Деловодна информация
00140
12.00-155 01/11/2017 (дд/мм/гггг)
не
00140-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ихтиман 000776299
ул. Цар Освободител № 123
Ихтиман BG412 2050 България
инж. Тони Кацаров - зам. кмет +359 72482381
obshtina_ihtiman@mail.bg +359 72482550

Интернет адрес/и

www.ihtiman-obshtina.com

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&sortfield=issuedate%20desc&sortlink=issuedate%20desc&obj_id=505
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман през 2018г."
90620000      
Услуги

Предметът на настоящата процедура е:"Зимно поддържане -снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман през 2018г."
Зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища ще се извършва на територията на населените места на територията на община Ихтиман, описани подробно в списък – Приложение № 1. Общата дължина на общинската пътна мрежа за зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване е 94.00км.
Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период и последиците от тях и се изразява в снегопочисване и опесъчаване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
187500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

територията на община Ихтиман

Предметът на настоящата процедура е: "Зимно поддържане -снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на община Ихтиман през 2018 г. "
Зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища ще се извършва на територията на населените места на територията на община Ихтиман, описани подробно в списък – Приложение № 1, неразделна част от документацията за възлагане на обществената поръчка.
Списъкът на общински пътища на територията на община Ихтиман както следва:
1. общински път № SFO3324 /І-8, Нови хан – Вакарел/ - мах. Полиовци – Костадинкино с дължина 3.000 км.
2. общински път № SFO3325 / SFO3324, мах. Полиовци – Костадинкино/ - мах. Млечановци с дължина 2.000 км.
3. общински път № SFO3326 / І-8, Нови хан – Вакарел / - Бальовци с дължина 2.100 км.
4. общински път № SFO3327 / Ихтиман – мах. Гроздьовци – мах. Шубленовци - Белица / ІІІ-801/ с дължина 20.800 км.
5. общински път № SFO3328 / SFO3324, мах. Полиовци – Костадинкино/ - мах. Яздирастовци с дължина 1.000 км.
6. общински път № SFO3329 / І-8/ Вакарел – Пауново – Банчовци – Поповци - / SFO3324/ с дължина 14.100 км.
7. общински път № SFO3330/ ІІІ-801, Вакарел – Белица / - Богдановци – Ръжана - /І – 8/ с дължина 5.600 км.
8. общински път № SFO3331/ ІІІ-801, Вакарел – Белица / - Бърдо с дължина 3.100 км.
9. общински път № SFO3332/ ІІІ-801, Вакарел – Белица / - мах. Суевци с дължина 2.600 км.
10. общински път № SFO3334/ ІІІ-822, Самоков– Ихтиман / - Венковец – Боерица – Живково /ІІІ – 8223/ с дължина 8.400 км.
11. общински път № SFO3335/ ІІІ-8223/ Веринско - Борика с дължина 8.700 км.
12. общински път № SFO3337/ ІІІ-803, Мухово – Лесичово/- Нейкьовец с дължина 6.300 км.
13.общински път № SFO2321/ ІІІ-822 / Ихтиман - Стамболово с дължина 4.300 км.
14. общински път № SFO2322 / ІІІ-822, Живково – Ихтиман/ - жп гара Ихтиман - / SFO2321/ с дължина 1.900 км.
15. общински път № SFO2323 / І-8/ Ихтиман – мотел Ихтиман с дължина 2.200 км.
16. общински път № SFO1320 / ІІІ-822 Ихтиман – Черньово – Полянци - / ІІІ-822/ - с дължина 7.900 км.
Общата дължина на общинската пътна мрежа е 94.00км.
Основните дейности на зимното поддържане са снегопочистване и опесъчаване. Снегопочистването на пътищата обхваща дейностите, свързани с отстраняване на снега от пътното платно. То трява да се извършва своевременно, бързо и качествено и да осигурява условия за нормално протичане на движението и за предпазването на пътищата от снегонавявания при снежни виелици. Снежните маси се разчистват по цялата широчина на пътното платно. За опесъчаването се използват пясъко-солени смеси в съотношение 150-200кг. сол на 1 м3 пясък.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
187500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Цената на съответния участник се формира от сбора от предложените от същия единични цени без ДДС по дейностите снегопочистване и опесъчаване. Определеният за изпълнител участник, преди сключване на договора представя гаранция за изпълнение - сума в размер на 3% (три процента) от максималната цена на договора без ДДС ( прогнозната стойност на поръчката без ДДС)
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност ( правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изисквания по отношение реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.

През последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на 100 000 (сто хиляди лева) без ДДС.
Съгл. §2, т.66 ДР на ЗОП „годишен общ оборот” е сумата от нетните приходи от продажби, а „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката” е сумата, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности попадащи в обхвата на обществената поръчка, а именно по зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътища/улици (§2, т.67 ДР на ЗОП). За доказване на икономическото и финансово състояние на участниците, всеки участник следва да представи справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, обхващаща последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато поради основателна причина участник не е в състояние да представи справка за оборота си, попадащ в обхвата на поръчката, същият може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помоща на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът в процедурата следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на поръчката – минимум 1 (една) услуга.Дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката са услуги по зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на пътища/улици.
2.Участникът следва да разполага с технически лица за изпълнение на поръчката, включени или не в структурата на участника, включително, отговарящи за контрола на качеството.
3.Участникът да разполага с изискуемото минимално техническо оборудване, включително и с терен на територията на община Ихтиман за разполагане на оборудването за изпълнение на поръчката.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.Документите, с които се доказва изпълнение на критериите за подбор и които са посочени в обявлението, се представят в случаите по чл.67, ал.5 и 6 ЗОП.


1. Участникът в процедурата следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични или сходни нс тези на поръчката - минимум 1 (една) услуга. Доказва се със списък на услугите, които са идентични или сходни с тези на поръчката -образец 5, заедно с доказателство за извършената услуга /удостоверение от получателя или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата/.
2.Участникът следва да разполага с технически лица за изпълнение на поръчката, както следва: минимум с 20бр. правоспособни шофьори и машинисти за управление на всяко едно ППС /по оборудването предложено от него/, инструктирани за работа с машините, и минимум оперативен дежурен – 1бр. и ръководител техника- 1бр., отговарящ и за контрола на качеството. По отношение лицата - оперативен дежурен и ръководител техника, отговарящ и за контрола на качеството, възложителят не поставя други изисквания.
Доказва се със списък на техническите лица, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството - образец № 7
3.Участникът да разполага с минимално техническо оборудване, както следва:
а)специализирана техника – товарни автомобили - снегоринни машини, снабдени с гребла за снегопочистване – 10 бр.;
б) машини-торнадо за автоматично опесъчаване с пясъчно-солни смеси – 2 бр.;
в)челен товарач – 4бр.;
г)булдозер – 2 бр.;
д) автогрейдер – 1бр.;
е)влекач/трактор с мощност не по-малко 280 к.с. – 1бр.
ж) За периодите от дата на сключване на договора до 15.04.2018г. и от 15.10.2018г. до 31.12.2018г., участникът следва да разполага с терен за съхранение на снегопочистващата и опесъчаващата техника, ситуиран на територията на община Ихтиман. Доказва се с декларация за техническото оборудване, включително и за терен/ за съхранение на същото на територията на община Ихтиман, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката - образец № 6
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/11/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

В административната сграда на община Ихтиман, находяща се на адрес гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител 123, заседателна зала, IV етаж

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 28.11.2017г. в 14:00 часа, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Обществената поръчка ще се финансира с отпуснатите целеви средства на община Ихтиман за зимно поддържане от републиканския бюджет.
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое от следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, а именно:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл.253 – 260, чл.301 – 307, чл.321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс
2.е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3.има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила
4.е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал.5 ЗОП
5.е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл.128, чл.245 и чл.301-305 от КТ или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
7.е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен
Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП са:
а) лицата, които представляват участника
б)лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника и
в)други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи
ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:
1. Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл.4 от закона. Участникът декларира посочените обстоятелства като попълва в ЕЕДОП – образец № 2, част ІІІ, раздел.Г
2. Участник, който е представил оферта която не отговаря на предварително обявените условия
Офертата се изготвя на български език и се представя в писмена форма на хартиен носител. Ако участникът представи документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с превод на български език.
Възложителят не предвижда възможност документите за участие в процедурата да се подават по електронен път.До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Не се допуска представяне на варианти. Офертата следва да отговаря на изискванията на настоящите указания и да бъде подготвена съгласно приложените образци. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и със заверено пълномощно лице/лица, като към офертата се прилага оригинал на пълномощното от представляващия дружеството.
Място за получаване на офертите: административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, бул. "Цар Освободител" №123, I етаж - деловодство от 8:00ч. на 03.11.2017г. до 17:00ч. на 27.11.2017г.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да с e подават в сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 02/11/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва