Деловодна информация
02709Териториално поделение Държавно горско стопанство Годеч
585 22/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
02709-2017-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Териториално поделение Държавно горско стопанство Годеч към Северозападно държавно предприятие /СЗДП/ Враца 2016174760230
пл. Свобода №3
Годеч BG412 2240 България
инж. Антон Петров Попов +359 884493939
dgsgodech@abv.bg +359 72922119

Интернет адрес/и

http://www.szdp.bg/

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170622ctup8558043


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170622ctup8558043
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Стопанисване и опазване на горски територии - държавна собственост и други дейности съгласно Закона за горите

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на резервни материали за офис оборудване – компютри, лаптопи, принтери, скенери, монитори, UPS-и и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч”
30200000      
Доставки

„Доставка на резервни материали за офис оборудване – компютри, лаптопи, принтери, скенери, монитори, UPS-и и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч за следната офис техника - 10 бр. монитори; 10 бр. компютри настолни; 4 бр. принетри; 5 бр. мултифункционални устройства; 9 бр. UPS - и; 2 бр. преносими компютри; 2 бр. камери за видеонаблюдение; 1 бр. захранващ адаптер за видеонаблюдение.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Годеч, пл. Свобода №3, ет.3

„Доставка на резервни материали за офис оборудване – компютри, лаптопи, принтери, скенери, монитори, UPS-и и др. за нуждите на ТП ДГС Годеч - 10 бр. монитори; 10 бр. настолни компютри; 4 бр. принтери; 5 бр. мултифункционални устройства; 9 бр. UPS - и; 2 бр. преносими компютри; 2 бр. камери за видеонаблюдение; 1бр. захранващ адаптер.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1800      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
19

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

НЕ СЕ ИЗИСКВА
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

НЕ СЕ ИЗИСКВА

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

а) Участникът да е изпълнил за последните три години от дата на подаване на офертата минимум една дейност за доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, считано от дата на подаване на офертата.ЗАБЕЛЕЖКА:Дейност, с предмет и обем, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка, следва да се разбира – оставка на резервни части /оригинални или съвместими/ с/за офис оборудване, сходно или идентично с изброеното в техническата спецификация към поръчката, както и други принадлежности за офис – клавиатури, мишки и др.
Изискването се доказва с представянето на Списък на доставките, с посочване на устройствата, за които са доставени резервните части; получател; единична стойност на артикулите.
б) Участникът да има изградена система за управление на качеството, сертифицирана по стандарт EN ISO 9001 или еквивалент, с обхват съответстващ на предмета на поръчката.Изискването се доказва с Документ, удостоверяващ наличието на Система за управление на качеството, сертифицирана по стандарт EN ISO 9001 или еквивалент, с обвах съответстващ на предмета на поръчката.ВАЖНО: Съответствието с критериите за подбор при подаване на офертата се удостоверява от участниците /респ. техните подизпълнители и трети лица, на чийто капацитет се позовават/ с попълване на информацията в съответния раздел на ЕЕДОП.


III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Срок за изпълнение на доставката– от 1 до 5 работни дни, считано от датата на получаване на заявката /в писмен вид по пощата/ по E-mail/.Краен срок на договора- 31.03.2019г.Място на изпълнение на доставката/ите- административната сграда на ТП ДГС Годеч, гр.Годеч, пл. „Свобода” №3. Изпълнителят ще има задължение да доставя нови резервни части/материали с гаранционен срок, отговарящи на техническите изисквания на съответната техника.Доставката на резервните части ще се извършва само при установена необходимост след проведена профилактика от страна на фирмата – изпълнител по абонаментна поддръжка, както и при инцидентно възникнала необходимост при дефектирала техника.Изпълнителят е длъжен да осигури нови, оригинални, неупотребявани и нерециклирани резервни части, отговарящи на изискванията на производителя на съответната марка или съвместими с техниката нови, неупотребявани, нерециклирани резервни части.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 90

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

18/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Годеч, пл. Свобода №3, ет.3

Офертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълнмощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Присъстващите се легитимират чрез представяне на документ за самоличност, пълномощно или служебна карта в приложимите от закона случаи.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 - дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл.197, ал.1 т.1 от Закона за общствените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 22/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва