Деловодна информация
00164дирекция "Отбранителна аквизиция"
21-38-270 09/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00164-2017-0034 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
Д. Стойчев +359 29220664
d.stoychev@mod.bg +359 29515169

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/MO-DOA-2017-060
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Министерство на отбраната 000695324
ул. Иван Вазов № 12
София BG411 1092 България
Красимира Ангелова +359 29220675
d.stoychev@mod.bg +359 29515169

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на „Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse “
32522000      
Доставки

Доставка на „Резервно оборудване за необслужваема радиорелейна станция Eclipse" – по отделни обособени позиции от техническа спецификация TC A 80.2585.16 както следва:
1. обособена позиция 1 - доставка на 2 комплекта външно оборудване (точка 2.1 от TC A 80.2585.16).
2. обособена позиция 2 - доставка на 2 комплекта антена с фидер (точка 2.2 от TC A 80.2585.16).
3. обособена позиция 3 - доставка на –4 комплекта ротатор за позициониране на антената (точка 2.4 от TC A 80.2585.16).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
75000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на външно оборудване (точка 2.1 от TC A 80.2585.16). 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32522000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 28860 - Горна Малина

Доставка на външно оборудване (точка 2.1 от TC A 80.2585.16) във военно формирование 28860 - Горна Малина съгласно изискванията на TC A 80.2585.16 и Възложителя – 2 комплекта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
46417.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на антена с фидер (точка 2.2 от TC A 80.2585.16). 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32522000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 28860 - Горна Малина

Доставка на антена с фидер (точка 2.2 от TC A 80.2585.16) във военно формирование 28860 - Горна Малина съгласно изискванията на TC A 80.2585.16 и Възложителя – 2 комплекта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на ротатор за позициониране на антената (точка 2.4 от TC A 80.2585.16). 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
32522000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Военно формирование 28860 - Горна Малина

Доставка на ротатор за позициониране на антената (точка 2.4 от TC A 80.2585.16) съгласно изискванията на TC A 80.2585.16 и Възложителя – 4 комплекта.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23333.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Продуктите да са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентн/и или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват на сертификата на производство на изделията по предмета на поръчката.

Участникът да представи сертификат (заверено копие), издаден от признат орган, за внедрена система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и или БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалентно/и с обхват на сертификата на производство на изделията по предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията, при които ще се реализира предмета на поръчката, правата и задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договор за възлагане, който е неразделна част от документацията за обществената поръчка. Описанието на предмета на поръчката, финансовите условия и условията за сключване на договор са определени в документацията. Преди сключване на договор, определеният изпълнител следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС. Гаранцията следва да бъде представена под формата на парична сума, банкова гаранция или застраховка, съгласно условията по Раздел VIII.2 от документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/11/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Дирекция Отбранителна аквизиция, гр.София, ул. Иван Вазов №12, ет.5

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване: 1. Свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. Представяне на оферта, която не отговаря на изискванията на чл.47 от ППЗОП; 3. Отстраняват се участници, които са свързани лица по смисъла на §2, т.45 от ЗОП. При наличие на обстоятелствата и липса на документи по глава III от документацията.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, основанията за отстраняване по т.1 и 2 от този раздел се прилагат и за всеки член на обединението.
Когато участник предвижда използването на подизпълнители, основанията за отстраняване по т. 1 и 2 от този раздел сe прилагат и за тях.
Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП.
Общата опаковка, съдържаща документите за участиe включва следните документи, съгласно чл.47, ал.3 от ППЗОП:
I. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
II. Информация относно личното състояние и критериите за подбор:
1. ЕЕДОП
При подаване на оферта, участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – съгласно образец, Приложение № 7 от документацията за участие. В ЕЕДОП участникът декларира наличието или липсата на основанията по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал.1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛДС); относно наличието или липсата на свързаност по §2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП и относно наличието или липсата на обстоятелства по чл.327б, ал.1 и ал.2 от ЗОВСРБ . При наличие на някое от горните обстоятелства, подлежащи на деклариране, съответният участник ще бъде остранен.
2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (в случай, че участникът прилага такива);
3.Декларация по чл. 327, ал.1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ)- Образец № 6 от документацията;
4. При участници обединения – представят се копия на документи, от които да е видно правното основание за създаване на обединението,определеният партньор, който представлява обединението за целите на обществената поръчка, както и разпределянето на отговорността между членовете на обединението.
III.Офертата съдържа:
1. техническо предложение,съдържащо документите по Раздел V, т. 5.1 от документацията за участие. 2.Ценово предложение.
Документите по т.II.1 и т.II.2 от настоящия Раздел се представят за лицата по чл. 40, ал.1 от ППЗОП.
IV. В случай,че участникът предвижда използване на подизпълнители,за всеки от тях, в опаковката по чл. 40, ал. 2 от ППЗОП на участника, се представят документите по т.II.1, т.II.2, т.II.3 и т.II.4 от настоящия Раздел (в случай, че е приложимо).
В случай, че участникът в процедурата е обединение, за всяко физическо или юридическо лице от неговия състав се представят документите по т. II.1, т.II.2 и т.II.3 от настоящия Раздел.
Ако участника подава документи за повече от една обособена позиция, същият може да представи само едно заявление за участие.
V. Допълнителни специфични изисквания към оборудването съгласно т. 3.7.2-3.7.6 от ТС А 80.2585.16 - отразени в Раздел V, т. 5.1, буква "e" от Документацията за участие.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Венецуела
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават до КЗК с копие до Възложителя в 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал.1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва