Деловодна информация
00338
АО-05-03-8113 06/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00338-2017-0028 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул. Бели Лом 37а
Разград BG324 7200 България
Хубан Соколов, Нели Добрева +359 84618175/+359 84618146
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

www.op.razgrad.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171006ulZs2434807
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул. Бели Лом 37а, партерен етаж, стая 06 Деловодство
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

www.op.razgrad.bg/?q=page&idd=index

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на канцеларски материали и консумативи за потребностите на Общинска администрация – Разград и общински структури по 7 обособени позиции
30100000      
Доставки

Настоящата обществена поръчка обхваща периодична доставка на самокопирна хартия и други видове хартия за копиране, офис консумативи, оборудване и принадлежности за офиса, калкулатори и изчислителни машини за счетоводство, носители на информация, принадлежности и консумативи за мастиленоструйни и матрични принтери, принадлежности и консумативи за лазерни принтери, канцеларски материали и счетоводни книги и формуляри, за потребностите на Общинска администрация – Разград и общинските структури
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
7

:  7

II.2) Описание 1

Самокопирна хартия и други видове хартия за копиране 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30197640      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

община Разград

Копирна хартия А4-бяла,80 гр.пакет 500 листа,пакет-200бр.;Копирна хартия А4-бяла,80 гр. пакет 500 листа,кашон-1200бр.;Копирна хартия А4-цветна,80 гр.,пакет 50 листа,пакет-100бр.;Копирна хартия А4-цветна, 80 гр.,пакет 50 листа,различни цветове,кашон-20бр.Копирна хартия А4-цветна, 80 гр.,пакет 500 листа,пакет-10бр.;Копирна хартия А4-цветна, 80 гр.пакет 500 листа,кашон-10бр.;Копирна хартия А3, 80 гр.,пакет 500 листа,пакет-50бр.;Копирна хартия А3, 80 гр. пакет 500 листа,кашон-5бр.Копирен картон А4-бял, 160 гр./пакет 20 листа,пакет-10бр.;Копирен картон А4-бял, 160 гр./пакет 20 листа,кашон-150 бр. и др. подробно посочени в Техническата спецификация.Посочените количества в Обявлението и Техническата спецификация са прогнозни и възложителят не се обвързва с тях за времето на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
68853.37      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Средствата са осигурени от бюджета на Община Разград.

II.2) Описание 1

Офис консумативи, оборудване и принадлежности за офиса 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

община Разград

Химикалка за еднократна употреба,с метален връх, 0,05 мм.-едноцветен (син, черен, зелен, червен)-3000бр.;Химикалка автоматичен,с метален връх, 0,05 мм.-едноцветен(син, черен, зелен, червен )-2500бр.;Молив без гума-черен графит-300бр.Молив с гума-HB, черен графит-1200бр.;Автоматичен молив с метален връх, 0,5 мм.,черен графит-100бр.;Графити,черни0.5 мм. HB-кутия по 12 бр.-100бр.;Перо за чертане Rotring0.18 мм-20бр.;Перо за чертане Rotring 0.25 мм-60бр.;Перо за чертане Rotring 0.35мм-20;Ролер-гел 0,7 мм.,синьо/черно/червено/зелено мастило-120;Перманентен тънкописец-едноцветен ( син, черен, зелен, червен) дебелина на писеца 0,6 мм. -100бр.;Перманентен тънкописец-едноцветен (син, черен, зелен, червен) дебелина на писеца 1,00 мм.-100бр. и др., подробно посочени в Техническата спецификация.Посочените количества в Обявлението и Техническата спецификация са прогнозни и възложителят не се обвързва с тях за времето на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
38338.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Средствата са осигурени от бюджета на Община Разград.

II.2) Описание 1

Калкулатори и изчислителни машини за счетоводство, носители на информация 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30140000      
30234000      
30234300      
30234600      
30197000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

община Разград

Настолен калкулатор с клавиш за бързо коригиране, пластмасови бутони-30бр.;Настолен калкулатор с автоматично закръгляне 5/4-10бр.;Настолен калкулатор с функция Check& Correct, клавиш за бързо коригиране-40бр.;Джобен калкулатор-5бр.;Калкулатор с лента,автоматично закръгляне 5/4, клавиш за бързо коригиране,ТАХ функция за изч.на ДДС-2бр.;Изчисл. машини за водене на счетоводство-2бр.;Лента/ролка напластена с мастило за сметачна машина-черна-2бр.;Лента/ролка за калкулатори/еднопластови бели за сметачни машини-2бр.;Флаш памет 8 GB-200бр.;Флаш памет 16 GB-120бр.;Дискети 1.44 МВ-10 броя в кутия-15бр.;Диск CD-RW, 80 мин., 700 MB, съвместим с всички стандартни CD записващи устройства-2000бр. и др.,подробно посочени в Техническата спецификация.Посочените количества в Обявлението и Техническата спецификация са прогнозни и възложителят не се обвързва с тях за времето на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
13856.76      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Средствата са осигурени от бюджета на Община Разград.

II.2) Описание 1

Принадлежности и консумативи за мастиленоструйни и матрични принтери 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125000      
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

община Разград

Brother DCP115C,Касета с мастило жълта-съвместима-2бр.;Brother DCP115C,Касета с мастило жълта-оригинална-2бр.Brother DCP115C,Касета с мастило магента-съвместима-2бр.;Brother DCP 115C,Касета с мастило магента-оригинална-2бр.;EpsonL1300,Касета с мастило черна-съвместима-5бр.;EpsonL1300,Касета с мастило черна-оригинална-20бр.;EpsonL1300,Касета с мастило жълта-съвместима-5бр.;EpsonL1300 Касета с мастило жълта-оригинална-15бр. HP Deskjet 1050A,Касета с мастило цветна-съвместима-2бр.;HP Deskjet 1050A,Касета с мастило цветна-оригинална-6бр.;HP Deskjet 1050A,Касета с мастило черна-съвместима-2бр.;HP Deskjet 1050A,Касета с мастило черна-оригинална-6бр.; Ploter HP Designjet 500 Plus,Касета с мастило жълта-съвместима-8бр.;Ploter HP Designjet 500 Plus,Касета с мастило жълта-оригинална-2бр.;Ploter HP Designjet 500 Plus,Касета с мастило магента-съвместима-8бр.;Ploter HP Designjet 500 Plus,Касета с мастило магента-оригинална-2бр.; Star LC 15,лента-2бр.;Star LC 1511,лента-2бр.;Star LC 1511,лента-2бр.;Мастилена лента за факс машина,лента-2бр. и др.,подробно посочени в Техническата спецификация.Посочените количества в Обявлението и Техническата спецификация са прогнозни и възложителят не се обвързва с тях за времето на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7339.97      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Средствата са осигурени от бюджета на Община Разград.

II.2) Описание 1

Принадлежности и консумативи за лазерни принтери 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30125000      
30125100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

община Разград

Brother DCP 7040,Барабанен модул-съвместим-1бр.;Brother DCP 7040,Барабанен модул-оригинален-2бр.;Brother DCP 7040,Барабан-съвместим-1бр.;Brother DCP 7040,Барабан-оригинален-2бр.; Brother HL2035,Касета с тонер-съвместима-2бр.;Brother HL2035,Касета с тонер-оригинална-2бр.;Brother HL2130,Барабанен модул-съвместим-1бр.;Brother HL2130,Барабанен модул-оригинален-1бр.; Brother MFC 7320,Касета с тонер-съвместима-6бр.;Brother MFC 7320,Касета с тонер-оригинална-8бр.;Brother DCP -L2540 DN,Барабанен модул-съвместим-5бр.;Brother DCP -L2540 DN,Барабанен модул-оригинален-4бр.; Canon L 11121E,Касета с тонер съвместима-4бр.;Canon L 11121E,Касета с тонер оригинална -4бр.;Canon MF 4400,Касета с тонер съвместима-8бр.;Canon MF 4400,Касета с тонер оригинална-20бр.; Copier Canon iR 2018,Касета с тонер съвместима-12бр.;Copier Canon iR 2018 Касета с тонер оригинална-12бр.;DEL L 1100,Касета с тонер съвместима-4бр.;DEL L 1100,Касета с тонер,оригинална-4бр.; Kyocera ECOSYS FSC5250dn,Касета с тонер черна-съвместима-5бр.;Kyocera ECOSYS FSC5250dn,Касета с тонер черна-оригинална-1бр.;Kyocera ECOSYS M5521dn,Касета с тонер жълта-съвместима-6бр.;Kyocera ECOSYS M5521dn,Касета с тонер жълта-оригинална-2бр. и др.,подробно посочени в Техническата спецификация.Посочените количества в Обявлението и Техническата спецификация са прогнозни и възложителят не се обвързва с тях за времето на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
87541.47      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Средствата са осигурени от бюджета на Община Разград.

II.2) Описание 1

Канцеларски материали 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22816000      
22816100      
22852100      
30197220      
30199500      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

община Разград

Джобен бележник,А6-40бр.;Настолен бележник-календар, спирала брой-20бр.;Тефтер - календар/бележник А5 с твърда корица-20бр.;Блокнот бял линиран А4-50 броя в пакет-50бр.; Тетрадка А5, 20 л., редове/карирана, офсетова хартия, твърда корица-40бр.;Тетрадка А5, 20 л., редове/карирана, офсетова хартия, мека корица-300бр.;Тетрадка А5, 40 л., редове/карирана, офсетова хартия, твърда корица-100бр.;Тетрадка А5, 40 л., редове/карирана, офсетова хартия, мека корица-350бр.;Тетрадка А5, 60 л., редове/карирана, офсетова хартия, твърда корица-500бр.;Тетрадка А5, 60 л., редове/карирана, офсетова хартия, мека корица -300бр.;Тетрадка А4, 50 л., редове, офсетова хартия, мека корица-100бр.;Тетрадка А4, 50 л., редове/карирана хартия, мека корица-20бр.;Тетрадка А4, 80 л., редове/карирана, офсетова хартия, мека корица-800бр.;Тетрадка А4, 100 л., редове/карирана, офсетова хартия, мека корица-400бр.;Папка картонена с машинка - бяла, картон 250 гр.-8200бр.;Папка картонена без машинка - бяла, картон 250 гр.-1000бр.;Папка картонена "Дело"- бяла, картон - 500 гр.-1600бр.;Папка картонена с пластмасов гребен - вертикална, бял картон-250 гр.-800бр.; Папка джоб А3 прозрачна, 10 броя в пакет-30бр.;Папка джоб А4 с универсална перфорация, прозрачна, 100 броя в пакет-1000бр.;Папка джоб А5 ,с универсална перфорация, прозрачна, 100 броя в пакет-400бр.;Папка тип "Преписка" мека-300бр.; Клипборд А4,PVC единичен-40бр.;Клипборд А4, с капак, с прозрачен джоб-60бр.;Архивна кутия - хартиена/ширина на гърба 80 мм-250бр.;Архивна кутия - хартиена/ширина на гърба 100 мм-500бр.; Контейнер за архивна кутия – хартиен-100бр.;Кабари обикновени кутийка/100бр/-100бр.;Цветни пинчета за коркови дъски- 40бр. в опаковка-50бр.;Цветне пинчета за коркови дъски -100бр в опаковка-30бр.;Щипки 32 мм цветни-4 бр. в опаковка-15бр.;Кламери метални - 33 мм./100бр. в опаковка-1000бр.;Кламери метални 50мм. /100бр. в опаковка-200бр. и др.,подробно посочени в Техническата спецификация.Посочените количества в Обявлението и Техническата спецификация са прогнозни и възложителят не се обвързва с тях за времето на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
24880.47      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 80, ал. 1 ППЗОП, обособената позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.Средствата са осигурени от бюджета на Община Разград.

II.2) Описание 1

Счетоводни книги и формуляри 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22820000      
22813000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

община Разград

Трудова книжка-29бр.;Заповед за командировка в страната, формат А5, вестникарска хартия - кочан,100 листа,кочан-50бр.;Приходен касов ордер с квитанция, формат А5, вестникарска хартия,кочан 100 листа,кочан-29бр.;Разходен касов ордер, формат 2/3А5, вестникарска хартия, кочан 100 листа,кочан-35бр.;Авансов отчет, формат А5, двупластова химизирана хартия-50 броя в кочан,кочан-25 бр.; Платежно нареждане бюджетно с авизо, двупластова химизирана хартия-50 броя в кочан,кочан-6бр.;Преводно нареждане, формат А6, двупластова химизирана хартия- 50 броя в кочан,кочан-7бр.;Нареждане разписка, формат А6, двупластова химизирана хартия- 50 броя в кочан,кочан -7бр.;Отчет за дневни продажби, формат А5, двупластова химизирана хартия - 50 броя в кочан,кочан-10бр.;Стокова разписка 10 реда, двупластова химизирана хартия- 50 броя в кочан,кочан-10бр.;Фактура , формат А5 химизирана триплстова- 25 броя в кочан,кочан-135бр.;Протокол за доставка на стоки и услуги формат А5, химизирана хартия-25 броя в кочан,кочан-100бр.;Квитанция за получаване на суми, фopмaт 2/3 А6, двипластова химизирана хартия- 50 броя в кочан,кочан-10бр.;Пътен лист за лек автомобил с номерация, формат А5, вестникарска хартия - кочан 100 листа,кочан-114бр.; Дневник ЕДСД,формат А3, твърда подвързия, вестникарска хартия-17бр.;Книга за материални запаси, формат А4, вестникарска хартия, мека подвързия - 100 листа-10бр.;Сборна ведомост над 12 колони, фopмат А3, вестникарска хартия - кочан 50 лиcта,кочан-2бр.; Заявка за храна на патронираните по райони (по образец на Домашен социален патронаж гр.Разград), формат А2, вестникарска хартия-кочан 100 листа,кочан -20бр.;Заявка за храна патронираните (по образец на Домашен социален патронаж гр.Разград), формат А7, вестникарска хартия-кочан 100 листа,кочан-1200бр.;Заповед за требване на храна (по образец на Дом за възрастни хора с деменция гр.Разград), формат А5, трипластова химизирина хартия-25 бр. в кочан,кочан-80 бр.; Етикет с размери 60/90 мм. (по образец на ОП "УСХПД" гр. Разград), офсетова хартия-2000бр.,Удостоверение за раждане-рамки за АКТИС, формат А5, пълноцветен печат, офсетова хартия (по образец)-3000бр.,Обложка за раждане - тип папка картон с джоб, формат А5, пълноцветен печат (по образец)-1000бр.;Съобщение за корекция на данни, формат А4, офсетова хартия, обр. ЕСГРАОН-50 бр. в кочан,кочан-2бр.;Удостоверение за сключен граждански брак- рамки за АКТИС, пълноцветен печат, офсетова хартия (по образец)-1200бр.;Обложка за сключен граждански брак тип-папка картон с джоб, формат А5, пълноцветен печат (по образец)-400бр. и и др.,подробно посочени в Техническата спецификация.Посочените количества в Обявлението и Техническата спецификация са прогнозни и възложителят не се обвързва с тях за времето на договора.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
23189.73      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 80, ал. 1 ППЗОП, обособената позиция е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.Средствата са осигурени от бюджета на Община Разград.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът попълва поле 1б) от раздел В: „Технически и професионални способности“, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
За доказване, преди сключване на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител представя: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.


Участникът трябва да е изпълнил минимум една дейност – доставка, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата.
За сходни с тези на настоящата поръчка се приемат дейности, свързани с доставка на канцеларски материали и консумативи с идентичен или сходен обем на обособената позиция, за която се участва.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключване на договор, възложителят изисква от участника определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейността, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.В процедура за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.Продължава в т.VІ.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, административната сграда на Община Разград, етаж І, зала 102

Съгласно чл. 181, ал. 2 от ЗОП - при провеждане на процедурата оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще се извърши преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В случай на участие на обединение,което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице,тогава участниците в него сключват договор,съдържащ минимум следната информация:правата и задълженията на участниците в обединението;разпределението на отговорността между членовете на обединението;дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението;определяне на партньор,който да представлява обединението за целите на обществената поръчка.Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват такива.В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват,и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица,независимо от правната връзка между тях,по отношение на критериите,свързани с техническите способности и професионалната компетентност.Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси,като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Участниците-специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания,трябва да отговарят на разпоредбите на чл.12,ал.5и6 от ЗОП.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,чл.55,ал.1,т.1,3,4и5 и чл.107 от ЗОП, за когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и който не посочи действителния собственик по смисъла на чл.6,ал.2 от ЗМИП.Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция,която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора,е в размер на 5% от прогнозната стойност на съответната об.позиция. При възлагане на об.позиции на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания,гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2% от прогнозната стойност на позицията.Участникът,определен за изпълнител,избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.При избор на гаранция за изпълнение-парична сума,то тя следва да се внесе по банков път по сметката на Об. Разград „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД–клон Разград;IBAN: BG63SOMB91303358628200;BIC:SOMBBGSF.При избор на банкова гаранция,то тя трябва да отговаря на следните изисквания:да бъде открита в полза на възложителя;да бъде неотменима и безусловна;да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане в срок от 3 (три) работни дни, при първо писмено искане, направено от Възложителя;срок на валидност-срокът за изпълнение на поръчката (24 месеца),удължен с 60 (шестдесет) календарни дни.Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка,съдържаща:Опис на представените документи;ЕЕДОП;Копие от документ,от който да е видно правното основание за създаване на обединението-при участие на обединение;Техническо предложение;Ценово предложение. В Ценовото предложение участниците посочват ед. цени без вкл. ДДС на предлаганите стоки и общата стойност на ед.цени без вкл. ДДС.Съгласно чл.47,ал.6 от ППЗОП, във връзка с чл.181,ал.2 от ЗОП ценовите предложения могат да не се представят в запечатан плик.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки,закрила на заетостта и условията на труд и опазване на околната среда,които са в сила в Р България от:НАП,тел.070018700,www.nap.bg;МТСП, тел. 02/8119443,www.mlsp.government.bg. МОСВ,тел.02/9406331,www.moew.government.bg. Продължава в VІ.4.3)

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
Продължение от VІ.3) Допълнителна информация: За запазените обособени позиции могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферта на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва