Деловодна информация
00044
24-00-314 28/09/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
28/09/2017 (дд/мм/гггг)
00044-2017-0072 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

АПИ Областно пътно управление - Кърджали 0006950890293
бул.Беломорски 79
Кърджали BG425 6600 България
Румяна Василева +359 886416956
pukardjali@yahoo.com +359 36162015

Интернет адрес/и

http://www.api.bg/index.php/bg/

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ремонт и поддържане на републиканската пътна мрежа

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Извършване на ремонтни дейности на МТБ на обекти: РПС Крумовгард, РПС Кърджали и РПС Ардино, находящи се на територията на ОПУ Кърджали
45260000      
Строителство

Извършване на текущ ремонт - ремонтни дейности на част от сгради, находящи се на територията на Област Кърджали и стопанисвани от ОПУ-Кърджали. Предвидените в КСС видове ремонтни дейности включват: 1. Подмяна ва дограма, уплътняване и обръщане на страници м/у дограма и зид, шпакловка; 2. Настилка от теракот и лепило, фаянсова облицовка по стени на санитарни помещения; 3. Покривни работи - демонтаж и монтаж на улуци и водосточни тръби, разваляне на съществуваща покривна конструкция и направа на нова, хидроизолация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
16666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45260000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG425

Област Кърджали, гр.Крумовград, гр.Кърджали, гр.Ардино

Извършване на текущ ремонт - ремонтни дейности на част от сгради, находящи се на територията на Област Кърджали и стопанисвани от ОПУ-Кърджали. Предвидените в КСС видове ремонтни дейности включват: 1. Подмяна ва дограма, уплътняване и обръщане на страници м/у дограма и зид, шпакловка; 2. Настилка от теракот и лепило, фаянсова облицовка по стени на санитарни помещения; 3. Покривни работи - демонтаж и монтаж на улуци и водосточни тръби, разваляне на съществуваща покривна конструкция и направа на нова, хидроизолация.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл.3, ал.2 от Закона за Камарата на строителите /ЗКС/, за изпълнение на строежи от V-та категория, а за участниците – чуждестранни лица - да притежава такава регистрация в търговски или професионален регистър в държавата, в която е установен.
Изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Годността за упражняване на професионална дейност се доказва с представянето на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на V-та категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС в сферата на строителството - ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради, като се има предвид най-вече ремонт на покривни конструкции и монтаж на PVC дограма.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Изисква се участника да има валидна застраховка „Професионална отговорност”. Изискването произтича от нормативен акт – чл.171, ал.1 от Закон за устройство на територията.
При подаване на оферта изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


1. Участникът да представи доказателства, че е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лева без ДДС в сферата на строителството - ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради. Минималният общ оборот се доказва с представянето на: 1./ удостоверения от банки или 2./ годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, или 3./ справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Изискването се доказва с представянето на заверено копие на застрахователната полицата. 2. Участникът да представи заверено копие на застрахователната полицата.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката. За строителство, сходно с предмета и обема на поръчката, се приема ново строителство и/или основен ремонт на сгради, включващ демонтаж на стари керемиди, направа на летвена решетка (скара), покриване с ондулин и покриване на била и ръбове на покривна конструкция, както и замяна на стара дървена дограма с нова PVC дограма (включва доставка и монтаж). Изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Изисква се от участникът в процедурата да разполага с необходимия персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При подаване на оферта изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Изискването се доказва с представянето на списък на персонала, с необходимата професионална компетентност, които ще отговарят за изпълнението на поръчката. Списъкът съдържа име, презиме и фамилия, длъжността, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, образование и професионален опит. Изисква се участникът в процедурата да има сключена застраховка по чл.171, ал.1 от ЗУТ. Изискването се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Изискването се доказва с представянето на застрахователна полица - заверено копие от участника. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

Изискването се доказва с представянето на Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката на минимум 2 /два/ обекта, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Участникът трябва да разполага с екип за изпълнение на поръчката от минимум 4 /четири/ лица, с необходимата квалификация и професионален опит, включващ най-малко:-Ръководител на екипа - 1 /едно/ лице със квалификация минимум строителен техник - строителство и архитектура и/или строителен инженер, отговарящ на условията на чл.163а от ЗУТ. Професионален опит oт минимум 3 /три/ години и да е бил на такава позиция на поне 1/един/ изпълнен обект.-Специалисти в екипа - 3 /три/ лица, които да притежават съответната квалификация и опит за извършване на подобен вид дейности, като ремонт на покривни конструкции, подмяна на дограма, ВиК инсталации и шпакловане.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП, чл.55, ал.1, т.1, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП, условията по чл.107 от ЗОП, обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и ако след покана от страна на Възложителя и в определения в нея срок участникът откаже да удължи срока на валидност на офертата си или ако представи оферта с по – кратък срок на валидност.
Освен на основанията по чл.54 и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/11/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/11/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Кърджали, бул.Беломорски №79 ет.2 стая №13

Разглеждането и оценката на офертите се осъществява от комисия, назначена от Възложителя. Комисията се състои от нечетен брой членове. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на Изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на Изпълнител.
За сключване на договора за обществената поръчка, избраният Изпълнител представя Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 5% /пет процента/ от стойността му без ДДС. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора е 60 /шестдесет/ месеца и се представя в една от следните форми:
1.Парична сума, преведена по сметката на Възложителя /АПИ - ОПУ Кърджали/ /Банка Уникредит Булбанк клон Кърджалин IBAN BG 85 UNCR 7527 3382 4493 38, BIC: UNCRBGSF/;
2.Безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя /по образец на банката издател/;
3.Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на договора, с покритие в размер на 5% /пет процента/ от сумата по договора в лeва без ДДС. Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба са съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва