Деловодна информация
01020
1466 26/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
26/10/2017 (дд/мм/гггг)
01020-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД 115517517
бул.Никола Вапцаров № 9
Пловдив BG421 4004 България
доц. д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт +359 32603981
office@mbal2pv.com +359 32603981

Интернет адрес/и

http://www.mbal2pv.com

http://www.mbal2pv.com/publics


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal2pv.com/publics
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Приготвяне и ежедневна доставка на храна по определени диети за пациентите на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД“
55523000      
Услуги

Предметът на поръчката включва доставка на храна за пациентите по различни диети, с качество и състав съгласно изискванията на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения” /Държавно издателство „Техника” 1984 г./, по предварителни заявки от Възложителя.
Организиране на храненето на пациентите се извършва чрез ежедневна доставка по график определен от Възложителя на готова, пакетирана, топла храна по график определен от Възложителя при спазване на всички нормативни разпаредби в страната. Готовата храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене.
Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
206675      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, бул. Никола Вапцаров № 9

Предметът на поръчката включва доставка на храна за пациентите по различни диети, с качество и състав съгласно изискванията на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения” /Държавно издателство „Техника” 1984 г./, по предварителни заявки от Възложителя.
Организиране на храненето на пациентите се извършва чрез ежедневна доставка по график определен от Възложителя на готова, пакетирана, топла храна по график определен от Възложителя при спазване на всички нормативни разпаредби в страната. Готовата храна следва да отговаря на изискванията за количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене.
Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на пациенти.
Заявката на необходимата за следващия ден готова храна се предоставя на Изпълнителя по договора по определени диети както следва:
- Ежедневно до 12.30 часа за следващия ден на провеждащите в момента
лечение пациенти;
- в петък до 12.30 часа за предстоящите почивни дни /събота и неделя/;
- до 09.00 часа на текущия ден се прави допълнителна заявка за
постъпилите спешно болни, за които закуска, обяд и вечеря на текущия ден следва да се осигури храна.
Приготвянето и ежедневна доставка на храна трябва да бъде съобразено с болничния рецептурник за болнично диетично хранене.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката и професионална компетентност на персонала    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
206675      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Всяка година се провежда открита процедура за избор на изпълнител за доставка на готова храна.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изискуеми документи и информация: Не се изисква

Минимални изисквания: Няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

- Всеки участник да има разработена и внедрена Система за самоконтрол с добри производствени и хигиенни практики и НАССР. Участникът да е сертифициран по стандарт EN ISO 22000:2005 или еквивалент, с област на приложение предоставяне на кетъринг, включително доставка на храна и хранителни продукти, не е необходимо да има сертификат, удостоверяващ, че има внедрена НАССР
- Участниците трябва да разполагат със собствена или наета материална база – поне един обект за приготвяне на храната на територията на региона /областта/, регистрирана по реда на Закона за храните за производство на групите храни и ястия, които ще се предлагат.


- Участниците трябва да са изпълнили успешно, общо за последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, договор еднъкъв или сходен с предмета на поръчката.
- Участниците да имат на свое разположение минимум следните служители за извършване на услугата:
- минимум един диетолог или инструктор по лечебно хранене, инженер технолог по храните, готвач, калкулант.
Като „предмет еднъкъв или сходен с предмета на поръчката Възложителят определя изпълнение на дейности по приготвяне и доставка на готова храна за болнично заведение, с минимална продължителност на доставките от една година и брой на приготвените ястия средно дневно не по-малко от 150 порции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/11/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/12/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Конферентна зала на МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


След 1 година.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбата се подава в 10 (десет) дневен срок от уведомяване на заинтересованото лице, а ако не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва