Деловодна информация
00833ВСС
ВСС-9228 04/07/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
04/07/2017 (дд/мм/гггг)
00833-2017-0011 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Висш съдебен съвет 121513231
ул. Екзарх Йосиф №12
София BG411 1000 България
Владимир Димитров +359 29800399
v.dimitrov@vss.justice.bg +359 29819176

Интернет адрес/и

http://www.vss.justice.bg/

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Обществен ред и безопасност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт, по шест обособени позиции
45200000      IA36
Строителство

„ Извършване на строително-монтажни работи в сгради на органите на съдебната власт, по шест обособени позиции:
Обособена позиция № 1: I-ви етап „Строителни работи по част „отопление, ветнилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставена за нуждите на Районен съд и Районна прокуратура гр. Елена, находяща се в УПИ II, кв.39, ул. „Й. Й. Брадати“ № 2“
Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“
Обособена позиция № 3: Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на районен съд, гр. Нова Загора;
Обособена позиция № 4: Извършване на СМР за основен ремонт на фасадата на сградата на Окръжен съд, гр. Шумен.
Обособена позиция № 5: Извършване на строително-монтажни работи – основен ремонт на фасадата на сградата на районен съд, гр. В
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2927706      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 1: I-ви етап „Строителни работи по част „отопление, ветнилация и климатизация“ на обект “Реконструкция и основно обновяване на сградата, публична държавна собственост, предоставен 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG32

Гр. Елена

Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт на Съдебната палата, гр. Елена – 1 - ви етап „Изграждане на отоплително-вентилационна система“. Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обекта, съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации.
Конкретните видове СМР са посочени в изготвените и одобрени технически инвестиционни проекти, приложени към настоящата документация
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката    50
Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
225000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 2: Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      FG25
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG32

гр. Велико Търново

Строително-монтажни работи на обект „Извършване на основен ремонт и преустройство на сграда за нуждите на Административен съд, гр. Велико Търново, ул. „Иван Вазов“ № 1“
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката    50
Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1600000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 3: Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на районен съд, гр. Нова Загора 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      IA36
II.2.3) Място на изпълнение
BG34

гр. Нова Загора

Строително-монтажни работи на обект „Преустройство на съществуваща сграда и изграждане на пристройка към нея за нуждите на районен съд, гр. Нова Загора“. Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обекта, съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката    50
Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
800000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 4: Извършване на СМР за основен ремонт на фасадата на сградата на Окръжен съд, гр. Шумен 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      FG25
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

гр. Шумен

СМР по основен ремонт на фасади на сградата на Окръжен съд Шумен“.
Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обекта, съгласно количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация.
Конкретните видове СМР са посочени в количествената сметка, приложена към настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката    50
Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
62000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
80

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 5: Извършване на строително-монтажни работи – основен ремонт на фасадата на сградата на Районен съд, гр. Варна 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      IA36
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

гр. Варна

Строително-монтажни работи на обект „СМР по основен ремонт на фасдина сградата на Районен съд Варна“. Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обекта с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обекта, съгласно количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация.
Конкретните видове СМР са посочени в количествената сметка, приложена към настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката    50
Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
180000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
80

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 6: I-ви етап „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар, адрес:ул. „Цар Освободител“ № 31“ 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      IA36
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG33

гр. Нови Пазар

Строително-монтажни работи на обект „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар“. Предметът включва извършване на строително-монтажни работи (СМР) и предаване на обектите с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа, подписан без забележки, както и наложилите се СМР до изтичане на гаранционните срокове в обекта, съгласно разработените и одобрени инвестиционни проекти, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в техническата спецификация и проектни документации.
Конкретните видове СМР са посочени в изготвените и одобрени технически инвестиционни проекти, приложени към настоящата документация и влязло в сила разрешения за строеж.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката    50
Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
60706      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от първа група, четвърта категория към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има застраховка "Застраховка за професионална отговорност в строителството" с покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр.17 от 02.03.2004 г.);
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, на поне два обекта.
Под идентично или сходно с предмета на поръчката за четири от обособени позиции се разбира строителство: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или еквивалентна дейност на сгради за обществено обслужване съгласно приложение № 2 към Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи..
За участниците, които подават оферти по обособена позиция № 2 и обособена позиция № 4 – идентично или сходно с предмета на поръчката е строителство: изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или еквивалентна дейност на сгради за обществено обслужване съгласно приложение № 2 към Наредба № 1/30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи, които са паметник на културата.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


условията за изпълнение на поръчката се съдържат в проектодоговора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
ДА

не

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

11/08/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/08/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

ул. Екзарх Йосиф № 12, зала 107

Комисия ,назначена съ заповед на представляващия ВСС
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, 55, ал. 1, т. 1 и т. 4 и обстоятелствата по 107 ЗОП. Когато участникът е обединение от ФЛ или ЮЛ, посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. Когато участник предвижда използване на подизпълпълнител или се позовава на капацитета на трети лица, основанията за отстраняване се прилагат и за тях. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява и участник, когато Възложителят установи, че участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора за всяка обособена позиция поотделно. Гаранция, която обезпечава авансово предоставените средства за всяка обособена позиция поотделно, ако Изпълнителят желае да ползва аванс.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б). банкова гаранция в полза на Възложителя.
в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва