Деловодна информация
00099
10 15/09/2017 (дд/мм/гггг)
не
00099-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Етрополе 000776259
гр. Етрополе, пл. Девети септември 1
Етрополе BG412 2180 България
инж. Стефан Борисов +359 72068204
obstina@etropolebg.com +359 72065011

Интернет адрес/и

http://www.etropolebg.com

http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://etropolebg.com/etropole/index.php/profil-na-kopuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Строителен надзор на обект „Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на град Етрополе“
71520000      
Услуги

Строителният надзор се упражнява, съглосно изискванията на Закона за устройство на територията и приложимата нормативна уредба.
Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа.
При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.
След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр.Етрополе

Строителният надзор се упражнява, съглосно изискванията на Закона за устройство на територията и приложимата нормативна уредба.
Лицето, упражняващо строителен надзор, подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството.
Предписанията и заповедите на лицето, упражняващо строителен надзор, вписани в заповедната книга, са задължителни за строителя, предприемача и техническия ръководител на строежа.
При нарушаване на техническите правила и нормативи лицето, упражняващо строителен надзор, е длъжно да уведоми регионалната дирекция за национален строителен контрол в 3-дневен срок от установяване на нарушението.
След приключване на строително-монтажните работи лицето, упражняващо строителен надзор, изготвя окончателен доклад до възложителя.
Лицата, които упражняват строителен надзор, носят отговорност за щети, които са нанесли на възложителя и на другите участници в строителството, и солидарна отговорност със строителя за щети, причинени от неспазване на техническите правила и нормативи и одобрените проекти.
Отговорността по договора за строителен надзор е със срокове не по-малки от гаранционните срокове в строителството.
Забележка: ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всяко свое решение и/или предписание и/или съгласие за извършване на работи, водещи до промяна в количествено-стойностните сметки за осъществяваните СМР.
2. При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на:
? Закон за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;
? Закон за устройство на територията и актовете по прилагането му;
? Закон за енергийната ефективност и актовете по прилагането му;
? Условията и изискванията на финансиращата програма, както и условията на договора за безвъмездна финансова помощ, доколкото имат отношение към изпълнението на настоящата поръчка;
? Всяка друга относима нормативна уредба по изпълнение на дейностите, предмет на настоящата поръчка.
3. Място и срок за изпълнение на поръчката:
3.1. Мястото за изпълнение на поръчката е община Етрополе, Република България.
3.2. Общият срок за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за стартиране на изпълнението на договора за обществената поръчка и е до издаване на Удостоверение за ползване.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
40000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
5

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават валиден Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012г.) или валидно Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – упражняване на строителен надзор или за чуждестранните участници в процедурата - валиден еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО, съгласно чл. 166, ал.7 от ЗУТ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да имат валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е трета категория).

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата следва да е изпълнил поне 1 (една) услуга, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Забележка: За „услуги, сходни с предмета на поръчката“, следва да се разбира
упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителство.
Участникът декларира съответствие с критерия за подбор, чрез предоставяне на информация за обстоятелството в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б) с посочване на стойностите, датите и получателите.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, заедно с доказателство за извършената услуга.
3.3.2. Участникът трябва да разполага със следния екип за изпълнение на поръчката:
Участникът трябва да разполага с екип специалисти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, трябва да притежават необходимото образование, квалификация, в състав минимум както следва:
1.3.3.1. Експерт – част „ВиК“ - специалност ВиК или еквивалент;
1.3.3.2. Експерт – част „Конструкции“ - специалност ПГС/ССС или еквивалент,
1.3.3.3. Експерт – част „Геодезия“ -специалност ГФК или еквивалент;
1.3.3.4. Експерт – Координатор/специалист по безопасност и здраве - да има валидно удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“ или „Специалист по безопасност и здраве“ или еквивалентен документ.
Участникът декларира съответствие с критерия за подбор, чрез предоставяне на информация за обстоятелството чрез представяне на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като представи Списък на експертите, които са ангажирани за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена образователната квалификация. Информацията се посочва в Част ІV. „Критерий за подбор”, буква „В”, „Технически и професионални способности”, т. 6) от ЕЕДОП.
Доказване: Документите, с които се удостоверява съответствието с изискванията по т. 3.3.2 се представят преди сключването на договора от избрания за изпълнител участник.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

09/10/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Етрополе Община Етрополе

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 (десет) дневен срок от обстоятелството по чл.197, ал.1, т.4 и т.7 и ал.2 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва