Деловодна информация
00044
1 28/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
28/09/2017 (дд/мм/гггг)
00044-2017-0073 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

АПИ - Областно Пътно Управление София 0006950890260
Бул.Цар Борис III №215 ет.5,
София BG411 1618 България
Александър Георгиев Райков +359 886423865
al.g.raykov@api.bg +359 9884232

Интернет адрес/и

http://www.api.bg/

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, поддържане ,ремонт и строителство на републ. пътна мрежа

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на РПС- Годеч, Склад и Административна сграда РПС-Златица и Административна сграда РПС- Сливница.
45210000      
Строителство

Предвидените в количествено-стойностната сметка видове работи включват:1. Покривни работи –направа на дъсчена и летвена обшивки, покриване с керемиди и капаци. 2. Вътрешни ремонтни работи – монтаж на таван от дървени плоскости, смяна на дограма, монтаж на камина с водна риза и смяна на ВиК инсталация,монтиране на радиатори. 3. Външни строителни работи- отстраняване на стара мазилка и полагане на нова външна мазилка. Залепване с фиксово лепило на плочки от гранитогрес.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
16368      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45210000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

„Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: Административна сграда на РПС- Годеч, Склад и Административна сграда РПС-Златица и Административна сграда РПС- Сливница.

Предвидените в количествено-стойностната сметка видове работи включват:1. Покривни работи –направа на дъсчена и летвена обшивки, покриване с керемиди и капаци. 2. Вътрешни ремонтни работи – монтаж на таван от дървени плоскости, смяна на дограма, монтаж на камина с водна риза и смяна на ВиК инсталация,монтиране на радиатори. 3. Външни строителни работи- отстраняване на стара мазилка и полагане на нова външна мазилка. Залепване с фиксово лепило на плочки от гранитогрес.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16368      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи V категория по смисъла на чл.137, ал.1,т.5 от ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за камарата на строителите или съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или еквивалентен документ на друга държава страна по споразумението за Европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите съответстващи на изпълнение на строежи пета категория.
Изискването се доказва при подписване на договора с избрания изпълнител с представянето на: заверено копие от валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя издадено на името на Изпълнителя /участника/ -ците в обединението/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален оборот в размер не по-малко от 20000.00 лв. /двадесет хиляди лева/ без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 10000.00 /десет хиляди лв./ без ДДС в обхвата на поръчката – ремонтни дейности, включващи направа на дъсчена и летвена обшивки, покриване с керемиди и капаци, изкърпване мазилка, направа на таван от USB плоскости, монтаж на отоплителна система от камина с водна риза, бойлер със серпентина, радиатори, подмяна на В и К инсталация с полипропилен, смяна на дограма, монтаж на санитарен фаянс.
2.Изисква се участника да има валидна застраховка „Професионална отговорност“. Изискването проитича от нормативен акт- чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията.При подаване на офертата, съответствието с изискванията се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците,членовете на обединения, подизпълнителите или трети лица.


1.Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер на не по-малко от 20000,00/десет хиляди лв./ без ДДС, изчислен на база годишните оборотина участника, включително минимален оборот в размер на 10000.00 /десет хиляди/ без ДДС в обхвата на поръчката- ремонтни дейности, включващи направа на дъсчена и летвена обшивки, покриване с керемиди и капаци, изкърпване на външна мазилка, направа на таван от USB плоскости, монтаж на отоплителна система от камина с водна риза, бойлер със серпентина, радиатори, подмяна на В и К инсталация с полипропилен, смяна на дограма, монтаж на санитарен фаянс.Изискуемите от възложителя обороти, следва да са реализирани през последните 3 /три/ приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2.Изисква се участника да има валидна застраховка „Професионална отговорност“. Изискването проитича от нормативен акт- чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията.При подаване на офертата, съответствието с изискванията се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците,членовете на обединения, подизпълнителите или трети лица. Съгласно чл.67,ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата. В тези случай и съгласно чл.59,ал.5 от ЗОП минималните изисквания се доказват както следва: по т.1 с представянето на : Удостоверения от банки или годишни финансови отчети или техни съставни части,когато публикуването им се изисква, както и справка в свободен текст за общия оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката ; по т.2 заверено копие от застрахователната полица.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се от участникът процедурата:
1.Изисква се от участник в процедурата да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата строителство идентично или сходно с предмета и обема на поръчката на поне 1 /един/ обект, идентично или сходно с тези на поръчката. Под „сходен предмет“ да се разбира дейности свързани с текущ ремонт на сгради – покривни работи, вътрешни и външни строително-монтажни работи.
2. Да разполага с необходимия персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на офертата, съответствието с изискванията се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.


През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата участникът да е изпълнил поне 1/един/ договор, с предмет индентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
2.Участникът в процедурата да разполага с екип за изпълнение на поръчката: лица, осигуряващи изпълнение на обществената поръчка и ръководство при изпълнението, с необходимата квалификация и професионален опит, включващ най-малко: 1.Ръководител на екипа- 1/едно/ лице, с квалификация, строителен техник-строителство и архитектура и /или строителен инжинер, отговарящ на условията на чл.163 аот ЗУТ.;Професионален опит: минимум 3 /три/ години професионален опит и да е бил на такава позиция на поне 1 /един/ изпълнен обект и опит за извършване на подобен вид дейности, като минимален брой екип, обезпечаващ поръчката – 5/пет/ човека, а именно: строителен работник мазилки – минимум 1 бр.; строителен работник водопроводчик един брой,строителен работник тенекеджия минимум – 1бр. и общи работници минимум 3 /три/ бр.
Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от документите, чрез които се доказва информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата.
В тези случаи и съгласно чл.59, ал. 5 от ЗОП минималните изисквания се доказват както следва: по т.1 със представянето на списък на строителството, индентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Ако участникът е работил като подизпълнител при изпълнението на някой дейности, то е необходимо освен документите,посочени в предходното изречение, да бъде добавен и договора /договорите за подизпълнител и по т.2 с представянето на списък на персонала и /или/ръководния състав, с необходимата професионална компетентност, които ще отговарят за изпълнението на поръчката.Списъкът съдържа име, презиме и фамилия, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, образование и опит.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителя отстранява от участие в процедурата участник за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 и по чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.4 и т.5 от ЗОП както и 1.Когато са налице осн.по чл.107 от ЗОП, 2.Участници , които са свързани лица по смисъла на § 2, т.45 от ЗОП, 3.Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛДС, освен ако не е налице изключението по чл.4 от същия закон.
Когато за участник са налице осн. по чл.54, ал.1 от ЗОП и посочените обстоятелства по чл.55, ал.1,т.1, т.3,т.4 и т.5 от ЗОП, има право да представи доказателства , че е предприел мерки, които гарантират неговата надежност. В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност, възложителят не го отстранява.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/11/2017 (дд/мм/гггг)   11:30 (чч:мм)

София, бул. Цар Борис III № 215, ет.5,

Получените оферти ще се отворят на публично заседание от комисия назначена по реда на чл.103, ал.1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА/ която включва изброените документи в чл.47,ал3от ППЗОП / и се представят от участника , или от упълномощен от него представител- лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: София, п.к.1618, бул.“Цар Борис III“ № 215, ет.5,. Върху опаковката се посочват:1.Наименование на участника, вкл. Участниците в обединението, когато е приложимо;2.Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност- факс и ел.адрес; 3.Наименование на поръчката. Техническото предложение включва декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната.Необходимата информация за приложими правила и изисквания, участниците могат да получат от Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда“, Национална агенция по приходите към Министерство на финансите, Национален осигурителен институт, Министерство на труда и социалната политика“.Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с определения изпълнител , при условие, че при подписване на договора определения изпълнител:1.1. Изпълни задължението по чл.67,ал.6 от ЗОП;1.2. Представи определената гаранция за изпълнение на договора;1.3. Извърши съответната регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и постановено от възложителя в условията на обществена поръчка. Възложителят заплаща цената по договора по банков път по сметка посочена от изпълнителя.За непредвидени работи възложителя е определил 6 /шест/ % върху стойността на заложените СМР без ДДС.За обезпечаване изпълнението на договора, избрания изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 4 /четири/ процента от общата Цена на договора без ДДС. Гаранцията следва да бъде със срок на валидност до изтичане на последния гаранционен срок съгласно Наредба № 2 от...........за минималните гаранционни срокове. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 1. Парична сума в размер равен на 4 % от Общата цена на договора без ДДС, преведена по сметката на Възложителя: IBAN: BG 90 UNCR 9660 3325 0054 12, BIC UNCRBGSF , в УНИКРЕДИТ БУЛБАНК-АД , клон София Цар Борис III,; 2. Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на възложителя (по образец на банката издател, одобрена от Възложителя)покриваща размер от 4% от общата Цена на Договора без ДДС;3. Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на договора с покритие в размер на 4 % от общата цена на Договора без ДДС( по образец на застрахователя, одобрена от Възложителя). Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя.Застрахователната полица следва да съдържа клауза, че ползващото лицене е обвързано с общите условия на застарховката. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение.Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място: 1. Откаже да сключи договор ;2.Не изпълни условията по чл.112, ал.1 от ЗОП, или 3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл.197, ал.1,т.1 от ЗОП;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва