Деловодна информация
00338
АО-05-03-8092 05/10/2017 (дд/мм/гггг)
не
00338-2017-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Веселка Дакова и Михаил Балтаджиев +359 84-618171/+359 84-618253
kmet@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20171003VkNz2425087
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, деловодство,стая 06, партерен етаж
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на кастрационен център“
45215120      
Строителство

Настоящата обществена поръчка обхваща изграждане на нова двуетажна сграда за кастрационен център. Уточнените площи на обекта са както следва:застроена площ-100,51м2,разгъната застроена площ–209,26 м2.Общо описание на видовете работи и технологична последователност при изпълнението им:Земни /изкопни/ работи;Кофражни работи;Арматурни работи;Бетонджийски работи;Зидарски работи;Мазачески работи;Монтаж на сглобяеми елементи и оборудване;Дърводелски работи;Покривни работи;Изолационни работи;Бояджийски работи;Стъкларски работи;Облицовъчни работи – фаянс, теракот, варовикови плочи;Тенекеджийски работи;Електромонтажни работи;Монтаж на водопровод и канализация;Монтаж на технологично оборудване и тръбопроводи.Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
173176.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45215120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

УПИ-ХІV-6527, кв.310, гр.Разград.

Настоящата обществена поръчка обхваща изграждане на нова двуетажна сграда за кастрационен център.Уточнените площи на обекта са както следва:застроена площ-100,51м2,разгъната застроена площ–209,26 м2.Видове работи:зидария от керам.тухли250/250/120 с дебел.12 см-6.5м2,зидария от керам.тухли250/250/120 с дебел.25 см-40м3,зидария от плътни тухли250/250/120мм за комини с дебел.12см-15м2,битум.хидроизолация(еластична,дебелослойна) по стени за подземна част(4 мм)-84м2,достав.и монт.топлоизол.по тухл.стениЕРS-200,(плътност 25-30 кг/м3, дебел.12см,коеф.на топлопрем.макс0,033;в т.ч микрофиб.мрежа,шпакловка,кантактен грунд,водооткапен пластмасов профил)съгл.част ЕЕ на проекта-108.50м2,дост.и монт.топлоизол.по бетонни стени с XPS(плътн.35 кг/м3,дебел.12 см;коеф.на топлопрем.макс 0,03;в т.ч микрофиб.мрежа,шпакловка,кантактен грунд,водооткапен пластмасов профил)съгл.част ЕЕ на проекта-112м2,достав.и монт.топлоизол.на еркери XPS(плътност35 кг/м3, дебел.2 см,коеф.на топлопр.макс 0,03,лепило за топлоизол., стъклофиб.арм.мрежа с лепило,фасад.грунд)съгл.част ЕЕ на проекта-8.5м2,дост.и монтаж топлоизол.по под от XPS(плътн.35 кг/м3,дебел.4 см,коеф.на топлопр.макс0,03)съгл.част ЕЕ на проекта-91.5м2,дост.и монт.топлоизол.над таванска плоча EPS-150 (плътност 20 кг/м3,дебел.12см,коеф.на топлопр.макс 0,034)съгл.част ЕЕ на проекта;вкл пароизолация-110м2,фасад.тръб.скеле-200м2,външ.мазилка по бетон.стени мозаечна,цвят бежов,зърнометтрия2,5 мм-75м2,външ.мазилка по стени-драскана,структура3мм дебелина,цвят 3065 охра-120м2,външ.гладка мазилка по коминно тяло-9м2,вътреш.варова мазилка по тухлени стени-443м2,вътр.варова мазилка по тавани-166м2,обръщане страници на прозорци и врати от вън и вътре(в.т.ч ъгли, мрежа, ХPS 2 см от вън,гипскартон от вътре, шпаклов.,мазилка от вън и латекс от вътре)-50м2,гипс.шпакловка по стени-443м2,гипс.шпакловка по тавани-166м2,латекс.покритие двукратно по стени-латекс бял,дишащ,миещ се-257м2,латекс.покритие по тавани-латекс бял, дишащ,миещ се-166м2,фаянс.облицовка по стени(цвят по спесификация)-186м2,настилка от гранитогрес(нехлъзгав,бежово, меланжиран цвят)-55м2,первази от гранитогрес-47м,настилка от теракот.плочи-104м2,первази от теракот.плочи-82м,дост.и монтаж на ламинир.паркет по под HDF,клас 32(в т.ч. ъгли и РVС первази)-32м2,електрозавар.оград.мрежа(квадрат5/5 см,дебелина2,5мм на метал.стойки5/5(d=5 см)-37м2,врати от мрежа 70/175 см-7бр.-9м2,дост.и монт.на метал.парапет за рампа (черен метал,стойка и ръкохватка ф=3,8 см)-16м2,дост.и монт.на метал.парапет вътреш.стълбище(черен метал,стойкиФ=3см,балюстриФ=1см,ръкохватка с РVС протекция)-4.5м2,полагане на полиетилен.фолио под бардолин-155м2,покрив.покритие от бардолин(битумни керемиди клас1,125гр/м2 стъкл.воал, цвят червено с нюанси)-155м2,челни дъски от иглолис.материал-48м2,обшивка по стряха-28.80м2,лакир.на чел.дъски стряха-50м2,дост.и монт.на метал. шапки за комини-1бр.,дост.и монт.на декорат.профили за прозорци(от EPS "стиропор"-шир.2см и деб.3см-105м,дост.и монт.РVСолуци с шир.170 мм-цвят кафяв-48м,дост.и монт.РVС водост.казанчета с изход ф100,цвят кафяв-4бр.,дост.и монт.РVСводосточни тръби Ф100мм,цвят кафяв-20м,дост.и монт.прозорец120/120 (1.44 м2)РVС цвят бял,в т.ч.подпрозор.дъска и комарник на отваряемата част-2бр.,дост.и монт.РVСпрозор.60/150(0,90 м2)цвят бял,в т.ч.подпрозор.дъска и комарник на отваряем.част-1бр.,дост.и монт.РVС прозор.90/90(0,81 М2)в т.ч.подпрозор.дъска и комарник на отвар.част-2бр.,дста.и монт.РVС прозор.60/60 (0,36 м2)в т.ч подпрозор.дъска и комар.на отвар.част-2бр.,дост.и монт.РVС прозорец90/150(1,35 м2)цвят бял, в т.ч подпр.дъска и комар.на отвар.част-2бр.,дост.и монт.РVСпрозорец180/150(2,70 м2)цвят бял в т.ч.подпрозор.дъска и комар.на отвар.част-1бр.,дост.и монт.прозор.210/175(3,68 м2)в т.ч.подпрозор.дъска и комар.на отвар.част-8бр.,дост.и монт.РVСтаван.прозорец150/69полукръг(1,04 м2)-3бр.,дост.и монт.РVС врата70/200(1,40 м2)-2бр.,дост.и монт.РVС врата90/200(1,80 м2)-6 бр.,дост.и монт.РVСврата100/210(2,10 м2)-4бр.,.. в Раздел VI.3.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
173176.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
120

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи – пета категория или пета група строежи за отделни видове СМР - клас 41.20. За чуждестранни лица се изисква вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел А в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Предвид разпоредбата на чл.16 от Закона за камарата на строителите, във връзка с чл.67, ал.8, т.1 от Закона за обществените поръчки, възложителя служебно ще извърши проверка в Централния професионален регистър на строителя за наличие на вписани данни и информация за доказване на изпълнението на критерия за подбор.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт по смисъла на чл. 171 от ЗУТ /за чуждестранни лица – еквивалент по чл.171а от ЗУТ/.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел Б в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Документи, с които се доказва изпълнението на горепосоченият критерий за подбор: Доказателства за наличие на застраховка "Професионална отговорност“ - заверени от участника копия от валидна застрахователна полица, съгласно изискванията на чл. 171 от ЗУТ (застраховка „Професионална отговорност“) или еквивалент по чл.171а от ЗУТ.
Документите, с които се доказва изпълнението на посоченият критерий за подбор се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


Участниците да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“ за строителство с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката или произтичащо от нормативен акт по смисъла на чл. 171 от ЗУТ /за чуждестранни лица –еквивалент по чл.171а от ЗУТ/.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изискване:Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата – за строителство.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.1 в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.
Документи, с които се доказва изпълнението на критерия за подбор по т.1: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите, с които се доказва критерият за подбор по т.1 се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
2. Изискване: Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор по т.2 в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Документи, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.2:Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Документите, с които се доказва изпълнението на критерият за подбор по т.2. се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


1. Изискване: Участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най – много за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. За сходни с предмета на поръчката се считат дейности: ново строителство или реконструкция на сгради, вкл. носещи стоманобетонови констукции.
2. Изискване:Участникът да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва :
1. Технически ръководител на обекта по част АС, ВиК и Верт.планировка- образование висше – строителен инженер специалност Промишлено и гражданско строителство, Строителство на сгради и съоръжения или екв., или строителен техник/ средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита съответна професионална квалификация/, специалност строителство и архитектура или еквивалентни /минимум 3 години професионален опит по специалността, професионален опит като технически ръководител на поне 1 строителен обект/и.
2. Технически ръководител на обекта по част ел.инсталации - образование висше – инженер специалност в професионално направление електротехника, електроника и автоматика или строителен техник/ средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита съответна професионална квалификация/, специалност електротехническа или еквивалентни /минимум 3 години професионален опит по специалността, професионален опит като технически ръководител на поне 1 строителен обект/и.
3. Координатор по здравословни и безопасни условия на труд – да отговаря на изискванията на чл.5 ал.2 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи/, с висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение, в професионална област строителство, минимум 1 година професионален опит, със съответен валиден лиценз, диплома, удостоверение или др. съгласно Наредба №2 /22.03.2004 г.
4. Отговорник за контрола на качеството – висше или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областта на строителството, с валиден сертификат или друг документ за преминато обучение по контрол на качеството в строителството, минимум 1 година професионален опит.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му без вкл.ДДС, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/11/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 1, зала № 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл.181, ал.2 от ЗОП при провеждане на процедурата се допуска оценка на ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел II.2.4) дост.и монт.PVСврата150/240 (3.6 м2)-1бр.,дост.и монт.РVСврата100/240(2,4 м2)-1бр.,дост.и монт.РVСврата180/210(3.78 м2)-1бр.,дост.и монт.РVСврата200/210(4.20 м2 )-1бр.,машин.масов изкоп-212.41м3,машин.изкоп за ивични фундаменти-33.74м3,ръчен изкоп-2.68м3,насип баластра,в т.ч.тръмбоване-19.98м3,обрат.насип(засипване без тръмбоване)-70.61м3,уплътн.зем.почви (с ръч.тръмбовка на пластове от 10 см)-70.61м3,натовар.и превоз зем.маси на депо(10 км)-158.24м3,кофраж за ивични основи-149.21м2,кофраж сутеренни стени-201.43м2,кофраж колони и шайби-141.45м2,кофраж за плочи с греди-303.40м2,кофраж за цветарници-35.84м2,полагане подложен бетон В12,5,в т.ч.превоз до обекта-4.19м3,полагане бетон В20 за фундаменти,в т.ч. превоз до обекта-27.84м3,полаг.бетон В 20 за настилка,вкл.превоз до обекта-10.20м3,полаг.бетон В20 за конструкт.елементи,вкл. превоз до обекта-72.24м3,полаг.бетон В15 за настилка на рампа,вкл.превоз до обекта-2.33м3,полаг.бетон В15 за цветарници,в.т.ч превоз до обекта-5.12м3,заготов.и монт.аримировка до Ф12мм,вкл.превоз до обекта-8800кг,заготов.и монт.аримировка над Ф12мм, вкл.превоз до обекта-1730кг,напр.дърв.покрив.конструкця-иглолист.дървес.І-во качество(греди 12/12;греди12/6;греди 6/8)вкл.превоз до обекта-4.40м3,дъсч.обшивка h=2 см(игл.дървесина І кач.)-150м2,дост.и монт.ЕЛТ1,ЕлТ2-2бр.,дост.изтегляне ПВ 3 Х 6-7м,свързв.проводник към съоръжение-6бр.,дост.и полагане гофрирана тръба Ф23-6м,лампен излаз с ПВВМ 3Х1.5-36бр.,дост.и монт.лумин.осветит.тяло4Х18 ІР-20-19бр.,дост.и монт.лумин.освет.тяло2Х18 ІР-20-6бр.,дост.и монт.противовлажно освет.ІР-31-4бр.,дост.и монт.плафониераІР-31-3бр.,дост.и монт.лум.овсет.тяло1Х 36 VV ІР-31-4бр.,дост.и монт.евакуац.освет.тяло8 W-13бр.,дост.и монт.сериен ключ-4бр.,дост.и монт.дивиаторен ключ-4бр.,дост.и изтеглянеПВВМ 3 Х2.5-240м.,дост.и монт.контакт16А-26 бр.,дост.и монт.двоен контакт -2бр.,дост.и монт.на конзолна кутия-28бр.,дост.и монт. на разклон.кутия-20бр.,дост.и монт.метал.квадратна кутия-1бр.,дост.и монт.телефонна линия ПВУ 2Х0.5-20м, дост.и полагане гофрирана тръба Ф11-20м,дост.и монт.телефон.контакт-2бр.,дост.и монт.конзолна кутия-2бр.,напр.и монт.гръмоотводни прътове Н=6м-1бр.,дост.и полагане отводи от бетонна стоманаФ12мм-25м,дост.и монт.предпаз.газ тръба3/4'за отводи-4м,дост.и монт.комплект заземители от 2 бр.газови тр.2 1/2?по 3 м-2бр.,дост.и монт.на прав съединител-2бр.,напр.изкоп със зариване и тръмбов.0,8Х0,4-6бр.,измер.преходно съпротивеление-2бр.,трасиране кабел.линия-0.058км,напр.изкоп0.8/0.4-58м,напр.подлож.за кабел с пясък иРVСлента-58м,дост.и полаг.РVСтръбаФ 60 ММ-2м,напр.и монт.репери-4бр.,дост.и полаг.кабелСВТ5Х10-66м,напр.разделка на кабел-2бр.,изпит.изолац.на кабел-1бр.,изкоп зем.маса машин.-139.22м3,изк.зем.маси ръчен-97.22м3,пясъч.възглавница10см-11.50м3,дост.и монт.PEHDDN40,PE100,SDR17,PN10-103.10м,дост.и монт.PEHDDN32,PE100,SDR17,PN10-6м,дост.и монт.PEHDDN25,PE100,SDR17,PN10-33.10м,...... продължава в Раздел VI.4.3).
Финансирането на поръчката се осигурява със собствени бюджетни средства.Осигурените средства по бюджета за 2017г. са в размер на 75 000 лв. без ДДС,съгласно разчета за финасиране на капиталови разходи на Община Разград през 2017г.В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1,3,4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или в документацията на обществената поръчка е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.
Продължава от Раздел VI.3)сигнал.лента-143.70м,обр.насип(вкл.уплътн.)-136.50м3,превоз зем.маси на транспорт(до10 км)-2.70м3,дост.и монт.тройник редукция 63/50/63-1бр.,дост.и монт.намалител50/40-1бр.,дост.и монт.СКФ40-1бр.,дост.и монт.тройник редукция40/25/40-1бр.,дост.и монт.намалител40/32-1бр.,дост.и монт.преход25/3/4'-1бр.,дост.и монт.коляно3/4'''-1бр.,кофраж за стени-8.43м2, дост.и монт.арматура до N12мм-16.10кг,дост.и монт.армат.доФ6,5-40.20кг,дост.и полаг.бетон В12,5,вкл.превоз до обекта-2.23м3,опор.блок-бетонВ7,5-0.05м3,дост.и насипване чакъл-0.45м3,дърв.капак1,1м/1,1м-1бр.,дост.и монт.СКФ40-1бр.,дост.и монт.филтър ф40-1бр,дост.и монт.водомер7м3-1бр,дост.и монт.ВКФ40-1бр,дост.и монт.СК с изпразнител Ф40-1бр,дост.и монт.тръбиРРФ20-35м,дост.и монт.тръбиРРФ25-9м,дост.и монт.тръбиРРФ32-6м,дост.и монт.СКФ20-1бр,дост.и монт.СКФ25-2бр,дост.и монт.ВКФ25-2бр,дост.и монт.СКФ25 с холендър-1бр.,дост.и монтажСКФ32 С изпразнител-1бр, дост.и монт.ел.бойлер80л-2бр,дост.и монт.смесител за душ-1бр,дост.и монт.смесител за тоалет.мивка-5бр,напр.улей за водопровод.тръби с ширина 5см-31м,дост.и монт.топлоизол.за тръбиФ20деб.20мм-35м,дост.и монт.топлоизол.за тръбиФ25деб.20мм-9м,дост.и монт.топлоиз.за тръбиФ32деб.20мм-6м, дост.и монт.РVСтръбиФ50 мм-35м,дост.и монт.РVСтръбиФ110 мм-19м,дост.и монт.РVСтръбиФ160мм-27м,дост.и монт.РЕ(разклонител единичен)Ф50-5бр,дост.и монт.РЕ110/110-6бр,дост.и монт.РЕ 160/160-4бр,дост.и монт.дъга45?,Ф50-6бр,дост.и монт.дъга45? Ф110-6бр,дост.и монт.дъга45?Ф160-3бр,дост.и монт.преход(намалител)160/110-4бр,дост.и монт.преход(намалител)110/50-7бр,дост.и монт.коляно90?Ф160-1бр,дост.и монт.коляно90?Ф110-5бр,дост.и монт.коляно90?Ф50-7бр,дост.и монт.комплект тоалет.седало с тоалет.казанче(вт.ч тоал.дъска)-1бр,дост.и монт.поддушова ваничка-1бр,дост.и монт.тоалет.мивка единич.порцеланова( в т.ч.и сифон)-4бр,дост.и монт.мивка кухнен.-двойна от алпака(вкл сифон)-1бр,дост.и монт.подов сифонФ50-3бр,дост.и монт.подов сифонФ110-3бр,изкоп зем.маси ръчен-21м3,изкоп зем.маси машинно-61м3,пренос с ръч.колички на 50м-14м3,превоз зем.маси на транспорт на депо(до 10 км)-68м3,дост.и монт.чакъл-4м3,подложен бетон класВ10, вкл.превоз до обекта-4м3,кофраж армир.стени-80м2,бетон В15 в основи вкл.превоз до обекта-3.32м3,изработ.и монт.армиров.Ф6,5-239кг,изработка и монт.армировкаN8-435кг,напр.и монт.на метален капак70/70см-1бр,дост.и монт.стоман.тръбаФ57-0.50м,обрат.насип-14м3,тръмбов.ръчно обрат.насип-14м3,ревиз.шахта от полипропиленDN1000,Н=1,5м-1бр,подлож.бетон под шахтаВ10-0.20м3,изкоп ръчен за настилка около сградата и подхода към нея-12м3,основа от трош.камък15 см,в т.ч уплътняване-6м3,полагане бетон за настилкаВ12,5-10 см,вкл.превоз-4м3,настилка от бетон.тротоарни плочи40/40/4(вибропресовани, цвят охра)-41м2.Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/10/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва