Деловодна информация
01020
965 12/06/2017 (дд/мм/гггг)
не
01020-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД 115517517
бул.Никола Вапцаров № 9
Пловдив BG421 4004 България
доц. д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт +359 32603981
office@mbal2pv.com +359 32603981

Интернет адрес/и

http://www.mbal2pv.com/

http://www.mbal2pv.com/publics


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.mbal2pv.com/%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82%D1%80%D1%8A%D0%B1%D0%B0
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Emotion 16
33115000      
Доставки

Предметът на обществената поръчка е: "Доставка и монтаж на нова рентгенова тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Emotion 16", който влкючва: Доставка на нова рентгенова тръба; Демонтаж на старата дефектирала тръба и транспортирането й за рециклиране, обезвреждане или друго действие, за сметка на участника, определен за изпълнител; Монтаж на новата рентгенова тръба; Настройка, калибриране и въвеждане в експлоатация на компютърния томограф; Гаранционно поддържане на новата рентгенова тръба за срока на договора (евентуална подмяна при проява на дефект).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33115000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9, Отделение по образна диагностика на МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД

1. Технически характеристики на тръба за компютърен томограф Siemens Somatom Emotion 16
1.1. Аноден топлинен капацитет - 5 MHU
2.1. Диапазон на токовете на тръбата - 20 - 345 mA
3.1. Работни напрежения - 80, 110 и 130 kV
4.1. Фокусно петно съгласно IEC 60336 - 0,8 x 0,5 mm / 7°; 0,8 х 07 mm / 7°
5.1. Контрол на температурата на анода - Компютърно управляван
6. 1. Охлаждане - Маслено - въздушно
2. Допълнителни изисквания
2.1. Предлаганото Оборудване следва:
а) да е ново, неупотребявано и неизползвано за демонстративни цели;
б) да има нанесена „СЕ“ маркировка, съгласно чл. 8, ал. 2 от Закон за медицинските изделия (ЗМИ);
в) да има декларация за съответствие, съставена от производителя или от негов упълномощен представител, съгласно чл. 14, ал. 2 от ЗМИ;
г) да е напълно съвместимо с компютърен томограф Siemens Somatom Somatom Emotion 16.
2.2. Срок за заявяване на доставка на новата рентгенова тръба е до 3 (три) години, считано от слючване на договор за обществена поръчка.
2.3. Срок на доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Оборудването - до 5 работни дни, считано от датата на приета писмена заявка за доставка и постъпило авансово плащане.
2.4. Гаранционен срок на Оборудването - не по-кратък от 12 месеца или натоварване до 100 000 скансекунди, считано от датата на двустранно подписан протокол за въвеждане в експлоатация, което събитие настъпи първо.
2.5. Изпълнителят следва да гарантира пълната функционална годност на Оборудването съгласно неговото предназначение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и безопасност.
2.6. В рамките на гаранционния срок Изпълнителят следва да отстранява със свои сили и средства всички проблеми по Оборудването, съгласно предложените гаранционни условия и Техническото предложение за изпълнение на поръчката.
2.7. По време на гаранционния срок, при установен проблем по Оборудването, Изпълнителят следва да изпрати свои квалифицирани представители (сервизен екип) на място за констатиране и идентифициране на повредата в срок от 3 (три) работни дни от получаване на рекламационното съобщение на възложителя, изпратено по факс, телефон, електронна поща или обикновена поща. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя следва да се съставя констативен протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът, необходими за отстраняването.
2.8. По време на гаранционния срок, Изпълнителят следва да отстрани настъпила повреда в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на констатирането на повредата, по реда на т. 2.6. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от 5 (пет) работни дни, Изпълнителят следва да подмени дефектиралото оборудване с ново от същия или подобен клас, което се задължава да монтира и въведе в експлоатация при същите условия и срокове на изпълнение, както оферираните в „Предложение за изпълнение на поръчката“, като гаранционният срок на Оборудването следва да се удължи със срока, през който е траело отстраняването на повредата/ подмяната.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
125000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансовият ресурс, определен от възложителя за настоящата поръчка, е до нейната прогнозна стойност. Участник, оферирал по-висока цена от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от участие при възлагането на поръчката на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Съгласно чл. 77 от ЗМИ участникът следва да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, издадено от ИАЛ или други документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да извършва търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България, издадени от компетентен орган на съответната държава.
2. Съгласно чл. 56 и сл. от Закон за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), участникът следва да притежава валидна лицензия за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенция за ядрено регулиране или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва горепосочените дейности.
Доказване: В случай че участникът, определен за изпълнител, е български икономически оператор, възложителят не изисква представянето на хартиен носител на документите, посочени в т. 1 и т. 2., с оглед факта, че регистрите са публични.
Чуждестранно лице доказва изпълнението на изискванията в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП, като представя копия на притежаваните от него документи.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Съгласно чл. 64 от ЗБИЯЕ дейностите с източници на йонизиращи лъчения могат да се извършват само от професионално квалифициран персонал, притежаващ удостоверение за правоспособност.

Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага с поне двама сервизни инженери, преминали курс при производителя и притежаващи валидно за срока на действие на договора удостоверение за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадено от компетентен орган.
Доказване: Участникът представя списък на лицата, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката, с посочване на три имена и данни за притежававаните от тях удостоверения за извършване на дейности с източници на йонизиращи лъчения, като попълни в ЕЕДОП, Част IV, Раздел В "Технически и професионални способности", т. 6, буква "а".
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2017 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/10/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/07/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Конферентна зала на МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД находяща се на адрес: гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

Оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите всеки присъстващ упълномощен представител представя на комисията пълномощно от законните предст. на участника (в оригинал) с посочване на изричните действия, които лицето има право да извършва.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява участник:
1.1. за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата;
1.2. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението или в документацията;
1.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката;
1.4. който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета, съгласно чл.72, ал.3-5 от ЗОП;
1.5. участник, който не отговаря на правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в прил. № 10 ЗОП;
1.6. участници, които са свързани лица.
1.7. Специф. национални основания за отстраняване са наличие на обстоятелствата по:
1.7.1. чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС;
1.7.2. чл. 4, ал. 7, във връзка с чл. 6, ал. 2 от ЗМИП.
2. Участник, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1 и чл. 55. ал.1, т.1 ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.
3. Участникът, избран за изпълнител, представя:
3.1. за обст. по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свид. за съдимост;
3.2. за обст. по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
3.3. за обст. по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изп. агенция „ГИТ“.
3.4. за обст. по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенция по вписванията.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чужд. лице, той представя документ по т. 3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Възложителят не изисква представянето на докум. по т. 3, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на възложителя по служебен път.
4. За конкретната поръчка участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техн. способности и професионална компетентност.
5. При участие на обединение, възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва.
6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
7. Участникът декларира липсата на осн. за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
8. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица/ подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от Част II и Част III.
9. При участие на трети лица/подизпълнители, документите по т. 3 се представят и за тях.
10. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.
11. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, която да обезпечи изпълнението му.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва