Деловодна информация
02716ЮИДП ТП "ДГС Стара Загора"
ПО-10-17 31/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
31/10/2017 (дд/мм/гггг)
02716-2017-0115 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТО СТАРА ЗАГОРА 2016176540191
ул.12-ти пехотен полк №22
Стара Загора BG344 6000 България
Бойко Иванов +359 886089924
dgsstarazagora@uidp-sliven.com +359 42924150

Интернет адрес/и

http://www.uidp-sliven.com/

http://www.uidp-sliven.com/procedures/1514


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.uidp-sliven.com/procedures/1514
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и управление на горски територии, държавна собственост

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Осигуряване на денонощна охрана с помощта на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за нуждите на ТП „ДГС Стара Загора“
79711000      
Услуги

Услугата по предмата на обществената поръчка включва: Осигуряване на денонощна охрана с помоща на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за :
-Административна сграда на ТП „ДГС Стара Загора“, находяща се на адрес: гр.Стара Загора, ул. „12 пехотен полк“ №22, представляваща масивна двуетажна сграда със застроена площ от 543 м2 , с 6 (шест) отделни обекта, в това число помещение „каса“;
-Масивна сграда на два етажа със застроена площ от 124 м2 – Кантон Гълъбово, като за всеки един от етажите по един обект, общо 2 (два)броя.
-Разсадник „Зора“, намиращ се в гр.Стара Загора, кв.Зора със застроена площ от 494 м2 с 7 (седем) отделни обекта;
-Разсадник „Старозагорски минерални бани“ със застроена площ от 50 м2 с 1 (един) обект.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79711000      
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Срадите, стопанисвани от ТП "ДГС Стара Загора" описани подробно в документацията.

Осигуряване на денонощна охрана с помоща на сигнално-охранителна техника /СОТ/, включително проектиране, доставка, монтиране, използване и поддържане за :
-Административна сграда на ТП „ДГС Стара Загора“, находяща се на адрес: гр.Стара Загора, ул. „12 пехотен полк“ №22, представляваща масивна двуетажна сграда със застроена площ от 543 м2 , с 6 (шест) отделни обекта, в това число помещение „каса“;
-Масивна сграда на два етажа със застроена площ от 124 м2 – Кантон Гълъбово, като за всеки един от етажите по един обект, общо 2 (два)броя.
-Разсадник „Зора“, намиращ се в гр.Стара Загора, кв.Зора със застроена площ от 494 м2 с 7 (седем) отделни обекта;
-Разсадник „Старозагорски минерални бани“ със застроена площ от 50 м2 с 1 (един) обект.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да притежава разрешение / лиценз / за извършване на охранителна дейстност. Съответствието с това изискване се доказва с представяне на заверено копие от Лиценз / разрешение за извършване на охранителна дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да има опит в изпълнението на поръчки с идентичен или сходен предмет и обем през последните три години от датата на подаване на заявлението.
Участникът да притежава необходимото техническо оборудване за осъществяване на предмета на поръчката.


Участникът да притежава минимум 2 (два) бр. автомобила за реакция при сигнал „аларма”, подаден от сигнално-охранителната техника.
Участникът да разполага с минимум 2-ма (двама) служители, които да бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката.
Участникът да има един сключен и изпълнен договор с идентичен или сходен предмет и обем през последните три години от датата на подаване на заявлението
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/12/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/12/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Административна сграда на ТП „ДГС Стара Загора“, находяща се на адрес: гр.Стара Загора, ул. „12 пехотен полк“ №22

Съгласно чл.54, ал.2 от ППЗОП, получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни опълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, решението подлежи на обжалване пред Комисията за защитана конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичане на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва