Деловодна информация
00936
1042 09/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00936-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ гр. Бургас 000053273
ж.к Зорница, ул. Урал №1
Бургас BG341 8018 България
Женя Гочева - гл. счетоводител +359 056879066
dmsgd_bourgas@abv.bg +359 056879061

Интернет адрес/и

http://dmsgd-bs.com/

http://dmsgd-bs.com/blog/ps-001-09-10-2017-god-dostavka-na-hranitelni-produkti-za-nuzhdite-na-dmsgd-gr-burgas-po-11-obosobeni-pozitsii/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://dmsgd-bs.com/profil_na_kupuvacha/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Бургас, по 11 обособени позиции
15800000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти за нуждите на Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас по 11 обособени позиции: ОП №1: Месо и месни продукти
ОП №2: Мляко и млечни продукти
ОП №3: Масла и мазнини
ОП №4: Риба, рибни продукти и други морски храни
ОП №5: Яйца
ОП №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
ОП №7: Картофи, кореноплодни и варива
ОП №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
ОП №9: Други хранителни продукти
ОП №10: Детски пюрета и каши
ОП №11: Млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули
Обособените позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация към документацията. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
178291.45      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
11

II.2) Описание 1

Месо и месни продукти 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1

Доставка на хранителни продукти от група "Месо и месни продукти", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продутите е съгласно техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
22218.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Мляко и млечни продукти 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15500000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1

Доставка на хранителни продукти от група "Мляко и млечни продекти", ъгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24878.51      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Масла и мазнини 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1

Доставка на хранителни продукти от група "Масла и мазнини", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4036.2      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Риба, рибни продукти и други морски храни 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1

Доставка на хранителни продукти от група "Риба, рибни продукти и други морски храни", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3784.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Яйца 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03142500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1

Доставка на хранителни продукти от група "Яйца и яйчни продукти", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към докувентацията за обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Зърнени храни и храни на зърнена основа 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15600000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1

Доставка на хранителни продукти от група "Зърнени храни и храни на зърнена основа", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на хранителните продукти е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11292.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Картофи, кореноплодни и варива 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03212000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1

Доставка на хранителни продукти от група "Картофи и кореноплодни" и от група "Варива", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6116.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Плодове, зеленчуци и продукти от тях 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
03220000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1

Доставка на хранителни продукти от група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокое", съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за общестевната поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
19530.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Други хранителни продукти 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15870000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1,

Доставка на хранителни продукти от група "Други храни", от група "Подправки - пресни и изсушени", от група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти", от група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразине, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове" и от група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед" съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5741.95      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Детски пюрета и каши 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15884000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1

Доставка на хранителни продукти от група „Храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация“, съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
35192.40      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
15880000      
15884000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят от Изпълнителя до хранителния склад на Възложителя на следния адрес: гр. Бургас, ж.к. Зорница, ул.„Урал” № 1

Доставка на хранителни продукти от група „Храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация“ съгласно Закона за храните. Прогнозното количество на продуктите е съгласно Техническата спецификация към документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
44000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, както следва:
- За обособена позиция № 1 - за група "Месо и месни продукти"
- За обособена позиция № 2 - за група "Мляко и млечни продукти"
- За обособена позиция № 3 - за група „Масла и мазнини“
- За обособена позиция № 4 - за група „Риба, рибни продукти и други морски храни“
- За обособена позиция № 5 - за група "Яйца и яйчни продукти‘‘
- За обособена позиция № 6 - за група "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
- За обособена позиция № 7 - за група "Картофи и кореноплодни" и за група "Варива"
- За обособена позиция № 8 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове"
- За обособена позиция № 9 - за група "Подправки - пресни и изсушени", за група "Други храни"и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед"
- За обособена позиция №10 – за група „Храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация“
- За обособена позиция №11- за група „Храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация“
При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различните групи хранителни продукти.Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участниците декларират съответното обстоятелство в ЕЕДОП - Образец №1.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти.
2.Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които участникът участва.


1.Участникът следва да е изпълнил през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертата, доставки на хранителни продукти: за ОП №1 – мин. 1 доставка на хранителни продукти от група "Месо и месни продукти"; за ОП №2 - мин.1 доставка на хранителни продукти от група "Мляко и млечни продукти"; за ОП №3 - мин.1 доставка на хранителни продукти от група "Масла и мазнини"; за ОП №4 - мин. 1 доставка на хранителни продукти от група "Риба, рибни продукти и други морски храни"; за ОП №5 - мин.1 доставка на хранителни продукти от група "Яйца и яйчни продукти"; за Оп №6 - мин.1 доставка на хранителни продукти от група "Зърнени храни и храни на зърнена основа"; за ОП №7 - мин. 1 доставка на хранителни продукти от група "Картофи и кореноплодни" и мин.1 доставка на хранителни продукти от група "Варива"; За ОП №8 – мин.1 доставка на хранителни продукти от група "Плодове-пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти" и мин. 1 доставка на хранителни продукти от група "Зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове"; за ОП №9 – мин.1 доставка на хранителни продукти от група "Подправки-пресни и изсушени", мин.1 доставка на хранителни продукти от група "Други храни", мин.1 доставка на хранителни продукти от група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед"; За ОП №10 - мин. 1 доставка на хранителни продукти от група „Храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация“; За ОП №11 - мин. 1 доставка на хранителни продукти от група „Храни със специално предназначение, които поради специфичния си състав или начин на производство ясно се разграничават от храните за нормална консумация“. Ако участникът участва за повече от една ОП, минималният изискуем брой доставки се изчислява сумарно като сбор от мин. брой за всяка от позициите, а именно: ако участник подава оферта за три ОП, същият следва да докаже изпълнението на най-малко 3 различни доставки съобразно групите храни, които обхващат ОП.
2.Участникът следва да разполага с мин. 1 бр. хладилно транспортно средство, регистриранo в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от ОП, за които участникът участва.Изискването по т.2. се отнася само за ОП №1-Месо и месни продукти, ОП № 2-Мляко и млечни продукти, ОП №4:Риба, рибни продукти и други морски храни и ОП №5 „Яйца“.Ако участникът участва за повече от една от горепосоч. позиции, изискването за мин. един брой хладилно транспортно средство, регистр. в ОДБХ се прилага общо за всички позиции, т.е ако участникът подава оферта за две, за три от позициите или и за четирите, е достатъчно да разполага с мин. един брой хладилно транспортно средство,регистрирано в ОДБХ,с оглед покриване на заложения критерий за подбор.При участие на обединения, които не са ЮЛ, съответствието с мин. изисквания за техн. и проф. способн. се доказват от обединението участник.При участие на подизпълнители, същитеследва да отоговарят на горепосочените изискания Съгл. чл.65ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от пр. връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с иконом. и финанс. състояние, технич. способности и проф. компетентност.Участниците декларират съответните обстоятелства в ЕЕДОП-Образец №1.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


По всички ОП доставките се извършват след получаването на заявка от Възложителя. За доставката на артикулите „прясно краве мляко“ и „кисело краве мляко“ възложителят прави заявки ежедневно, които се доставят от изпълнителя до 06:30 ч. на следв. ден от получаване на заявката, а за всички останали артикули от позиция “Мляко и млечни продукти“ възложителят прави заявки периодично /2 пъти седмично/, които се доставят от изпълнителя до 09:00 ч. на следв.ден от получ. на заявката. За доставката на „хляб бял“,„хляб добруджа” или „хляб пълнозърнест” възложителят прави заявки ежедневно, като посочените продукти се доставят от изпълнителя до 07:00 ч. на следв.ден от получаване на заявката, а за всички останали артикули от позиция „Зърнени храни и храни на зърнена основа" възложителят прави заявки периодично, като продуктите се доставят от изпълнителя до 07:00 ч. на следв.сутрин от получаване на заявката. Продължава в поле "Допълнителна информация"
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/10/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Бургас , ж.к. "Зорница", ул. "Урал" № 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

По обособени позиции № 10 „Детски пюрета и каши“ и № 11 „Доставка на млека за кърмачета, преходни млека и специализирани формули“, както и на продуктите от обособена позиция № 8, които не са пресни плодове и зеленчуци, възложителят прави заявки периодично, които се доставят от изпълнителя до два дни след получаване на заявката. По обособени позиции № 1 „Месо и месни продукти“, № 3 „Масла и мазнини“, № 4 „Риба, рибни продукти и други морски храни“, № 5 „Яйца“, № 7 “Картофи, кореноплодни и варива“, № 8 „Плодове, зеленчуци и продукти от тях“ и № 9 „Други хранителни продукти“, възложителят прави заявки периодично /2 пъти седмично/, които се доставят от изпълнителя до 09:00 ч. на следващия ден от получаване на заявката.
Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Дом за медико-социални грижи за деца гр. Бургас. Възложителят ще извършва плащания по договора въз основа на предоставена от изпълнителя фактура за всяка доставка, в лева по банков път, с възможност за разсрочено плащане 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на получаване на фактурата при възложителя, съгласно чл.3, ал.5 от Закона за лечебните заведения.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора.
Същата може да се предостави в една от следните форми: 1.Парична сума; 2.Банкова гаранция; 3.Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава двадесет и седма, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва