Деловодна информация
02709СЗДП ТП Държавно горско стопанство Годеч
774 23/08/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
23/08/2017 (дд/мм/гггг)
02709-2017-0041 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЗДП ТП Държавно горско стопанство Годеч 2016174760230
пл. Свобода №3, ет.3
Годеч BG412 2240 България
инж. Антон Петров Попов +359 894-493939
dgsgodech@abv.bg +359 72922119

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170823dLKF8716810


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170823dLKF8716810
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Периодично техническо обслужване и ремонт на МПС; периодични технически прегледи и доставка на резервни части за срок от 24 месеца за нуждтие на ТП ДГС Годеч"
50100000      
Услуги

Ремонт на МПС; периодично техническо обслужване; доставка на резервни части на МПС за срок от 24 месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
25600      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

Периодично техническо обслужване и ремонт на МПС; периодични технически прегледи. №1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Територията на Община Годеч

Услуги по периодично техническо обслужване, периодични технически прегледи /без годишните технически прегледи/ и ремонт на МПС, собственост/под наем на ТП ДГС Годеч, както и новозакупени такива, които не са лизингови. Извършване на периодични прегледи за техническото състояние на МПС-та, както и отремонтиране след предварително подадена заявка и при възникнала необходимост на следните видове МПС: 4бр. ВАЗ 21214; 1бр. ВАЗ 21213; 1бр. УАЗ 469; 1бр. Тойота Хайлукс; 1бр. Грейт Уол Ховър; 1бр. трактор Болгар ТК82; 1бр. тракторно ремарке РСД 4, както и други, за които може да възникне необходимост от предоставяне на съответните услуги за срока на изпълнение на договора.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
10300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Всеки участник може да подаде оферта за една или за двете обособени позиции, като участникът, който е избран за изпълнител по обособена позиция №1 е длъжен да отремонтира автомобилите с резервните материали, предоставени от възложителя.

II.2) Описание 1

Доставка на резервни части за МПС за срок от 24 месеца за нуждите на ТП ДГС Годеч 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
34913000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Гр. Годеч, пл. Свобода №3, ет.3, Административната сграда на ТП ДГС Годеч или друг адрес, посочен от Възложителя, на който се намира сервиза за периодичното техническо обслужване на МПС.

Доставка на резервни части за МПС, собственост/под наем на ТП ДГС Годеч, както и други, които възложителят ще закупи/придобие по време на изпълнение на договора. МПС-та, за които следва да се доставят резервни части са: 4бр. ВАЗ 21214; 1бр. ВАЗ 21213; 1бр. УАЗ 469; 1бр. Тойота Хайлукс; 1бр. Грейт Уол Ховър; 1бр. трактор Болгар ТК 82; 1бр. тракторно ремарке РСД4.
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка
 
НЕ  
II.2.6) Прогнозна стойност
15300      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Резервните части ще се доставят след предварителна писмена заявка от страна на възложителя на адреса на възложителя или на посочен от него адрес, на който се намира сервиза за периодично техническо обслужване на МПС-та на ТП ДГС Годеч.Доставяните резервни части трябва да отоговарят по качество на описанието в техническите спецификации към обособена позиция №2, които са приложени към документацията
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

НЕ
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

НЕ

НЕ
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът да е изпълнил за последните три години от дата на подаване на офертата минимум една дейност за услуга, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, считано от дата на подаване на офертата. Дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира – техническо обслужване на МПС,извършване на ремонтни действия; диагностика, настройка и отстраняване на натрупани компютърни грешки за изброените автомобили в техническата спецификация към ОБП №1; проверка нивото на двигателното масло, охлаждащата течност, течност за чистачки, спирачна течност и тяхната смяна/доливане; визуален оглед на двигател, ходова част, трансмисия, ел.инсталация, гумени съединения; смяна филтри, запалителни свещи, ремъци, ролки, спирачни накладки; регулиране ходова част, фарове; диагностика на климатична инсталация; основен ремонт на двигател; текущ ремонт на двигател; подмяна уплътнения, възли, агрегати /водна помпа, радиатор, алтернатор, стартер, амортисьори, гарнитури/; ремонт преден/заден мост, диференциал, скоростна кутия, предавателна кутия, съединител, частичен ремонт на двигател и климатична инсталация/; и др. - не е задължително изброените услуги да са включени в един конкретен договор.Изискването се доказва с изброяване на изпълнените услуги в съответния раздел в ЕЕДОП. 2. Участникът да има минимум един брой сервизна база на територията на Община Годеч.Изискването се доказва с посочване на адреса на сервизната база в съответния раздел в ЕЕДОП. 3. Участникът да разполага с минимум едно техническо лице - механик, включено в структурата на участника, включително отговарящо за контрола на качеството.Изискването се доказва с посочване на лицето и професионалната му компетентност в съответния раздел на ЕЕДОП. 4.Участникът да разполага с необходимите технически средства и съоръжения за осигуряване на качеството, включително за проучване и изследване - Стенд за електронна диагностика на повредите; стенд за регулировка на преден и заден мост; стенд за регулиране на фарове; прибор за обслужване на климатична инсталация.Изискването се доказва с посочване на техническите средства и съоръжения в съответния раздел на ЕЕДОП.
ОБП 2-1.Участникът да е изпълнил за последните три години от дата на подаване на офертата минимум една дейност за доставка,с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, считано от дата на подаване на офертата. Дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира – доставка на резервни части за следните видове МПС – ВАЗ 21213; ВАЗ 21214; УАЗ 469; Тойота Халукс; Грейт Уол Ховър; Болгар ТК82; РСД 4 – нови неупотребявани, които съответстват на марката и на модела на МПС или ППС или рециклирани такива, но които не променят функционалните характеристики на МПС-то. Не е задължително изброените услуги да са включени в един конкретен договор или да са изпълнени всичките.Изискването се доказва с посочване на изпълнените доставки в съответния раздел на ЕЕДОП. 2.Участникът да разполага с минимум един брой склад за авточасти, независимо от местоположението му.Изискването се доказва с посочване на съответните складове в съответния раздел на ЕЕДОП.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/10/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

02/01/2018 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/10/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Годеч, пл. Свобода №31 ет.3 - Административната сграда на ТП ДГС Годеч

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите лица се легитимират с представяне на документ за самоличност или пълномощно с документ за самоличност. Присъстващите се подписват в регистър, удостоверяващ тяхното присъствие.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1 т.1 от Закона за общствените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва