Деловодна информация
01259
РКП17-ДР-00-428 09/08/2017 (дд/мм/гггг)
не
01259-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Район Красна поляна на Столична община 0006963270579
ул. Освобождение №25
София BG411 1330 България
Иванка Иванова +359 29217265
ip_ivanova@abv.bg +359 28284883

Интернет адрес/и

www.krasnapoliana.com

http://krasnapoliana.com/public-procurement/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://krasnapoliana.com/public-procurement/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Топлинно и хидроизолиране на покрив на ДГ №169 „Коледарче“, район „Красна поляна”- Столична община
45261400      
Строителство

Извършване на строително монтажни работи по топлинно и хидроизолиране на покрив на ДГ №169 „Коледарче“, район „Красна поляна”- Столична община.Подробно видовете строително монтажни работи са описани в документацията за участие и техническите спецификации, които са обявени на профила на купувача.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
87000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

Сградата на детска градина №169 „Коледарче“, с адрес: гр. София, район „Красна поляна”, ул. "Алеко Туранджа" №4.

Строително-монтажни работи по топлинно и хидроизолиране на покрива на сградата на Детска градина №169 „Коледарче“, район „Красна поляна”- Столична община.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение- (СИ)    20точки
Цена
80точки
II.2.6) Прогнозна стойност
87000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката се финансира със средства от Специализирания общински приватизационен фонд, осигурени съгласно Приложение №1 на Решение №386, по Протокол №35 от 22.06.2017г. на Столичен общински съвет.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите, съгласно предмета на поръчката за първа група, четвърта категория строежи или да е вписан в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата в която е установен за посочения обхват на дейности. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да притежават застраховка "Професионална отговорност" или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, в съответствие с чл.171 от ЗУТ. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за това обстоятелство.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката.
2.Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
• Ръководител на екипа: Висше образование с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Професионален опит - пет години в упражняване на професионалната си квалификация/специалност в областта на строителството;
• Специалист за контрол по качеството/отговорник по качеството: Висше образов. с професионална квалификация "строителен инженер" или еквивалентна. Правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент. С професионален опит минимум три години;
• Специалист по здравословни и безопасни условия на труд: •Завършен курс на обучение за безопасност и здраве при работа съгл. Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиките на професионалните рискове и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.102/2009 г.) и/или по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строит. и монтажни работи (обн., ДВ, бр. 37/.2004 г.) или еквивалентен курс на обучение. •Професионален опит в осигуряване на здравосл. и безопасни условия на труд най-малко една година.
3.Участникът трябва да прилага:
3.1.Система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват включващ строително-монтажни работи;
3.2. Система за управление по отношение на околната среда ISO 14001:2004 или еквивалентна.


През последните 5 (пет) години считано от датата на подаване на офертата участникът да е изпълнил поне две дейности с предмет идентичeн или сходен с този на поръчката.
*Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбират СМР за основен ремонт, текущ ремонт и/или реконструкция на сгради по смисъла на §5, т.38, т.40, т.42 и т.44 от ЗУТ.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3% от стойността му без включен ДДС. Участникът избран за изпълнител предоставя гаранцията при подписване на договора в една от следните форми:
1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по т.1 или т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в договора за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/09/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/09/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" № 25, ет. 2, стая 206

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 от ЗОП и посочените основания по чл.55, ал.1 от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
2.Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл.4 от същия закон.
3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за подаване на офертите. Когато в договора на създаването на обединението липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие от процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.
5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
6. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП - тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/; МОСВ - тел. 02/9406331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП - тел. 02/8119 443, http://www.m1sp.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл. 197, ал.4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/08/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва