Деловодна информация
00972
2689 05/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00972-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет 'Проф. д-р Асен Златаров' 000044541
бул. 'Проф. Якимов' № 1
Бургас BG341 8010 България
Красимир Георгиев, помощник- ректор +056 716730
office@btu.bg +056 880249

Интернет адрес/и

www.btu.bg

https://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m/7-bulgarian-bg/588-netna-energiya-2017-bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.btu.bg/index.php/bg/obsht-porachki-bg-m
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"
09310000      
Доставки

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените фактури, отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие в свободния пазар ва електроенергия на възложителя, за срок 12 месеца.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09310000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

гр. Бургас

Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия ниско/ средно напрежение по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за нуждите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"- 10 обекта. Прогнозното количество за период от 12 месеца на активната електрическа енергия на обектите, присъединени към мрежата, е посочено в документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Цена за 1MWh нетна активна електроенергия ниско напрежение    50
Цена за 1 MWh нетна активна електроенергия средно напрежение    50
II.2.6) Прогнозна стойност
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са български или чуждестранни физически или юридически лица, или техни обединения. Основания за отстраняване: чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.
Участникът следва да представи заверено копие от издаден от ДКЕВР валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, в съответствие с ЗЕ и др. относими нормативни актове, включващо "координатор на стандартна балансираща група" или заверено копие на издаден от ДКЕВР валиден лиценз за търговия с електрическа енергия, в съответствие със ЗЕ и др. относими нормативни актове и копие от решение на ДКЕВР за допълване на лицензията с правата и задълженията, свързани с дейността "координатор на балансираща група", съгласно чл. 39, ал. 5 от ЗЕ. Участникът следва да представи доказателство за регистрация в "Регистър на координаторите на балансиращи групи" на "Електроенергиен системен оператор" ЕАД или Декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националния закон.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците в процедурата за икономически и финансови възможности.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е координатор на стандартна балансираща група по смисъла на чл. 96а от ЗЕ,
Участникът да има валидна лицензия за някоя от дейностите по чл. 39, ал. 1, т. 1-3, 5-7 , 10 или 13 от ЗЕ, в която да са включени правата и задълженията, свързани с дейността на координатор на балансираща група.
Участникът следва да представи:
1. Списък на доставките с предмет и обем сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 години до датата на подаване на офертата.
2. Декларация- списък с описание на техническите средства и съоръжения за осигуряване на качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване, с посочване на коркретното оборудване.
3. Валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща ва изискването на стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалентен.
Исканите документи, доказващи съответствие на участника са лицензия по чл. 39 от ЗЕ и сертификат за система за управление на качеството. Копията на документите трябва да са заверени от участника с "Вярно с оригинала".


1. Списъкът следва да е придружен с доказателства за извършена минимум 1 доставка, която е еднаква или сходна с предмета на поръчката.
2. Участникът следва да разполага с изградена система за мониторинг на измервателната техника, която позволява "on line" достъп за потребителите.
3. Сертификатът следва да бъде с обхват търговия с електроенергия и координатор на стандартна балансираща група.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Задължение на изпълнителя е пълното администриране на информационния поток с ЕСО, както и поемането на разходите за небаланси. Период на отчитане на потребената енергия: 1 кал. месец.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

04/08/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Бургас, бул. "Проф. Якимов" № 1, ректорат, зала № 2

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.3-5 вкл. от ЗОП.
2. Определената от възложителя прогнозна стойност на обществената поръчка представлява максимална цена за изпълнение на поръчката. Участниците, които са предложили цена за изпълнение, която надвишава определената от възложителя прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат отстранени от участие в процедурата .
3. В съответствие с чл. 181 ал. 2 ЗОП при провеждане на настоящата процедура, оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
4. Източник на финансиране- бюджетни средства. Отсроченоплащане, в срок до 60 дни , следващ отчетния период, въз основа на издадена фактура.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал. 1, т. 1,т.4, т.7 и ал. 2 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва