Деловодна информация
00338
АО-05-03-4879 15/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
00338-2017-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
Разград BG324 7200 България
Веселка Дакова и Недим Тахиров +359 84-618171/+359 84-618220
kmet@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170615ZwxY2234126
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, деловодство,стая 06, партерен етаж
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84-660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index.

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане на площадка за игра в ПИ № 61710.505.427 гр.Разград и реконструкция на площадка за игра в ПИ № 61710.502.596 гр.Разград”
45236210      
Строителство

Предметът на поръчката обхваща изграждане на детска площадка в част от поземлен имот № 61710.505.427, представляваща зелена площ зад блок „Родопи” на бул. „Булгария” гр.Разград и реконструкция на съществуваща детска площадка в ПИ 61710.502.596 - северен градски парк в гр. Разград.
Изискванията, свързани с изпълнение на поръчката се съдържат в документацията на поръчката, в това число в Техническата спецификация, както и в приложимата към нея нормативна уредба.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
41667      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236210      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

ПИ № 61710.505.427 и ПИ № 61710.502.596 гр.Разград.

Предметът на поръчката обхваща изграждане на детска площадка в част от поземлен имот № 61710.505.427, представляваща зелена площ зад блок „Родопи” на бул. „Булгария” гр.Разград и реконструкция на съществуваща детска площадка в ПИ 61710.502.596 - северен градски парк в гр. Разград. Видове работи: Натоварване, превоз и разтоварване на строителни и растителни отпадъци и излишни земни маси на депо за СО /до 5 км./ - 13куб.м, разбиване на бетон - 3 куб.м, разбиване настилка от бетонови плочи - 0.3куб.м.,изкоп до 15см. за лего на настилки и ивици - 2.64куб.м., изкоп до 40см. за пясъчник - 9куб.м, доставка и полагане на на бетонови ивици 8/16/50см.вкл. трошен камък 0.01м3/м' и бетон 0.01 м3/м'- 66 м., доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 10см. за основа на настилки, вкл. пясъчник - 26.33 куб.м., доставка, полагане на бетон Б15 за основа на настилка 8 см. - за ударопоглъщаща настилка - 19.36 куб.м, доставка, полагане на бетон Б15, вкл. кофраж - за оформяне стенички на пясъчник- 0.5куб.м, доставка, полагане на промит речен пясък 30 см. за пясъчник - 6.4 куб.м., доставка и монтаж на каучукова настилка 40/40/2 см.- за пясъчник - 4.2 кв.м,доставка и монтаж на каучукова настилка 40/40/4 см.- за детска площадка -242 кв.м, доставка и монтаж на комбинирано детско игрово съоръжение (от 3 до 12 години) - 1бр.,доставка и монтаж на пързалка (от 3 до 8 години)- 1бр., доставка и монтаж на люлка тип "махало"-двойна (от 3 до 12 години) - 3бр.,доставка и монтаж на пързалка (от 3 до 12 години)-1бр.,доставка и монтаж на люлка тип "клатушка"(от 3 до 12 години)-2бр.,доставка и монтаж на пързалка (от 2 до 6 години)-1бр.,доставка и монтаж на люлка тип "клатушка"(от 0 до 12 години)-1бр.,доставка и монтаж на люлка тип "махало"-двойна (от 0 до 3 години)-1бр.,доставка и монтаж на информационна табела - за детска площадка-1бр.,доставка и монтаж на кошче за отпадъци - за детска площадка-3бр.,доставка и монтаж на пейка без облегалка-10бр.,почистване на терена от разтителност и строителни отпадъци-50кв.м.,доставка и полагане на хумосна почва 0,25m3/m, вкл. уплътняване и подравняване-75 куб.м.,Затревяване с амониева силитра 20кг/дка. и семе 25кг/дка с валяк 70кг., вкл. подготовка на почвата/риголване, колтивиране, събиране на корени/-0.3дка, натоварване, превоз и разтоварване на строителни и растителни отпадъци и излишни зенми масина депо за СО /до 5 км./-18 куб.м.,демонтаж на бетонови ивици 10/25см.-4м,изкоп/насип до 20см. за лего на настилки и ивици-21.6 куб.м., доставка и полагане на бетонови ивици 8/16/50см. -вкл. трошен камък 0.01м3/м' и бетон 0.01 м3/м'-79м,направа на настилка от бетонови плочи 40/40/5см.вкл. пясъчно легло 5 см. и фугиране-38.06кв.м.,доставка, полагане и уплътняване на трошен камък 10см. за основа на настилки-12куб.м,доставка, полагане на бетон Б15 за основа на настилка 8 см. - за детска площадка-5.7куб.м.,доставка и монтаж на каучукова настилка 40/40/4 см.- за детска площадка-70.2кв.м,доставка и монтаж на комбинирано детско игрово съоръжение (от 3 до 12 години)-1бр.,доставка и монтаж на люлка тип "клатушка"-1бр.,доставка и монтаж на люлка тип "махало"-двойна (от 3 до 12 години)-1бр.,доставка и монтаж на детска къщичка /беседка/-1бр.,доставка и монтаж на информационна табела - за детска площадка-1бр.,доставка и монтаж на кошче за отпадъци - за детска площадка-2бр.,доставка и монтаж на пейка без облегалка-3бр.,изработка и монтаж на ограда с Н=1.2м.-39м,изработка и монтаж на врата за ограда с Н=1,2 м., вкл. 2 панти и резе-2бр.,почистване на терена от разтителност и строителни отпадъци-71кв.м,окосяване на трева преди започване на строителство, вкл. изнасяне-0.32дка,доставка и полагане на хумосна почва-7.1куб.м,затревяване с амониева силитра 20кг/дка. и семе 25кг/дка с валяк 70кг., вкл. подготовка на почвата/риголване, колтивиране, събиране на корени/-0.078 дка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
41667      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност на участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изискване: Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата – за строителство.
При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с посоченият критерий за подбор в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) чрез попълване на част ІV, раздел В в приложимите полета съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Документи, с които се доказва изпълнението на горепосоченият критерий за подбор: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Документите, с които се доказва критерият за подбор се представят съгласно чл.67, ал.6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.


Изискване: Участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най – много за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. За сходни с предмета на поръчката се считат дейности по изграждане на минимум 1 /една/ детска площадка за игра, въведена в експлоатация, след изготвен и представен доклад и/или сертификат за контрол по реда на Наредба № 1/12.01.2009г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка следва да представи при подписване на договора, гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността му без вкл.ДДС, съгласно действащата нормативна уредба и изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В сградата на Община Разград, 7200, гр. Разград, бул. „Бели Лом” № 37А, етаж 1, зала № 102

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Съгласно чл.181, ал.2 от ЗОП при провеждане на процедурата се допуска оценка на ценовите предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансирането на поръчката се осигурява със бюджетни средства - целева субсидия.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1,3,4 и 5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП и във всички случаи, в които съгласно действащото законодателство третиращо участие в процедури по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му или в документацията на обществената поръчка е предвидено отстраняване от участие в процедура по обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,, ал.1, т.4 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва