Деловодна информация
00272
1639 09/05/2017 (дд/мм/гггг)
не
00272-2017-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА РУЖИНЦИ 000159682
С.РУЖИНЦИ, УЛ. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ №31
С.РУЖИНЦИ BG311 3930 България
ЕВТИМ ЕВТИМОВ +359 93242283
rujinci@abv.bg +359 93242604

Интернет адрес/и

http://obshtina-ruzhintsi.com/

http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/63-публично-състезание-00272-2017-0005


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://obshtina-ruzhintsi.com/обществени-поръчки/63-публично-състезание-00272-2017-0005
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци" по девет обособени позиции
45000000      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка e извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на сгради – общинска собствонест с цел подобряване на техническата инфраструктура на обекти, собственост на Община Ружинци. Изпълнението на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи е на основание изготвени количествени сметки за всяка обособена позиция, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
167750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

ОР на сграда общинска собственост – общинска администрация Ружинци 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45443000      
45440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на настоящата поръчка e извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на сгради – общинска собственост с цел подобряване на техническата инфраструктура на обекти, собственост на Община Ружинци.
Изпълнението на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи е на основание изготвени количествени сметки за всяка обособена позиция, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.
Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изскванията на възложителя, посочени в настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
20000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР на сграда общинска собственост – Кметство Дреновец/І етаж/ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45443000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на настоящата поръчка e извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на сгради – общинска собственост с цел подобряване на техническата инфраструктура на обекти, собственост на Община Ружинци.
Изпълнението на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи е на основание изготвени количествени сметки за всяка обособена позиция, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.
Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изскванията на възложителя, посочени в настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
30416.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР на сграда общинска собственост – Кметство Бело поле 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Бело поле, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на настоящата поръчка e извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на сгради – общинска собственост с цел подобряване на техническата инфраструктура на обекти, собственост на Община Ружинци.
Изпълнението на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи е на основание изготвени количествени сметки за всяка обособена позиция, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.
Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изскванията на възложителя, посочени в настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
10833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР на сграда общинска собственост – двуетажна масивна сграда/кв.19, парцел ІV-96/, с.Плешивец 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на настоящата поръчка e извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на сгради – общинска собственост с цел подобряване на техническата инфраструктура на обекти, собственост на Община Ружинци.
Изпълнението на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи е на основание изготвени количествени сметки за всяка обособена позиция, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.
Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изскванията на възложителя, посочени в настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
42916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР на сграда общинска собственост /вкл. изграждане на навес/ – Кметство Плешивец 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Плешивец, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на настоящата поръчка e извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на сгради – общинска собственост с цел подобряване на техническата инфраструктура на обекти, собственост на Община Ружинци.
Изпълнението на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи е на основание изготвени количествени сметки за всяка обособена позиция, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.
Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изскванията на възложителя, посочени в настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
10833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР на сграда общинска собственост – складово помещение в училище с детска градина с.Черно поле 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45440000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Черно поле, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на настоящата поръчка e извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на сгради – общинска собственост с цел подобряване на техническата инфраструктура на обекти, собственост на Община Ружинци.
Изпълнението на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи е на основание изготвени количествени сметки за всяка обособена позиция, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.
Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изскванията на възложителя, посочени в настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР на сграда общинска собственост – ДСХ с ОЛБ, с.Дреновец 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
45440000      
45443000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на настоящата поръчка e извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на сгради – общинска собственост с цел подобряване на техническата инфраструктура на обекти, собственост на Община Ружинци.
Изпълнението на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи е на основание изготвени количествени сметки за всяка обособена позиция, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.
Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изскванията на възложителя, посочени в настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
29166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР на сграда общинска собственост– Читалище „Здравец-2007”, с.Дреновец 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Дреновец, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на настоящата поръчка e извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на сгради – общинска собственост с цел подобряване на техническата инфраструктура на обекти, собственост на Община Ружинци.
Изпълнението на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи е на основание изготвени количествени сметки за всяка обособена позиция, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.
Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изскванията на възложителя, посочени в настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
3166.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

ОР на покрив на сграда общинска собственост - НЧ „Христо Ботев - 1898”, с.Ружинци 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG311

с.Ружинци, общ.Ружинци, обл.Видин

Предмет на настоящата поръчка e извършване на основен ремонт и строително-монтажни работи на сгради – общинска собственост с цел подобряване на техническата инфраструктура на обекти, собственост на Община Ружинци.
Изпълнението на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи е на основание изготвени количествени сметки за всяка обособена позиция, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер.
Строително - монтажните работи /СМР/, предмет на поръчката, следва да се извършат при стриктно спазване на ЗУТ и всички други приложими законови и подзаконови нормативни актове, предписания и стандарти за този вид строителство, включително и тези по безопасност и хигиена на труда, с влагане на материали, механизация, организация на труда, обезпечаващи качествено и в срок изпълнение на строителството, както и ползване на обекта по предназначение.
При извършване на СМР, изпълнителят извършва за своя сметка всички обезопасявания на строежа и не допуска инциденти и нанасяне на щети на трети лица.
Влаганите строителни продукти трябва да изпълняват съществените изисквания към строежите, определени със Закона за техническите изисквания към продуктите и изскванията на възложителя, посочени в настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Технически показател    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
18750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 15/11/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да му позволява извършване на строителни работи от предмет на настоящата поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат валидна Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, покриваща минималната застрахователна сума или съответен валиден аналогичен документ.

Доказване: Чрез попълване на ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, буква Б) ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ, точка 5).
Преди сключване на договор за съответната обособена позиция на обществената поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил поне 2 (две) дейности с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.
Под сходно с предмета на поръчката следва да се разбира - изпълнение на строително-монтажни и/или ремонтно-възстановителни работи по изграждане и/или ремонт на сгради.
2. Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както и с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: - Технически ръководител - с придобита професионална квалификация „Строителен инженер” или „Строителен техник”, и Трудов стаж по специалността – минимум 3 години или еквивалентна специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност).; - Специалист - Контрол на качеството, с висше или средно техническо образование притежаващ Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.; - Специалист – Координатор по безопасност и здраве – притежаващ Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност).
За доказване на изискването по т. 1 участникът следва да попълни Списък на строителството в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква В, т. 1,буква „а”).
За доказване на изискването по т. 2. участникът следва да попълни Списък на техническите лица, които ще отговарят за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в приложения към документацията за обществена поръчка образец – ЕЕДОП (част IV, буква В, т. 6,буква „б”).
ПРИ ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА УЧАСТНИЦИТЕ ПОПЪЛВАТ САМО СЪОТВЕТНИЯ РАЗДЕЛ В ЕЕДОП.


1. Участникът следва да е изпълнил поне 2 (две) дейности с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата поръчка за последните 5 (пет) години от датата на подава на офертата.
2. Участникът следва да разполага с технически лица, включени или не в структурата на участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както и с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: - Технически ръководител - с придобита професионална квалификация „Строителен инженер” или „Строителен техник”, и Трудов стаж по специалността – минимум 3 години или еквивалентна специалност (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност).; - Специалист - Контрол на качеството, с висше или средно техническо образование притежаващ Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.; - Специалист – Координатор по безопасност и здраве – притежаващ Удостоверение/Сертификат за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. или еквивалентно (ако образователната степен е придобита в държава, където няма подобна специалност).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 2 % от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на: 1.банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя); 2. парична сума, преведена по банкова сметка Община Ружинци. В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро изпълнение на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Ружинци” по девет обособени позиции: Обособена позиция №.; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Когато участникът избере гаранцията да бъде банкова гаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на община Ружинци и със срок на валидност–30 дни след окончателното приемане на работата по договора.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

07/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/06/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала на община Ружинци, адрес с.Ружинци, ул. „Георги Димитров” № 31, обл.Видин

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от настъпване на обстоятелствата по чл. 197, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/05/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва