Деловодна информация
00338
АО-05-03-3809 12/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
00338-2017-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул. Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Ивайло Ганев и Виргиния Станкова +359 84618370/+359 84618173
kmet@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170410HmzN2049135
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул. Бели Лом №37А деловодство, стая 06
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg.

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на независим строителен надзор във връзка със СМР по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел”, град Разград
71520000      
Услуги

Избор на изпълнител за извършване на НСН във връзка със СМР по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел”, град Разград.Проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв."Орел",гр.Разград е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Разград.Включени са 2 обекта на интервенция:-Парк в кв. 615 на ж.к."Орел"-паркоустройство,алейна мрежа,кътове за отдих,градинско обзавеждане,комбинирана детска площадка,площадка за фитнес на открито,изграждане на парково осветление и скейтборд площадка;-„Квартали в ж.к. „Орел“(1-ва фаза)изграждане,реконструкция и рехабилитация на зелени площи,кътове за отдих,градинско обзавеждане,пешеходни алеи и тротоари,обслужващи улици и паркоместа за живущите;изграждане на енергоспестяващо вътрешноквартално осветление;изграждане на детски площадки и осветление.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
124273.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

гр. Разград, кв. Орел

Избор на изпълнител за извършване на НСН във връзка със СМР по проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел”, град Разград.Проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв."Орел",гр.Разград е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Разград.Включени са 2 обекта на интервенция:-Парк в кв. 615 на ж.к."Орел"-паркоустройство,алейна мрежа,кътове за отдих,градинско обзавеждане,комбинирана детска площадка,площадка за фитнес на открито,изграждане на парково осветление и скейтборд площадка;-„Квартали в ж.к. „Орел“(1-ва фаза)изграждане,реконструкция и рехабилитация на зелени площи,кътове за отдих,градинско обзавеждане,пешеходни алеи и тротоари,обслужващи улици и паркоместа за живущите;изграждане на енергоспестяващо вътрешноквартално осветление;изграждане на детски площадки и осветление.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
124273.65      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 16/07/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата са финансирани по Административен договор за ПБФП, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 16.01.2017 г. с № от ИСУН - BG16RFOP001-1.023-0001-C02

Определената от възложителя гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.Гаранцията се представя в една от следните форми:1.парична сума внесена по сметка на Община Разград.2.банкова гаранция;3.застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Продължава в VI.3 от обявлението
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава валиден лиценз за упражняване на дейността,съгласно §128 от ПЗР към ЗИДЗУТ или да притежава издадено от Началника на Дирекцията за национален строителен контрол и вписано в нарочен регистър валидно удостоверение,съгласно чл. 166, ал. 2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за упражняване на дейностти по чл.166,ал. 1,т. 1 от ЗУТ,с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ за чуждестранни лица,удостоверяващ правото да извършват такава дейност,издаден от компетентен орган на държава-членка на Европейския съюз или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на офертата уч-кът декларира съответствие с изискването,като посочва в Част IV,раздел А,т. 1) от ЕЕДОП, информация относно вписването на участника в съответния проф. или търговски регистър в държавата членка,в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат,както и уеб адрес,орган или служба,издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска по всяко време документи,чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - копие от валиден лиценз,съгласно § 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ или валидно удостоверение, съгласно чл.166,ал.2 от ЗУТ за упражняване на дейности по чл.166,ал.1,т.1 от ЗУТ, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица,чрез които се упражнява дейността за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ.Преди сключване на договор за обществена поръчка,възложителят изисква от уч-ка,избран за изпълнител да представи копие на валиден лиценз,съгласно §128 от ПЗР към ЗИДЗУТ или валидно удостоверение,съгласно чл.166,ал.2 от ЗУТ и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за упражняване на дейностти по чл.166,ал.1,т.1 от ЗУТ,с приложен към него списък на правоспособните физически лица,чрез които се упражнява дейността за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Уч-кът декларира съответствие с поставеното изискване,като посочи в част IV,раздел Б,т. 5) от ЕЕДОП, информация за размера на застрахователната полица,както и номер и валидност на същата и от кого е издадена.При условията на чл.67,ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска по всяко време документи,чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация-копие на документ доказващ наличие на застраховка “Професионална отговорност”.Преди сключване на договор за общ.поръчка,възложителят изисква от уч-ка, избран за изпълнител да представи документи по чл.62,ал.1,т.2 от ЗОП - копие на документ доказващ наличие на застраховка “Професионална отговорност”.

Уч-кът следва да притежава и да поддържа за целия период на изпълнение на договора,валидна застраховка „Професионална отговорност” съгл. чл.171,ал.1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица,в съответствие със законодателството на държавата в която са установени за строежи трета категория.За уч-к,установен/регистриран извън Република България,застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл.171а, ал.1 от ЗУТ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Уч-кът декларира съответствие с поставеното изискване,чрез попълване на Част IV,раздел В,т.1б) от ЕЕДОП,като предостави и информация за стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема на услугата и получателите.При условията на чл.67,ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска по всяко време документи,чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на общ.поръчка,изпълнени през последните 3 год.,считано от датата на подаване на офертите,с посочване на стойностите, атите и получателите,заедно с доказателство за извършената услуга (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците). Преди сключване на договор за общ.поръчка,възложителят изисква от участника,избран за изпълнител да представи документи по чл.64,ал.1,т.2 от ЗОП - Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 г., считано от датата на подаване на офертите,както и доказателства за декларираните по-горе обстоятелства(референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на участниците).2.Уч-кът декларира съответствие с поставеното изискване,чрез попълване на Част IV:Критерии за подбор,раздел В:Технически и професионални способности,т.6,буква „а“ от ЕЕДОП,съгласно описаното в нея.При условията на чл.67,ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска по всяко време документи,чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация-„Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката” (свободна форма).Преди сключване на договор за общ.поръчка, възложителят изисква от участника,избран за изпълнител да представи документи по чл.64,ал.1,т.6 от ЗОП-„Списък на инженерно-технически персонал,който ще изпълнява поръчката”(свободна форма)-за доказване на горепосочените изисквания към персонала.

1. Уч-те следва да са изпълнили успешно през последните 3(три)години, считано от датата на подаване на офертата,най-малко една консултантска услуга,която е идентична или сходна с предмета и обема на обществената поръчка.Под„услуга,с предмет,идентичен или сходен с този на поръчката” следва да се разбира упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на СМР за реконструкция и/или благоустрояване и/или паркоустрояване на междублокови пространства,паркове, градини и/или зони за обществен отдих с обем (площ на обектите на интервенция) минимум 210 000 кв.м.2.Уч-кът трябва да разполага с подходящ инженерно-технически персонал от технически правоспособни лица,които да бъдат ангажирани с изпълнението на поръчката,включващ минимум следните позиции:2.1Ръководител на екип: Строителен инженер по специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или еквивалентна.Да притежава проф.опит по специалността минимум 5г. и специфичен опит-участие в екип на такава позиция/еквивалентна в минимум 3 консултантски услуги-да е вписан в основния списък.2.2Един Електро инженер със специалност„Електроинженер“ или аналогична/ еквивалентна; с минимален стаж 5г. по специалността-да е вписан в основния списък.2.3Един Ландшафтен архитект с висше образование по специалност„Ландшафтен архитект“,„Инженер-озеленител“ или аналогична/еквивалентна;с минимален стаж 5г. по специалността-да е вписан в основния списък.2.4Един инженер със специалност„Геодезия” или аналогична;с минимален стаж 5г. по специалността-да е вписан в основния списък.2.5Един строителен инженер с правоспособност да упражнява технически контрол по част „Конструктивна“;с минимален стаж в изпълнение на технически контрол по част „Конструктивна“ 5г.-да е вписан в основния или разширения списък и да е включен в списък,изготвен и ежегодно актуализиран от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране,който се обнародва в "Държавен вестник", или в еквивалентен списък или регистър, поддържан от компетентен орган в държава-членка на Европейския съюз,или в друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (съгласно чл. 142, ал. 10 от ЗУТ).2.6Един координатор по безопасност и здраве-да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството,съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ-да е вписан в основния или разширения списък.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Лично състояние на уч-кът:За уч-ът не трябва да са налице обстоят-та по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП и обстоят-вата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и който не посочи действит.собственици по смисъла на чл.6,ал.2 от ЗМИП,във връзка с чл.3, ал.5 от ППЗМИП.Липсата на горепосочените обстоят-ва се декларира в ЕЕДОП.У-кът представя и Деклр-я за липса на свързаност с друг участник по чл.101,ал.11 от ЗОП.Наличието на горепосочените обстоят-ва,както и тези по чл.107 от ЗОП ще води до отстраняване от участие.Когато у-кът предвижда участието на подизп-ли или ще ползва ресурсите на трети лица,посочените по горе изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.Подизпълнителите и третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които у-кът се позовава на техния капацитет и за тях не са налице основания за отстраняване.Възложителя ще изисква от уч-ът да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на посочените условия.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/06/2017 (дд/мм/гггг)   15:30 (чч:мм)

Община Разград, град Разград, бул. "Бели Лом" №37А, стая №102

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от т.III.2.2. Когато за у-ка е налице някое от основанията за отстраняване,но преди подаване на офертата е предприел мерки за доказване на надежност по чл.56 от ЗОП и посочените в док-та,те се посочват в ЕЕДОП.Уч-те в процедурата могат да получат необходимата информация за задълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд,които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:1.относно задълженията,свързани с данъци и осигуровки:-Национална агенция по приходите (НАП) тел. 0700 18 700; www.nap.bg; 2. относно обстоятелствата, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:-Министерство на труда и социалната политика(МТСП) тел. 02/811 94 43;https://www.mlsp.government.bg/; 3. относно опазване на околната среда-Министерство на околната среда и водите-тел.02/9406000,http://www.moew.government.bg/.Документите за участие се подават в непрозрачна опаковка отговаряща на изискванията на т.2 „ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ” и съдържаща документите по т.3 „СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА” от раздел IV "ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО И ОБХВАТА НА ОФЕРТАТА" от документацията.Гаранцията за изпълнение определена от възложителя е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на общ.поръчка без ДДС.Гаранцията се представя в една от следните форми:1. парична сума внесена по посочена сметка;2. банкова гаранция;3. застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция,може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Когато участник в процедурата е обединение,което не е ЮЛ,всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата по гаранцията.Уч-кът,определен за изпълнител на общ.поръчка,представя банковата гаранция или застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване. Гаранцията за изпълнение под формата на парична сума трябва да бъде внесена по следната сметка на възложителя-Община Разград:IBAN: BG63SOMB91303358628200;BIC: SOMBBGSF;БАНКА:Общинска банка АД, Финансов център Разград.Ако уч-кът,определен за изпълнител,избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на “парична сума”,платена по банков път,документът, удостоверяващ платената гаранция,следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране),той следва да завери съответния документ с подпис.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано,че тя е безусловна и неотменима,че е в полза на възложителя и че е със срок на валидност-най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за изпълнение на договора.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя гаранцията.Когато гаранцията,която да обезпечи изпълнението на договора се представя под формата на застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,съответно вземането на Възложителя в размер на 3 % от стойността на договора за целия срок на действие договора плюс 30 дни след изтичането му – застрахователния договор се сключва от Изпълнителя в полза на Възложителя (трето ползващо се лице).Всички разходи по сключване и поддържането валидността на застраховката за изисквания срок,както и по всяко изплащане на застрахователното обезщетени в полза на Възложителя, при наличие на основанието за това, са за сметка на Изпълнителя.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гар. за изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на общ.поръчка

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Разград
бул.Бели Лом №37А
Разград 7200 България
obshtina@razgrad.bg +359 84618173
www.razgrad.bg +359 84660090

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва