-2017-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна Агенция Електронно Управление 177098809
ул. Ген. Й. В. Гурко №6
София BG411 1000 България
Димитър Дулев +359 229492324
ddulev@e-gov.bg +359 229492158

Интернет адрес/и

www.e-gov.bg

https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.e-gov.bg/bg/zop/zop2016
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ДАЕУ има функции по осъществяване на политики, издаване на правила и прилагане на добри практики в областта на електронното управление.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Подпомагане на дейността на националният център за реакция при инциденти във връзка с информационната сигурност (CERT България) по времето на подготовка и председателстването на Съвета на Европейския
72246000      
Услуги

Предметът на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности:
Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CERT България при противодействие на кибер атаки и инциденти със значително въздействие върху мрежовата и информационна сигурност.
Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CERT България при справяне с кибер атаки и инциденти, водещи до „трайна“ неработоспособност наедна или повече администрации.
Оказване на техническа/и консултация/и и техническа помощ на CERT България при справяне с инциденти на място.
Оказване на техническа/и консултация/и и техническа помощ на CERT България при управление на артефакти.
Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CERT България при необходимост от извършване на Penetration тест / Forensic Analysis.
Начини за предоставяне на техническата помощ
Управление на заявките
Управление на инциденти
Надграждащи обучения
Организиране на семинар
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
72246000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. Ген Й. В. Гурко №6

Изпълнителят трябва да подпомага дейността на служителите на CERT свързана с процеса на управление на инциденти чрез: -технически консултации дистанционно или на място - подпомага и напътства по телефон, електронна поща, факс или чрез документация. Това включва техническа помощ за интерпретирането и обработката на събраните данни, предоставяне на информация за контакти или на насоки за стратегии за смекчаване и възстановяване, така че самите служители да могат да извършат сами на място възстановяването. Ако не е възможно възстановяването чрез инструкции, предавани дистанционно, се предприемат преки действия на място;
- техническа помощ – чрез използване на конкретни инструменти в процеса на управление на инциденти и артефакти.
При изпълнение на поръчката изпълнителят трябва да извърши следните дейности:
1.Техническа консултация и техническа помощ, както следва:1.1. Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CERT България при противодействие на кибер атаки и инциденти със значително въздействие върху мрежовата и информационна сигурност. 1.2. Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CERT България при справяне с кибер атаки и инциденти, водещи до „трайна“ неработоспособност наедна или повече администрации. 1.3. Оказване на техническа/и консултация/и и техническа помощ на CERT България при справяне с инциденти на място.1.4. Оказване на техническа/и консултация/и и техническа помощ на CERT България при управление на артефакти.1.5. Оказване на техническа консултация и техническа помощ на CERT България при необходимост от извършване на Penetration тест / Forensic Analysis..1.6.Начини за предоставяне на техническата помощ. 1.7.Управление на заявките 1.8.Управление на инциденти
2.Надграждащи обучения
3.Организиране на семинар
Допълнителна информация относно описанието на поръчката, начините на изпълнение и др. се съдържа в одобрената към настоящата поръчка документация.
Критериите по-долу
 
ДА Време за разрешаване на инциденти    22,5%
Обучения    5%
Професионална компетентност на част от персонала    22,5%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

НЕПРИЛОЖИМО
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

НЕПРИЛОЖИМО

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участника следва да разполага с екип за изпълнение състоящ се минимум от:
1.Ръководител екип - 1 бр.
2.Eксперт по мрежова сигурност - 1 бр.
3.Експерт по операционни системи - 1 бр.
4.Експерт по web приложения – 1бр.
5.Експерт по анализиране на зловредни кодове – 1бр.
6.Експерт/експерти по откриване на уязвимости - минимум 1 бр. в ИТ инфраструктура, сървъри и приложения.
Част от членовете на екипа следва да притежават следната професионална компетентност, както следва:
1.Експерт по мрежова сигурност:
професионален опит:
- минимум 3 години професионален опит в една от следните области: управление на компютърни мрежи и сигурност на компютърни мрежи, анализ на логове на мрежови устройства и сигурност на ИТ инфраструктура или еквивалентни;
- участие в минимум 2 дейности/проекти в областта на сигурността в ИТ инфраструктурата или еквивалентна област.
Образование и квалификация:
- да притежава минимум 1 бр. от следните сертификати или еквивалентни:
1.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по Malware Analysis;
2.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по Web Defense;
3.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по Network Defense;
4.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по Penetration test;
5.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по мрежова инфраструктура и технологии (например Cisco CCNA или аналогичен);
6.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по сигурност за Windows OS/Linux/UNIX;
7.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по заплахите за сигурността и видове атаки;
8.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по киберсигурност;
2. Експерт по откриване на уязвимости в ИТ инфраструктура, сървъри и приложения
Професионален опит:
-минимум 3 години специфичен професионален опит в една от следните области: откриване на уязвимости в ИТ инфраструктура, сървъри и приложения, penetration testing или еквивалентна област;
Образование и квалификация:
- да притежава минимум 1 бр. от следните сертификати или еквивалентни:
1.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по Web Defense;
2.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по Network Defense;
3.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по Penetration test;
4.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по сигурност за Windows OS/Linux/UNIX;
5.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по заплахите за сигурността и видове атаки;
6.Сертификат/диплома от изкаран курс/обучение по киберсигурност;
Професионалната компетентност на останалите членове от екипа, е показател за оценка към методиката.


За наличие на съответствие с посочените изисквания участникът декларира съответствието като предоставя информация, попълвайки раздел: B Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване на посочените изисквания за участникът следва да разполага със Списък на лицата , в който е посочена професионалната им компетентност (описание на професионалния опит и посочване на притежаваните сертификати).
На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител следва да представи подписан и подпечатан Списък на лицата, в който е посочена професионалната им компетентност (описание на професионалния опит и посочване на притежаваните сертификати).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание,което има право да изпълнява строителство,доставки или услуги съгл. законодателството на държавата,в която то е установено.Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата,ако може самостоятелно да подава оферта и да сключва договор съгл. законодателството на държавата в която е установен.Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник,за когото е:1.налице някое от обстоятелствата по чл.54,ал. 1,т. 1-7 и чл. 55,ал.1, т. 1 – 5 от ЗОП.За липсата на тези обстоятелства участникът декларира липсата им като предоставя информация, попълвайки раздели А, Б,В Част III от ЕЕДОП.На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител следва да представи в оригинал актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата. продължава в Раздел VI.3
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

08/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/12/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ДАЕУ, находяща се на адрес, ул. Ген. Й. В. Гурко №6

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

продължение от раздел III.2.2 Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица,ако има такива.Тези документи са:-Свидетелство за съдимост, за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП;-Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, избран за изпълнител за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;-Удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП.Участник, за когото е налице някое от посочените основания за отстраняване съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерките по чл. 56,ал.1 от ЗОП, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. Предприетите мерки се описват подробно в ЕЕДОП,а доказателствата за тях се представят в офертата.2. налице забраната по чл. 3 и 3а от ЗИФОДРЮПДР, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДР. За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 или наличието на обстоятелствата по чл.4 от ЗИФОДРЮПДР,участниците представят попълнена декларация от едно от лицата, които представляват участника и членовете на управителни и надзорни органи по смисъла на чл. 54 ал.2 от ЗОП – Образец №3; 3.невъзможно да бъде извършена идентификация и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в ЗМИП и ППЗМИП способи, вкл.когато клиентът е ЮЛ - на ФЛ, които са негови действителни собственици,по смисъла на чл.3, ал.5 от ППЗМИП.За извършване на индентификацията участниците представят попълнена Декларация по чл.6 ал.2 от ЗМИП – Образец № 4. 4. е свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП или свързани предприятия.За липсата на свързаност участникът представя попълнена Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник – образец №6;
Гаранции:
1.Гаранция за изпълнение на договора
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% (пет на сто) от стойността на договора без включен ДДС.
Подробна информация за изпълението на поръчката, условията за участие, критериите за подбор, гаранциите и др. се съдържа в одобрената по настоящата поръчка документация.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Държавна Ангенция Електронно Управление
ул. Ген. Й. В. Гурко №6
София 1000 България
ddulev@e-gov.bg +359 29492324
www.e-gov.bg +359 29492158

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва