Деловодна информация
02709СЗДП ДП ТП ВРАЦА
668 10/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
02709-2017-0035 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ВРАЦА 2016174760157
ул. Скобелев 1
Враца BG313 3000 България
инж. Димитър Чанталийски +359 092660561
dgs.vraca@abv.bg +359 092661205

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170710bCiI8587019


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170710bCiI8587019
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

охрана на горите и дърводобив

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Направа на временни извозни горски пътища
45233120      
Строителство

направа на временни извозни горски пътища за нуждите на ДГС Враца
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

направа на временни извозни пътища в отдел 40 местност " гергово ливаде" землище Лютаджик 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

ДГС Враца в землището на с. Лютаджик

направа на временни извозни пътища в отдел 40 местност " Гергово ливаде" - 1100л.м.
Работата се състои в изкопни дейности в земни, земно-скални и скални почви
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

направа на извозни пътища в отдели 7 и 11 местност " Дълбока падина" земище Лютаджик 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
II.2.3) Място на изпълнение
BG313

ДГС Враца в землището на с. Лютаджик

направа на временни извозни пътища в отдел 7 - 1800 л.м и отдел 11 - 300л.м. местност " Дълбока падина" землище Лютаджик
Работата се състои в изкопни дейности в земни, земно скални и скални терени.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Оферта трябва да е със съдържание съгласно чл.39, ал.З от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.а именно:
1. Техническо предложение изготвено съгласно образци № 4.1-4.2. Представя се подписано в оригинал, съдържащо:
1.1. В предложението участниците изчерпателно посочват конкретните предложения за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация .
В образеца на техническото предложение са оставени празни полета (редове), маркирани с точки, в които участникът попълва конкретните си предложения или други данни. Празните полета се разширяват съобразно попълваната информация.
Техническото предложение трябва да е написано четливо, да няма механични или други явни поправки по него.
1.2. срок за изпълнение на обществената поръчка съобразно изискванията на Възложителя ;
1.3. декларация , за срока на валидност на офертата - срокът на валидност на офертата включва времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Този срок е еднакъв за всички участници. Офертите на участниците в публичното състезание трябва да бъдат със срок на валидност не по-малко от 3 /три/ месеца, считано от крайния срок за получаването им;
1.4. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;
1.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;
1.6. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника - в случаите, когато е приложимо.
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), по образец №3 от настоящата документация. Попълненият и подписан ЕЕДОП за участника, а когато е приложимо - за всеки един от участниците в обединението, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чийто ресурси ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката е задължителен елемент от съдържанието на офертата и е нейна неразделна част.
3. Декларация по чл. 64, ал.1,т.9 от ЗОП за техническите способности на кандидата
4. Ценово предложение - Образец № 9.1 и 9.2, трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово предложение по приложения към документацията образец .
Ценовото предложение за съдържат единични цени по вид ремонтни дейности и обща цена. Предложените цени не следва да превишават единичните цени, посочени в Количествено-стойностната сметка , както и общата цена не може да превишава предвидената прогнозна стойност на поръчката. Цената се предлага с точност до втория знак след десетичната запетая без включен ДДС. Участниците предложили цени по-високи от определените максимални ще бъдат отстранявани. В предложените цени трябва да бъдат включени всички разходи на участника по изпълнение на поръчката.
При несъответствие с цифровата и изписаната с думи обща цена на предложението, комисията ще вземе в предвид изписаната с думи. При несъответствие между единичната и общата цена, комисията ще вземе предвид единичната. При установена явна аритметична грешка, комисията ще вземе вярната обща цена на предложението, изчислена въз основа на предложените от участника единични цени.
Важно: Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ който се поставя в общия плик с офертата! Върху плика се изписва и наименованието на участника.
4. Опис на представените документи Образец №2
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма изисквания за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

верижен трактор /булдозер/ с обръщателна дъска -1 бр.;
В съответствие с чл.64 ал.1, т.9 от ЗОП изискването за технически средства се доказва от участниците с представянето на декларация .


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/08/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/08/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

административната сграда на ТП ДГС Враца

отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва