Деловодна информация
00640
обявление 10/04/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
10/04/2017 (дд/мм/гггг)
00640-2017-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
бул. Цар Освободител № 15
София BG411 1504 България
Бистра Петрова, Биляна Яврукова +359 29308541
op@admin.uni-sofia.bg +359 2946025

Интернет адрес/и

https://www.uni-sofia.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/publichni_s_stezaniya
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
бул. Цар Освободител № 15, Рекорат, стаи 114 и 115 - отдел “Секретариат и деловодство”
София BG411 1504 България
Бистра Петрова, Биляна Яврукова +359 29308541
op@admin.uni-sofia.bg +359 2946025

Интернет адрес/и

https://www.uni-sofia.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/publichni_s_stezaniya

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на печатни и електронни издания на руска и чуждоезична научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
22110000      
Доставки

В рамките на настоящата обществена поръчка следва да се извърши доставка на печатни и електронни издания на руска и чуждоезична научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Изпълнителят трябва да извършва доставките в съответствие с посочените заглавия и техния брой, определен от възложителя, в зависимост от потребностите и специфичните условия на функциониране на всеки конкретен заявител (библиотека, факултет, звено, ръководител на проект). Доставката трябва да обхващат всички дейности по реализиране на поръчката - товарене, разтоварване, транспортиране и др. съпътстващи дейности.
Максимално допустимият срок на доставка е до 30 работни дни след заявка. Доставката на книгите следва да се извършва по начина и до местата, определени от заявителя и съгласно договора.
Описание на доставяната научна литература и дейностите свързани с доставката са подробно описани в Техническата Спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на печатни и електронни издания на руска научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съгласно условията на договора.

Доставка на печатни и електронни издания на руска научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Доставка на печатни и електронни издания на чуждоезична научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, съгласно условията на договора.

Доставка на печатни и електронни издания на чуждоезична научна литература за нуждите на Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да е реализирал сумарно за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти.

Участникът трябва да е реализирал сумарно за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишни обороти не по-малко от :
- 100 000.00 лева без ДДС за обособена позиция № 1
- 300 000.00 лева без ДДС за обособена позиция № 2.
Пояснение: "Оборот в сферата, попадащ в обхвата на поръчката", е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирани от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка (доставка на научна литература).
Документите за доказване съответствието с поставените изисквания се представят при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
Документите се представят и за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и от третите лица (ако има такива), на чиито капацитет, участникът се позовава за доказване на този критерий за подбор.
Доказване: Участникът следва да декларира съответствието с изискването, като предостави информация в Част IV: Критерий за подбор, буква „Б“, се посочва оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Данните за оборота трябва да обхващат последните три приключили финансови години (2013 г., 2014 г., 2015 г.) в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, изискването се доказва с представяне на справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на обществената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По обособена позиция 1:
За последните 3 години от датата на подаване на офертата участникът следва да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената пръчка.
*Под сходни с предмета на поръчката доставки се разбира доставка на печатни и електронни книги - научна литература на руски език.
По обособена позиция № 2:
За последните 3 години от датата на подаване на офертата участникът следва да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената пръчка.
*Под сходни с предмета на поръчката доставки се разбира доставка на печатни и електронни книги - научна литература на чужди езици. Под „чужди езици“ се разбират езици, различни от български и руски език.


По обособена позиция № 1:
Участникът следва да е изпълнил поне 2 /две/ доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената пръчка, общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
*Под сходни с предмета на поръчката доставки се разбира доставка на печатни и електронни книги - научна литература на руски език.
По обособена позиция № 2:
Участникът следва да е изпълнил поне 2 /две/ доставки с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената пръчка, общо за последните 3 години от датата на подаване на офертата.
*Под сходни с предмета на поръчката доставки се разбира доставка на печатни и електронни книги - научна литература на чужди езици. Под „чужди езици“ се разбират езици, различни от български и руски език.
Доказване: Участникът следва да представи информация в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности”, т. 1 б) от ЕЕДОП. За доказване на изискването се представя списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени от него, през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, обема, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
При поискване от страна на Възложителя, в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, изискването се доказва с представяне под формата на удостоверения от получатели на доставката, референции, приемо-предавателни протоколи, чрез посочване на публични регистри, в които се съдържа информация за извършената доставка или др. по преценка на участника. За извършена доставка възложителят ще приеме такава, чието изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За участника не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ЗОП.
Гаранцията за изпълнение на договора по обществената поръчка е в размер на 2 (два) % от стойността на договора по съответната обособена позиция на обществената поръчка. Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора.
При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по банкова сметка на СУ “Св. Климент Охридски” в БНБ – централно управление, банков код BNBGBGSD, банкова сметка BG43 BNBG 9661 3300 1743 01.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/05/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Ректорат - Зала 1, гр. София 1504, бул. Цар Освободител №15

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. На основание чл. 104, ал. 2 от ЗОП разглеждането и оценката на представените оферти съгласно избрания критерий за възлагане ще се извърши от комисията по реда на чл. 61 от ППЗОП, като техническите и ценовите предложения на участниците се оценяват преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
2. Специфични основания за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка по националното законодателство.
2.1. От участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се отстраняват участници, които не са спазили изискванията чл. 4 ал. 7 и чл. 6 ал. 5 т. 3 на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП);
2.2. Във връзка със забраната на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), от участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка се отстраняват участниците, които пряко или косвено имат участие в дружества регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на изключенията по чл. 4 от (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).
Участниците декларират липсата на основанието за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка по т. 3, чрез попълване на Част III: „Основания за изключване”, буква Г „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” от ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл.100 ал.3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата, съгласно разпоредбата на чл 197, ал. 1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва