Деловодна информация
00338
АО-05-03-3700 10/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
00338-2017-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул. Бели Лом №37А
Разград BG324 7200 България
Ивайло Ганев и Виргиния Станкова +359 84618370/+359 84618173
kmet@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg.


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170410zqQV2037245
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул. Бели Лом №37А деловодство стая 06
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg.

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград по две обособени позиции:продължава в т.VI.3
45111300      
Строителство

Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажни работи по проект "Паркоустрояване на зелените площи в кв. "Орел", град Разград по две обособени позиции: 1. Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. Орел, етап 1 - за квартали 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, гр. Разград; 2. Изграждане и възстановяване на зелена среда - южен парк "Орел", в кв.615
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4573141.78      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к.Орел,етап1-за кв.644,645,654,652,653,646,651,650,647,632,631,612,613,614,619,618,617,616,630,629,624,625,620,621,622,623,615 гр.Р-д 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45111300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

град Разград-Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к.Орел,етап-1-квартали

Предметът на поръчката включва изграждане, реконструкция и рехабилитация на зелени площи, кътове за отдих, градинско обзавеждане, пешеходни алеи и тротоари, обслужващи улици и паркоместа за живущите; изграждане на енергоспестяващо вътрешноквартално осветление; изграждане на детски площадки и спортни площадки в междублокови пространства в някои от кварталите.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60
Срок за изпълнение    10
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
3914593.98      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
600

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата са финансирани по Административен договор за ПБФП, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 16.01.2017 г. с № от ИСУН - BG16RFOP001-1.023-0001-C02

Гаранция за изпълнение
Определена е гаранция за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на д-ра за изпълнение на ОП без ДДС.Гар-та се представя в една от следните форми:1.парична сума внесена по сметка на Община Разград;2. Безусл. и неотмен.банк.гар-я;3.застраховка,обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя-съгласно т.4.2 р-л II от док-ята.

II.2) Описание 1

Изграждане и възстановяване на зелена среда - южен парк "Орел" в кв.615 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45111300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

град Разград-южен парк "Орел" в кв.615

Предметът на поръчката включва следните основни дейности: паркоустройство, алейна мрежа, кътове за отдих, градинско обзавеждане, комбинирана детска площадка, площадка за фитнес на открито, изграждане на парково осветление и скейтборд площадка.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    60
Срок за изпълнение    10
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
658547.80      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
600

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средствата са финансирани по Административен договор за ПБФП, сключен с УО на ОПРР 2014-2020 на дата 16.01.2017 г. с № от ИСУН - BG16RFOP001-1.023-0001-C02

Гаранция за изпълнение-Определена е гаранция за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на д-ра за изпълнение на ОП без ДДС.Гар-та се представя в една от следните форми:1.парична сума внесена по сметка на Община Разград;2. Безусл. и неотмен.банк.гар-я;3.застраховка,обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя-съгласно т.4.2 р-л II от док-ята.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

У-кът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи/ЦПРС/ с обхват,отговарящ на вида на строежа,предмет на обособ.поз.,както и на категорията му, както следва:- За ОП 1 – у-кът следва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи от втора група,трета категория и четвърта група,трета категория, а за чужд.лице-в аналог.регистър съгласно законодателството на държавата членка,в която е установено.За ОП 2 – у-кът следва да е вписан в ЦПРС за изпълнение на строежи четвърта група,трета категория,а за чужд.лице-в аналог.регистър съгласно законодателството на държавата членка,в която е установено.Обстоятелството се удостоверява в Част ІV,раздел А, т. 1 на ЕЕДОП,като се посочва,информация относно вписването на участника в съотв. проф. или търг. регистър в държавата членка,в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат,както и уеб адрес,орган или служба,издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа.В случаите на чл. 67,ал.5 и ал.6 от ЗОП се доказва с представяне на заверено копие от у-е за регистрация в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или валиден еквив. Док-нт,а за чуждестр. лица-аналог. регистри съгласно законод-вото на държавата членка,в която са установени.Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица,ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

У-ът попълва Част IV, Раздел Б, т. 5 от ЕЕДОП с посочване на информация за размера на застрахователната полица, нейният номер, срок на валидност и от кого е издадена. В случаите на чл. 67,ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на застрахователна полица за „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалентна за чужд.лица,в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.

У-кът,следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка,валидна застраховка„Професионална отговорност в строителството” с покритие, съответствщо на обема и характера на поръчката,по силата на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени. Важи за всички обособени позиции.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Уч-кът попълва Част IV,Раздел В,т. 1а) от ЕЕДОП с посочване на информация за строителството с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,с посочване на стойностите, датите и получателите.В случаите на чл. 67,ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството,което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Уч-кът попълва Част ІV, раздел В, т. 2 на ЕЕДОП.В случаите на чл. 67,ал.5 и ал.6 от ЗОП изискването се удостоверява с представяне на Списък на технически лица и/или организации,включени или не в структурата на участника,включително тези,които отговарят за контрола на качеството,а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството.
3.Уч-кът попълва част ІV,раздел Г на ЕЕДОП.В случаите на чл.67,ал. 5 и ал.6 от ЗОП изискването се удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за опазване на околната среда.Сертификатите трябва да са издадени от независими лица,които са акредитирани по съответната серия европ.стандарти от Изпълнителна агенция"Българска служба за акредитация" или от друг нац.орган по акредитация,който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация,за съответ.област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.5а,ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.


1.Уч-кът следва да има изпълнено строителство с предмет и обем идентично или сходно с тези на поръчката,през последните 5 (пет) години,считано от датата на подаване на офертата.Важи за всички обособени позиции.За обособена позиция 1 под „строителство, идентично или сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: СМР свързани с изграждане и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или еквивалентна дейност на пътища от републиканската и/или улична мрежа в населено място и реконструкция и/ или благоустрояване и/или паркоустрояване на паркове, градини и/или зони за обществен отдих, с обем минимум 190 000 кв.м.За обособена позиция 2 под „строителство, идентично или сходно“ с предмета на поръчката следва да се разбира: СМР свързани с реконструкция и/ или благоустрояване и/или паркоустрояване на паркове, градини и/или зони за обществен отдих, с обем минимум 20 000 кв.м.
2.Уч-кът трябва да разполага с инж.-техн. персонал за изпълнение на поръчката,както следва:Ръководител на обекта-Строителен инженер по специалност „Транспортно строителство“ или „Пътно строителство“ или еквивал.Да притежава проф.опит по специалността мин.5(пет)г. и спец.опит-участие в екип на такава позиция в мин.3(три) обекта.Електро инженер-Електроинженер или еквивал.специалност.Да притежава проф. опит по специалността мин.2(две)г. и специф.опит-участие в екип на такава позиция в мин.2(два) обекта.Ландшафтен архитект-Да притежава висше образование по специалност „Ландшафтен архитект“,„Инженер – озеленител“ или еквивал.Да притежава проф. опит по специалността мин.2(две)г. и специф. опит-участие в екип на такава позиция в мин.2(два) обекта.Инженер Геодезист-Да притежава висше образование по специалност „Геодезия,фотограметрия и картография“ или еквивал.Да притежава проф. опит по специалността мин.2(две)г. и специф.опит-участие в екип на такава позиция в мин.2(два) обекта.Координатор по безопасност и здраве-Строителен инженер или строит.техник или друга еквивал.специалност със завършен курс за Координатор по безопасност и здраве или еквивалент. Да притежава проф.опит като Координатор по безопасност и здраве мин.2(две)г. и специф.опит-участие в екип на такава позиция в мин.2(два) обекта.Отговорник по качеството-Строителен инженер по специалност Транспортно строителство“,„Пътно строителство“,ПГС,ССС или еквивалентна със завършен курс за контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност. Да притежава проф.опит като отговорник по качеството мин.2(две)г. и специф.опит-участие в екип на такава позиция в мин.2(два) обекта.Технически ръководител-Да отговаря на изискванията на чл.163а от ЗУТ.Да притежава проф. опит по специалността мин.2(две)г. и специф.опит-участие в екип на такава позиция в мин.2(два) обекта. Важи за всички обособени позиции.
3.Участникът трябва да прилага:а)система за управление на качеството,съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001:2008/2015 или еквивалентен (с обхват в областта на строителството) и б)система за опазване на околната среда,съответстваща на стандарт ISO 14001:2004/2015 или еквивалентен(с обхват в областта на строителството).Важи за всички обособени позиции.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Лично състояние на уч-кът:За уч-ът не трябва да са налице обстоят-та по чл.54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1-т.5 от ЗОП и обстоят-вата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС и който не посочи действит. собственици по смисъла на чл.6,ал.2 от ЗМИП,във връзка с чл.3, ал.5 от ППЗМИП.Липсата на горепосочените обстоят-ва се декларира в ЕЕДОП.У-кът представя и Деклр-я за липса на свързаност с друг участник по чл.101,ал.11 от ЗОП.Наличието на горепосочените обстоят-ва,както и тези по чл.107 от ЗОП,случаите на не удължен срок на валидност на офертата,на предложена по-висока от максималната прогнозна стойност цена ще се отстранява от участие.Когато у-кът предвижда участието на подизп-ли или ще ползва ресурсите на трети лица,посочените по горе изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.Подизпълнителите и третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които у-кът се позавава на техния капацитет и за тях не са налице основания за отстраняване.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/06/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Община Разград, град Разград, бул. "Бели Лом" №37А, стая 102

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

от т.II.1.1.1. Благоустрояване и паркоустрояване на междублокови пространства в ж.к. Орел, етап 1 - за квартали 644, 645, 654, 652, 653, 646, 651, 650, 647, 632, 631, 612, 613, 614, 619, 618, 617, 616, 630, 629, 624, 625, 620, 621, 622, 623, 615, гр. Разград; 2. Изграждане и възстановяване на зелена среда - южен парк "Орел", в кв.615;Продължава от т.III.2.2.Възложителя ще изисква от у-ът да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на посочените условия.Когато за у-ка е налице някое от основанията за отстраняване,но преди подаване на офертата е предприел мерки за доказване на надежност по чл.56 от ЗОП и посочените в док-та,те се посочват в ЕЕДОП.Уч-те в процедурата могат да получат необходимата информация за задълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:1. относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:- Национална агенция по приходите (НАП) – тел. 0700 18 700; www.nap.bg;2. относно обстоятелствата, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:- Министерство на труда и социалната политика (МТСП) тел. 02/811 94 43; https://www.mlsp.government.bg/;3. относно опазване на околната среда-Министерство на околната среда и водите-тел.02/9406000, http://www.moew.government.bg/.Документите за участие се подават в непрозрачна опаковка отговаряща на изискванията та т.2 и съдържаща документите по т.3 и т.4 от раздел III "Изисквания към офертите и необходими документи" от документацията.За обезпечаване на авансовото плащане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ след подписване на договора, представя гаранция/обезпечение за авансово предоставените средства в размер до 30 % (тридесет процента) от стойността на договора за строителство,поискано от Изпълнителя в една от следните форми:1.Депозит на парична сума по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:IBAN: BG63SOMB91303358628200;BIC: SOMBBGSF;БАНКА: Общинска банка АД, Финансов център Разград.2. Банкова гаранция със срок на валидност - 1 /един/ месец след датата на окончателното приемане на работата. Гаранцията трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои изцяло или частично в зависимост от претендираното обезщетение при писмено Възложителя.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства по настоящия договор, се освобождава от 3 (три) дни след връщане или усвояване на авансовото плащане. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за изпълнение на дадената обособена позиция без ДДС.Гаранцията може да бъде под формата на:парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя:IBAN: BG63SOMB91303358628200;BIC: SOMBBGSF;БАНКА: Общинска банка АД, Финансов център Разград или безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Уч-кът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора.Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора или застрахователната полица преди подписването на договора за възлагане на обществената поръчка.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП пред КЗК
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Разград
бул Бели Лом №37А
Разград 7200 България
obshtina@razgrad.bg +359 84618173
www.razgrad.bg +359 660090

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва