Деловодна информация
00717
K-1470 04/07/2017 (дд/мм/гггг)
не
00717-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ 000320566
ул.”Г.Генов” №2
БОЙЧИНОВЦИ BG312 3430 България
Петър Винешки +359 9513-2236
munb@mail.orbitel.bg +359 9513-2236

Интернет адрес/и

http://www.boychinovtsi.bg/home.html

http://www.boychinovtsi.bg/section-150-profil_na_kupuvacha.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.boychinovtsi.bg/currentNews-625-obschestvena_porychka_3___.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Доставка на хранителни продукти необходими за изпълнението на проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”, финансирана от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.
15000000      
Доставки

“Доставка на хранителни продукти необходими за изпълнението на проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”, финансирана от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
101000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Община Бойчиновци

“Доставка на хранителни продукти необходими за изпълнението на проект „Топъл обяд в община Бойчиновци”, финансирана от „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”.
Критериите по-долу
 
ДА Оптимален предложен от участника срок за реакция при необходимост от подмяна на доставена стока.    25
Оптимален предложен от участника срок за реакция в случай на извънредна доставка.    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
101000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект ”Топъл обяд в община Бойчиновци ” със сключен Договор № BG05FMOP001-3.002-0107-C02 между Община Бойчиновци и Агенция социално подпомагане чрез Дирекция „Международно сътрудничество, програми

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Заинтересованото лице да има Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от Закона за храните от БАБХ за извършване на съответните дейности, предмет на обществената поръчка, както и обекта да отговаря на изискванията на законодателството и разпоредбите на БАБХ, относно специфичните хигиенни правила за храните.
2. Заинтересованото лице да има внедрена НАССР система за управление безопасността на храните, съгласно чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006г.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти;

1. Заинтересованото лице трябва да са реализирали минимален, годишен, общ оборот от 50 000 лв. осреднено за предходните три години 2014, 2015 и 2016.
2. Заинтересованото лице трябва да представи Заверени копия на годишен баланс за 2014, 2015 и 2016 год, когато участникът не е представил ЕИК;
3. Заинтересованото лице трябва да представи Заверени копия на отчет за приходите и разходите за 2014, 2015 и 2016 год, когато участникът не е представил ЕИК;
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с обекти за производство и/или търговия с храни /собствени или наети/, регистрирани по чл. 12, ал.9 от Закона за храните.
2. Участникът трябва да разполагас инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката: собствени или наети превозни средства за превоз на хранителни продукти.
3. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.


1. За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) обект за производство и/или търговия с храни /собствен или нает/, регистриран по чл. 12, ал.9 от Закона за храните, за всяка от групите храни, включени в техническата спецификация на Възложителя, а за чуждестранните участници - с обект регистриран съгласно аналогични регистри/списъци, в съответствие с националното законодателство на държавата, в която са установени.
Когато участникът не притежава собствен обект, същият може да ползва такъв собственост на трети лица. В този случай, съгласно чл. 65 от ЗОП, ще се счита че участникът доказва съответствието си с капацитета на трети лица, с оглед на което и на основание чл. 65, ал. 3 и 4 от ЗОП той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения, а третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Удостоверяването на съответствието тези изисквания става с представяне на ЕЕДОП от третото лице, а доказването им - с представянето на съответните документи преди сключване на договор за обществена поръчка.
2. Участникът следва да разполага с минимум един брои транспортно средство (собствени или наети), за превоз на хранителни продукти с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от БАБХ Образец № 47, утвърден със Заповед № РД 11-200/04.04.11 г., съгласно раздел IV, Глава трета от Наредба № 5 за хигиената на храните обн. ДВ, бр. 55/2006 г. и чл. 6 от регламент /ЕО/№ 852/2004, за съответните групи храни.
Когато участникът не притежава собствени транспортни средства, същият може да ползва такива собственост на трети лица. В този случай, съгласно чл. 65 от ЗОП, ще се счита че участникът доказва съответствието си с капацитета на трети лица, с оглед на което и на основание чл. 65, ал. 3 и 4 от ЗОП той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения, а третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
3. Участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
За сходни доставки с предмета и обема па поръчката следва да се разбира: доставка на хранителни продукти от съответната група храни, за нуждите на поне едно социално и/или обществено заведение.
Под изпълнени доставки се разбират такива, които са приключили в горепосочения тригодишен период.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1.Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС. За стойност на договора при изпълнение на неизвестен брой доставки при единични цени се приема прогнозната стойност на поръчката.
2.Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на валидност минимум 30 дни, след крайния срок на договора;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.
3.Участникът, избран за изпълнител, сам избира формата на гаранцията. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

26/07/2017 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/07/2017 (дд/мм/гггг)   15:00 (чч:мм)

Град Бойчиновци, ул. "Гаврил Генов" №: 2, Заседателна зала

На Публичното отваряне на офертите, имат право да присъстват, представляващите участниците или официално упълномощени с пълномощно техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други заинтересовани страни при регламентиран достъп до мястото за публичното отваряне на офертите.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За участниците в процедурата не следва да са налице посочените обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1, т. 3 и т. 5 от ЗОП.
2. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срока за подаване на жалби е съгласно чл. 197, ал. 1 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/07/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва