Деловодна информация
00038
ОЗЛ-03-9 28/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
28/04/2017 (дд/мм/гггг)
00038-2017-0033 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Габрово 000215630
пл. Възраждане №3
Габрово BG322 5300 България
Николай Димитров +359 66818382
n.dimitrov@gabrovo.bg +359 66809371

Интернет адрес/и

http://www.gabrovo.bg/bg

http://op.gabrovo.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.gabrovo.bg/profil-na-kupuvacha/otkriti-protzeduri/378-
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на 1 брой нов трактор и прикачен инвентар за нуждите на ОЗ „Озеленяване” гр. Габрово“
16700000      
Доставки

Предметът на процедурата касае доставка на:
? Нов трактор - 1 бр.;
? Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор - 1 бр.;
? Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор - 1 бр.;
? Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор - 1 бр.;
? Косачка плоска съвместима с оферирания трактор – 1 бр.
? Мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F - 1 бр.;
? Косачка плоска съвместима с модел ISEKI TS1910 F - 3 бр.
Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
82000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
16700000      
16800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

гр. Габрово

Предметът на процедурата касае доставка на:
? Нов трактор - 1 бр.;
? Багерно устройство съвместимо с оферирания трактор - 1 бр.;
? Челен товарач с кофа 4 в 1 съвместим с оферирания трактор - 1 бр.;
? Косачка с бункер съвместима с оферирания трактор - 1 бр.;
? Косачка плоска съвместима с оферирания трактор – 1 бр.
? Мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F - 1 бр.;
? Косачка плоска съвместима с модел ISEKI TS1910 F - 3 бр.
Обхватът на дейностите е съгласно Техническа спецификация, приложение към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА предложен гаранционен срок за оферирания трактор    40
цена за транспортните разходи, разходите за труд, материали и консумативите необходими за правилното функциониране и сервизиране на трактора предписани от произв. му за първите 2000 моточаса,вкл.    20
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
82000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максималният срок за изпълнение на доставката, считано от датата на сключване на договора е:
? до 30 кал. дни, за трактора, косачка с бункер съвместима с оферирания трактор, косачка плоска съвместима с оферирания трактор, мулчър съвместим с модел ISEKI TS1910 F и косачки плоски съвместими с модел ISEKI TS1910 F.
? до 90 кал. дни, за багерно устройство съвместимо с оферирания трактор и челен това
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

няма
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е извършил минимум 1 /една/ доставка, идентична или сходна с предмета на поръчката.
За „доставка, сходна с предмета на поръчката”, възложителят ще приема доставка на минимум един трактор.


Минималното изискване се посочва/декларира, съгласно Част IV, Раздел В, т. 1б от ЕЕДОП.
Минималното изискване по т.1 се доказва при подписване на договр за изпълнение със:
– Списък на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката – /Образец № 7/, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възл. отстр. от участие участ., за ког. са налице обст. по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал.1 от ЗОП. Осв. на горн. осн. възл. отстр. от проц.: 1. уч., който не отговаря на пост. крит.и за подбор или не изп. друго усл., пос. в обявл. за общ. поръч. или в док.; 2. уч., който е предст. оферта, която не отговаря на: а) предв. обяв. усл. на поръч.; б) правила и изискв., свързани с опазване на ок. среда, соц. и труд. право, прил. колект. спор. и/или разп. на междун. екол., соц.и труд. право, които са избр. в прилож. № 10, когато е прилож.; 3. уч., който не е представил в срок обосн. по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. уч., които са свър. лица; 5. Уч. който няма право да участва в общ. пор. на осн. чл. 3, т. 8 във вр. с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икон. и фин. отн. с друж., рег. в юрисдикции с преференц. данъчен режим, контр. от тях лица и техните действ. собств. (ЗИФОДРЮДРСЛТДС), освен когато не са нал. усл. по чл. 4 от зак. Прод. в Разд. VI.3
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

05/06/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/06/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Габрово, пл. Възраждане №3, Заседателната зала - ет.3.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Прод. от Раздел III.2.2.
6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 5 на сто от стойността му.
Съдържание на опаковката:
1. Опис на представените документи /Образец № 1/, съдържащи се в опаковката, подписан от участника (в оригинал) или от изрично упълномощен негов представител.
2. Заявление за участие:
2.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката - попълва се Образец № 2;
2.2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
2.3. при участник обединение - Документ, от който да е видно пр. основание за създаване на обединението /заверено копие/, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка:
- правата и зад-ята на участниците в обед-ето;
- разпределението на отговорността между членовете на обед-ето;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обед-ето.
3. Оферта:
3.1. Техническо предложение:
3.1.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника.
3.1.2. Предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 3;
3.1.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец № 4;
3.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата – Образец № 5;
3.1.5. Декларация за конфиденциалност на информацията, ако е приложимо /свободен текст/.
3.2. Ценово предложение – Образец № 6.
Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри " не трябва да е посочена никаква информация относно цената;
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя на обществената поръчка, посочени в настоящата документация.
Забележка: Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плик „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
ВАЖНО!!! При офериране, участниците следва да се съобразят с прогнозната стойност на поръчката.
При грешки и/или пропуски в изчисляването на предлаганите от участника цени в ценовата оферта, същият ще бъде отстранен.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва