Деловодна информация
01666
ФС-18-13 25/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
01/09/2017 (дд/мм/гггг)
01666-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Държавна агенция Национална сигурност 129009710
бул. Черни връх № 45
София BG411 1407 България
Михаил Борисов +359 28147722
dans@dans.bg +359 28147753

Интернет адрес/и

www.dans.bg

www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.dans.bg/bg/public-tenders-menu-bul/obstporach-062013-mitem-bul/736-el-energia-art-bul
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

национална сигурност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС)
09310000      
Доставки

Доставка на електрическа енергия – средно и ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС).ДАНС провежда обществена поръчка с цел избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и ОЕМ и поемане на разходите за небаланси за деветнадесет обекта.Прогнозното количество за доставка на ел.енергия Ср.Н. и Н.Н. за срока на действие на договора е 14 321 MWh. Срокът за изпълнение предмета на договора е 36 (тридесет и шест) месеца и започва да тече от датата на първия регистриран график за доставка на активна електрическа енергия в системата за администриране на пазара на електрическа енергия (ММS), съгласно Правила за търговия с електрическа енергия /ПТЕЕ/.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Точките на присъединяване към електроразпределителните мрежи на обектите на Възложителя

Прогнозното количество за доставка на ел. енергия за средно и ниско напрежение за срока на изпълнение на договора - 36 месеца, изчислено на база разхода на ел. енергия на възложителя за предходните дванадесет месеца, е: 4 420 830 kWh или 4 421 MWh за Ср.Н. и 9 900 096 kWh или 9 900 MWh за Н.Н.Общата консумация за срока на договора на обектите е 14 321 MWh. Прогнозното количество ел.енергия не обвързва Възложителя да го изразходва цялото или да се лимитира с това количество. Реалната стойност на договора ще бъде определена според реалното потребление на Възложителя за периода на действие на договора за обществена поръчка - 36 месеца.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът следва да притежава Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39,ал.1, т.5 от Закона за енергетиката (ЗЕ), включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група” съгласно чл. 39, ал.5 от ЗЕ.Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП. Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване за притежаване на Лиценз, издаден от КЕВР съгласно чл. 39 от ЗЕ, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на балансираща група”. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за обществена поръчка чрез: - заверено копие от валиден Лиценз, издаден от КЕВР за „Търговия с електрическа енергия” съгласно чл. 39 от ЗЕ, включващ права и задължения, свързани с дейността „Координатор на балансираща група”, съгласно чл.39, ал.5 от ЗЕ.
2. Участникът следва да притежава регистрация със статут "Активен" в „Регистър на координаторите на стандартни балансиращи групи” на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД (ЕСО ЕАД) и да посочи EIC код. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел А, т. 1 от ЕЕДОП. Забележка: В случай, че участникът участва в процедурата като обединение, което не е юридическо лице, минималното изискване за регистрация в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, се отнася за този член на обединението, който ще извършва дейностите по доставка на електрическа енергия и „Координатор на балансираща група”. Обстоятелствата по тази точка се доказват при сключване на договора за обществена поръчка чрез: - Декларация – в свободен текст, с която се декларира, че участникът е регистриран в Регистъра на координаторите на стандартни балансиращи групи на ЕСО ЕАД, с посочване на EIC код.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с премета на обществената поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата поръчка. Под "дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка" следва да се разбира "дейности по доставка на електрическа енергия - средно и/или ниско напрежение в общ обем не по-малко от 14 500 MWh ел.енергия".Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят част IV, р-л "В", т.1 б) от ЕЕДОП. Изискването по тази точка се доказва при сключване на договора за обществена поръчка чрез представяне на: списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите; - доказателство за извършената доставка/доставки. Представените доказателства следва да удостоверяват изпълнението на декларираните дейности. 2.Участникът следва да има изградена система за мониторинг на измервателна точка, позволяваща измерване на доставените количества нетна активна електрическа енергия в реално време,с пълно администриране на информационния поток с ЕСО. Посоченото обстоятелство се декларира в част IV, р-л "В", т.9) от ЕЕДОП.Изискването по тази точка се доказва при сключване на договора за обществена поръчка чрез представяне на: декларация за потвърждаване наличието на изградена система за мониторинг на измервателна точка - свободен текст, оригинал.3. Участникът следва да прилага сертифицирана система за управление на качеството съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, за дейност с обхват "търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група". Участникът следва да декларира посоченото изискване в част IV, р-л "Г" от ЕЕДОП, като посочват информация относно наличието на валиден сертификат, издател на сертификата, обхват на сертификата. Изискването по тази точка се доказва при сключване на договора за обществена поръчка чрез: заверено копие на валиден сертификат за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалентен за дейност с обхват "Търговия с електрическа енергия и координатор на балансираща група". Забележка: На основание чл. 64, ал.6 от ЗОП, Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави-членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки, доказващи, че прилаганите мерки са еквивалентни на изискваните.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договор за обществена поръчка, определеният за изпълнител предоставя актуални документи по чл.67, ал.6 от ЗОП, декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3 от ЗМИП и Декларация за липса на свързаност с други участници в процедурата по образец.Документите се представят и за подизпълнители и трети лица, ако има такива.Възложителят изисква гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 18 000,00 (осемнадесет хиляди) лв.Определеният изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат с договора за обществена поръчка. Срокът за изпълнение на поръчката е до 36 месеца, който започва да тече от датата на първия регистриран график за доставка на активна ел. енергия в системата за администриране на пазара на ел. енергия (MMS), съгласно ПТЕЕ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/10/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на ДАНС, находяща се на бул. "Черни връх" № 45 в гр. София

Отварянето на оферите е публично и могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения пропускателен режим за достъп до сградата.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията по чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя посочени в документацията. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата, ако може самостоятелно да подава оферта и да сключва договор, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява участник, за когото са налице: 1. основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 2. основанията по чл. 107, без т. 2, буква "б" от ЗОП; 3. обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона. Участник в процедурата, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. Тези мерки се описват в ЕЕДОП. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Към ЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо). Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Когато при изпълнение на поръчката, участникът ще ползва подизпълнители, те следва да отговарят на съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване. Участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица, по отношение на посочените критерии за подбор. При изпълнението на обществената поръчка от обединение, участниците в обединението отговарят солидарно. Участникът, определен за изпълнител представя преди подписване на договора: - Актуални документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата , както и съответствието с критериите за подбор (вкл. и за подизпълнителите и третите лица); - Гаранция за изпълнение на договора; - Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП по образец и Декларация за липса на свързаност с друг участник в процедурата по образец. Възложителят не допуска представянето на варианти в офертата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при спазване на условията по чл. 199 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 01/09/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва