Деловодна информация
00164Главна дирекция Инфрастриктура на отбраната
21-37-471 28/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00164-2017-0022 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Министерство на отбраната 000695324
ул. Дякон Игнатий № 3
София BG411 1092 България
инж. Петър Нелов, инж. Райна Рашкова +359 29220794/ +359 29220745
p.nelov@mod.bg +359 29880611

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pp.mod.bg/view-tekushti-MO-GDInfrO-3-2017-004
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Министерство на отбраната, Главна дирекция Инфраструктура на отбраната 000695324
ул.„Дякон Игнатий“ № 3
София BG411 1092 България
инж. Петър Нелов, инж. Райна Рашкова +359 29220794/ +359 29220745
p.nelov@mod.bg +359 29880611

Интернет адрес/и

www.mod.bg

http://pp.mod.bg/view-tekushti-infro

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт на Сграда № 1 – Щаб на ВР 1276 – гр. Шумен
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е извършване на ремонт на съществуваща Сграда № 1 във войскови район 1276, гр. Шумен , който включва: основен ремонт на покрива на сградата; ремонт на фасадите на сградата в т.ч. поставяне на топлоизолация, нова фасадна мазилка, подмяна на съществуваща дървена дограма с нова от PVC и подмяна на съществуващи входни врати с нови врати; подмяна на съществуващите врати и поставяне на решетки на прозорците на помещенията на обособените зони за сигурност, въз основа на одобрени от Възложителя Инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ и количествена сметка за осигуряване изпълнението на функциите на Сграда № 1 като Щаб.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
441660      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG333

гр. Шумен

Предметът на обществената поръчка е извършване на ремонт на съществуваща Сграда № 1 във войскови район 1276, гр. Шумен , който включва: основен ремонт на покрива на сградата; ремонт на фасадите на сградата в т.ч. поставяне на топлоизолация, нова фасадна мазилка, подмяна на съществуваща дървена дограма с нова от PVC и подмяна на съществуващи входни врати с нови метални врати; подмяна на съществуващите врати и поставяне на решетки на прозорците на помещенията на обособените зони за сигурност, въз основа на одобрени от Възложителя Инвестиционни проекти във фаза „Работен проект“ и количествена сметка за осигуряване изпълнението на функциите на Сграда №1 като Щаб.
Критериите по-долу
 
ДА „Организация за изпълнение на поръчката"    60%
„Срок за изпълнение"    10%
Цена
30 %
II.2.6) Прогнозна стойност
441660      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
250

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за първа група строежи от високото строителство, четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Документът, с който се доказва изискването, е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите в България за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката и валиден талон за настоящата година и за срока на изпълнение на договора, а за чуждестранните участници - еквивалентен документ. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват Част IV, раздел "А" в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Участникът, определен за изпълнител на поръчката, следва да представи на възложителя този документ преди сключване на договора, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Документът може да бъде изискан и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците да имат застраховка "Професионална отговорност" за строител, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3. от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /НУРЗЗПС/, която да е валидна за срока на валидност на офертата, както и за целия срок на изпълнение на договора. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“. Участниците декларират съответствието с този критерий за подбор като попълват Част IV, раздел"Б", т. 5 в ЕЕДОП. Доказателствата за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ се представят преди сключването на договора за обществена поръчка, съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП, или при поискване от Възложителя на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, по всяко време, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Минималната застрахователна сума да е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от НУРЗЗПС, за строежи минимум четвърта категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б“ от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните пет години от датата на подаване на офертата. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват Част IV,раздел "В", т. 1а) в ЕЕДОП. Участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на възложителя документите по чл. 64, ал.1, т. 1 от ЗОП преди сключване на договора, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Документите могат да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Под „сходен“ предмет на обществената поръчка се разбира строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на жилищни и смесени сгради с високо застрояване и сгради за обществено обслужване.
2.Съгласно чл.63, ал.1, т.10 и т.11 от ЗОП, участникът следва да прилага системи за управление на качеството и системи или стандарти за опазване на околната среда. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват Част IV, раздел "Г" в ЕЕДОП. Участникът, определен за изпълнител на поръчката, следва да представи на възложителя документите за доказване на критериите по чл. 63, ал. 1, т. 10 и т. 11 от ЗОП преди сключване на договора, съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП. Документите може да бъдат изискани и при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.


1.Участникът да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение за поне 2 броя обекти /строителство/, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка с минимум РЗП 1000 м2, изпълнени от него през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, дата, на която е приключило изпълнението, място на строителството,вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания .
2.Участникът следва да притежава сертификат за управление на качеството в съответствие с изискванията на ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно/и и сертификат за опазване на околната среда в съответствие с изискванията на ЕN ISO 14001:2004 или еквивалентно/и, и отговарящи на предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Заплащането ще се извършва в левове, в 30-дневен срок след представяне на фактури от страна на изпълнителя, издадени на името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, протоколи за действително извършени СРР, подробни количествено – стойностни сметки, описи, актове и протоколи по Наредба №3/31.07.2003 г.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на участника избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ еднократно авансово възнаграждение в размер до 30% от стойността на поръчката с ДДС. Авансът се превежда до 60 (шестдесет) дни след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка за обекта по Наредба №3/31.07.2003 г. и след представяне на фактура за размера на искания аванс и оригинал на 100% безусловна и неотменяема гаранция за исканата сума в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със срок на валидност 30 (тридесет) дни след въвеждането на обекта в експлоатация.
Начинът на плащане е уреден в Раздел II от Проекта на договор, Приложение № 9 към документацията.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/12/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/09/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Дякон Игнатий № 3, Главна дирекция "Инфраструктура на отбраната"

Съгласно изискванията на чл.54, ал.2 и чл.57, ал.3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Основания за отстраняване на участниците:
1. При наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Участникът има право да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване; Отсъствието на посочените основания за отстраняване, както и описанието на предприетите мерки за надеждност /когато е приложимо за участника/ се декларират в ЕЕДОП, в полето свързано със съответното обстоятелство;
2. При наличие на обстоятелствата по чл.327б и липса на декларация по чл. 327, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Отсъствието на обстоятелствата по чл.327б от ЗОВСРБ се декларира в част трета, раздел „Г“ от ЕЕДОП, а за отсъствието на обстоятелствата по чл.327, ал.1 от ЗОВСРБ се представя декларация към ЕЕДОП;
3. При наличие на обстоятелствата по чл.3,т.8 във връзка с чл.5, ал.1, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, ако не са привели дейността си в съответствие с изискванията му подлежат на отстраняване, а ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за него са съгл. чл.5, ал.1, т.3 и ал.2 от Закона. Наличието или отсъствието на посочените обстоятелствата се декларира в част III, Раздел "Г" от ЕЕДОП.;
4. При наличие на основание по чл.107 от ЗОП. Наличието или отсъствието на обстоятелството по чл. 101, ал.11 от ЗОП се декларира в част III, Раздел "Г" от ЕЕДОП.
Необходимите документи за участие в процедурата и указанията за представянето им се съдържат в Глава II - "Указания за участие в процедурата, изготвяне и представяне на документите, свързани с участието в процедурата".
При подписване на договор за изпълнение на настоящата поръчка, участникът, избран за Изпълнител трябва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора без ДДС и срок на валидност не по-малък от 30 (тридесет) календарни дни след приемане на изпълненото строителство на обекта, удостоверено с протокол за установяване годността за ползване на строежа, подписан от Възложителя (само при представена гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова гаранция/застрахователна полица). Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранциите за изпълнение, която може да бъде: паричен превод, безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение или застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, избран за изпълнител, следва да предостави на Възложителя гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства. Размерът на гаранцията за авансово плащане по договора е равна на размера на авансово предоставените средства. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово плащане, която може да бъде: паричен превод, безусловна и неотменима банкова гаранция или застраховка. Гаранцията за авансово плащане следва да е с валидност не по-малко от 30 (тридесет) дни след въвеждането на обекта в експлоатация (само при представена гаранция за авансово плащане, под формата на банкова гаранция/застраховка).

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10 - дневен срок от настъпването на обстоятелства по чл. 197, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва