Деловодна информация
2538
ОПИ-1146 11/10/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
11/10/2017 (дд/мм/гггг)
2538-2017-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
бул. Витоша № 2, Съдебна палата
София BG411 1000 България
Мариан Вачевски +359 28036024
mvachevski@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://www.prb.bg/bg/

http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvenata-por/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvenata-por/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Прокуратура на Република България - главен прокурор 121817309
Информационен център“ на Прокуратурата на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, партер, стая № 79, Регистратура на главен прокурор.
бул. Витоша № 2, Съдебна палата BG411 1000 България
Мариан Вачевски +359 28036024
mvachevski@prb.bg +359 29633373

Интернет адрес/и

http://www.prb.bg/bg/

http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvenata-por/

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

надзор за законност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“ ОПИ-1146/11.10.2017
30236000      
Доставки

„Доставка на хардуер, комуникационно оборудване и друго оборудване, необходимо за доразвитие на рековери центъра на ядрото на ЕИСПП и закупуване на софтуер“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
270406.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30236000      
51611100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411
BG421

Мястото на доставка на Стоките е в гр. София, Национална следствена служба, бул. ”д-р Г. М. Димитров” № 42, а изграждането на рековери центъра е в гр. Пловдив, Апелативна прокуратура, пл."Съединение"

•Анализите на съществуващото състояние и наличните ресурси, които се изготвят от Изпълнителя, след сключването на договора;
•Доставка на хардуера, оборудването и софтуера, предмет на настоящата обществена поръчка:
- Сървър №1 за виртуализация - 1 брой;
- Сървър №2 за виртуализация - 1 брой;
- Дисков масив № 1 – 1 брой в основен център на ядрото на ЕИСПП;
- Дисков масив № 2 – 1 брой в рековери център на ядрото на ЕИСПП;
- SAN комутатори – 2 броя;
- Непрекъсваеми токозохранващи устройства – 2 броя, един в основен център в гр. София и един в рековери център гр. Пловдив;
- Маршрутизатори – 2 броя;
- Комуникационни модули – 2 броя;
- Кабели за връзка между SFP модули – 2 броя;
- LAN комутатори – 2 броя;
- Лентово устройство – 1 брой;
- Софтуер за архивиране/възстановяване и репликация на виртуални машини и данни;
- Шкаф за сървъри – 1 брой;
- Лицензи за IBM MQ - 2 бр. лицензи за 1 ядро.
•Инсталиране, конфигуриране, доразвитие и изграждане на среда за репликации в основния и рековери центровете;
• Мигриране на съществуващите ресурси;
•Тестване и приемни изпитания.
•Пускане в редовна експлоатация.
•Гаранционна поддръжка на всички технически средства и изградени услуги.
•Aнализ на хардуерното и комуникационно оборудване и използваните технологии, представя се в срок до 10 дни преди изтичане на гаранционната поддръжка, предмет на настоящата обществена поръчка, както и изготвяне на препоръки за осигуряване на последващо нормално отказоустойчиво функциониране и бъдещо доразвитие на ЕИСПП.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
270406.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
"Въвеждане на електронното правосъдие в ПРБ чрез електронен документооборот, предоставяне на отворени данни и електронни услуги за КАО на гражданите и институциите", финансиран по ОПДУ, (вж. II.2.14)

приоритетна ос „Прозрачна и ефективна съдебна система“, бюджетна линия BG05SFOP001-3.001 - Стратегически проекти в изпълнение на Актуализирана стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и Стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие в сектор „Правосъдие“ 2014- 2020 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти. (чл. 61, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „Б“ – „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а) от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документите за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
Справка за общия оборот.
Удостоверения от банки;
Когато по основателна причина кандидат или участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.


1. Възложителят изисква от участниците да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, равен на размера на прогнозната стойност на обществената поръчка, за последните три приключили финансови години в зависимост от дата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Съгласно §2, т. 66 от ДР на ЗОП, "Годишен общ оборот" е сумата от нетните приходи от продажби.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. У-ът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката за последните три години от датата на подаване на офертата. (чл. 63, ал. 1, т. 1 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва:
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, за която се участва, с посочване на описание на доставките, стойностите, датите и получателите.
Данните се представят чрез попълване на информацията в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел „В“ – „Технически и професионални способности“, т.1б от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор:
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. (чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
2. У-ът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката (чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП).
Съответствието си с поставения критерий за подбор, участниците декларират както следва: При подаване на оферта в Част ІV, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП, участниците декларират съответствието с минималното изискване, чрез посочване на професионална компетентност /с посочване на вид на документа, направление, година на придобиване, №, дата на издаване и издател на документа, както и данни за месторабота, период, длъжност, основни функции и др./ на лицата, които ще вземат участие прие изпълнение на поръчката.
В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: Поставеното изискване се доказва с документ по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП - списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.


1. У-ът да е изпълнил, мин. 1 (една) дейност чийто предмет и обем е идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
* Под дейност идентична или сходна с предмета и обема на поръчката, следва да се разбира доставка на сървърно и комуникационно оборудване и дисков масив в т.ч. дейности по имплементация на миграции и/или репликации и/или конфигуриране и/или настройване.
* Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в посочения по-горе период.
2. У-кът следва да разполага персонал за изпълнение на п-ката:
2.1. Ръководител проект, който осъществява цялостното ръководство и отчетност при изпълнението на обществената поръчка, притежаващ необходимите образование, квалификация и опит, както следва:
Образование и квалификация:
- Висше образование, образователно-квалификационна степен „магистър” или по-висока;
- Минимум 5 /пет/ год. опит в ръководене на дейности, идентични и сходни с тези на поръчката или участие в най-малко 3 (три) успешно изпълнени проекта като ръководител в областта на информационните технологии.
2.2. Експерт по администриране на системи за управление бази данни, притежаващ необходимите умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения, както следва:
- Минимум 3 /три/ години опит областта на информационните технологии, свързани с администрирането на релационни бази актуални версии на Microsoft SQL Server.
2.3. Експерт по администриране на операционни системи – актуални версии на Microsoft Windows Server, притежаващ умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения, както следва:
- Минимум 3 /три/ години опит областта на информационните технологии, свързани с администрирането на Microsoft Windows Server 2008 R2 или по-висока версия, Active Directory Services, Microsoft Cluster Server.
2.4. Експерт по платформи за виртуализация, притежаващ необходимия опит, умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения, както следва:
- Минимум 3 /три/ години опит в областта на информационните технологии, свързани с администрирането на платформи за виртуализация Microsoft Hyper-V.
2.5. Експерт дискови масиви притежаващ необходимия опит, умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения, както следва:
- Минимум 3 /три/ години опит в областта на информационните технологии, свързани с внедряване и администриране (включително миграция и репликация на данни) на дискови масиви и SAN архитектура.
2.6. Експерт комуникационни технологии, притежаващ необходимия опит, умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения, както следва:
- Минимум 3 /три/ години опит в областта на комуникационни технологии, свързани с внедряване и администриране на комуникационно оборудване.
Възможността за придобит опит (за експертите по т.т. 2.2, 2.3 и 2.4) в администрирането на еквиваленти софтуерни продукти е неприложима, т.к. в предмета на договора на настоящата обществена поръчка се включва и миграция и имплементацията на новодоставения хардуер, при използване на наличните лицензи и технологии в ПРБ, посочени в Техническата спецификация.
Забележка:
Едно физическо лице може да изпълнява функциите на до трима експерта. В случаите, че ръководител проекта изпълнява ролята на още два ключови експерта, изискванията за кандидата за ръководител проект по отношение на образование, квалификация и умения се прилагат, както са описани от Възложителя.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


У-те в обединение носят солидарна отговорност за изпълнение на паричните задължения по договора.
В-лят отстранява от участие в процедурата у-к когато:
1. са налице основанията по чл.54, ал.1 ЗОП, чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл.107 от ЗОП. В-ят има право да не отстрани у-к, за който е налице обстоятелството по чл.55,ал.1,т.1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни п-та.
2. за когото е приложима забраната по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС освен ако не е налице изкл. по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
3. за които е налице несъответствие с чл.101,ал.9-11 от ЗОП;
4. представи оферта с по-кратък срок на валидност.
У-те могат да се възползват от възможността по чл. 56 от ЗОП, като представят мерки за надеждност.
Липсата на основанията за отстраняване се декларира в ЕЕДОП.
Продължава в раздел VI.3).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/03/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. София, пл. Света Неделя № 1, Администрация на главен прокурор, етаж 5, стая 503

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП възложителят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на участниците да се извърши преди провеждане на предварителен подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Oт Р-л III.2.2):
В-ят отстранява от участие (у-е) в процедурата у-к с:
1.предложение (п-е), което надвишава прогнозната стойност (ПС) на поръчката;
2.п-е, което надвишава псочените ПС за доставката на хардуер и оборудване и ПС за закупуване и доставка на софтуер, псочени в документацията;
3.п-е, с по-голям срок за изпълнение на поръчката от 150 кал. дни;
4.п-е, с по-голям срок за доставка на всички технически средства и базов софтуер от 90 кал. дни.
5.п-е, с по-малък срок за гаранционна поддръжка на всички технически средства и изградени услуги от 36 мес., а също така и оферирането на различни гаранционни срокове за един вид стоки и оферирането на различни срокове за гаранционна поддръжка, за различните технически средства и изградени услуги, предмет на поръчката.
В-ят отстранява от у-е в процедурата у-к, в случай че:
1.общата предлагана цена за и-ние на поръчката не съответства на сбора от произведенията между единичните цени за артикулите, предмет на настоящата поръчка;
2.общата цена за съответния артикул не съответства на произведението от единичната цена и количеството.
3.общата предлагана цена за и-ние на поръчката не съответства на сбора между цената за доставката на хардуер и оборудване и цената за закупуване и доставка на софруер.
На осн. чл. 104, ал. 2 ЗОП В-ят предвижда оценката на техническите и ценовите предложения на у-ците в процедурата да се извърши преди провеждане на предварителен подбор. Предвид това ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик. Действията на комисията ще се извършат в последователност, предвидена в чл.61 ППЗОП.
Гаранцията (Г) за изпълнение на договора е в размер на 4% от цената за изпълнение на договора без ДДС, като една четвърт от размера на Г е за обезпечаване на гаранционните задължения на у-ика, определен за и-ел, a останалата част от Г гарантира изпълнението на доставката, инсталацията, конфигурирането и тестването на всички технически средства, базов софтуер и изградена експлоатационна среда в основен и рековери центрове на ядрото на ЕИСПП, предмет на поръчката и осъществена проверка на функционалността им и въвеждане системата в експлоатация.
Г може да бъде представена в една от следните форми:
а) парична сума, платима по следната банкова сметка на ПРБ:
БНБ,BIC: BNBGBGSD,IBAN: BG37BNBG96613300139101.
В п-жния д-нт, като основание за внасяне на сумата, да е посочен № на Р-то за определяне на и-ел на поръчката за която се внася Г.
б)оригинал на безусловна и неотменима банкова Г за и-ние на д-р, издадена в полза на В-ля, съгл. Пр. № 1.3 към документация, със срок на валидност, равен на сбора от сроковете, за доставката, инсталацията, конфигурирането и тестването на всички технически средства, базов софтуер и изградена експлоатационна среда в основен и рековери центрове на ядрото на ЕИСПП, и срока за гаранционна поддръжка на всички технически средства и изградени услуги, предложени от у-ка, избран за и-ел, удължен с най-малко 60 кал. дни.
О-цът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на В-ля.
в)застраховка(застрахователна полица), която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, със срок на валидност, равен на сбора от сроковете, за доставката, инсталацията, конфигурирането и тестването на всички технически средства, базов софтуер и изградена експлоатационна среда в основен и рековери центрове на ядрото на ЕИСПП, и срока за гаранционна поддръжка на всички технически средства и изградени услуги, предложени от у-ка, избран за и-ел, удължен с най-малко 60 кал. дни.
В случай че у-ът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ, не се допускат промени в състава му след крайния срок за подаване на офертата. Когато в д-ра за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи из-ето на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата—у-ът ще бъде отстранен от у-е.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелството по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва