Деловодна информация
00115
 
да
да
04/04/2017 (дд/мм/гггг)
00115-2017-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Русе 000530632
пл. Свобода 6
Русе BG323 7000 България
инж. Мая Кръстева - Директор диркция УТКС; Албена Добрева -Гл. експерт отдел Обществени поръчки - тел. 082 881 725 +359 082881786
mayor@ruse-bg.eu +359 082834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/273/index.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/273/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Русе 000530632
пл. Свобода 6, Информационен център гише Обществени поръчки и транспорт
Русе BG323 7000 България
Ваня Попова - ст. експерт +359 082881635
mayor@ruse-bg.eu +359 082834413

Интернет адрес/и

www.ruse-bg-eu

http://ruse-bg.eu/bg/displayzop/586/273/index.html

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Проектиране и строителство на обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ в три обособени позиции:
45000000      
Строителство

Проектиране и строителство на обект „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ в три обособени позиции: Обособена позиция 1 - „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ – район 1 и 2 (район 1 заключен между бул. „Цар Освободител“ – бул. Ген. Скобелев“ – бул. „Придунавски“ – бул. „Фердинанд“, включително самите булеварди в съответния участък; район 2 заключен между бул. „Цар Освободител“ – ул. „Стефан Стамболов“ – бул. „Ген. Скобелев“, включително самите улици и булеварди в съответния участък) Обособена позиция 2 - „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ – район 3, 4 и 5 (район 3 заключен между бул. „Фердинанд“ – бул. „Придунавски“ – ул. „Майор Атанас Узунов“ – бул. „Съединение“ включително самите улици и булеварди в съответния участък; район 4 кв. Възраждане и кв. Ялта; район 5 кв. Здравец) Обособена позиция 3 - „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
8250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ – район 1 и 2 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

? Обособена позиция 1 - „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ – район 1 и 2 (район 1 заключен между бул. „Цар Освободител“ – бул. Ген. Скобелев“ – бул. „Придунавски“ – бул. „Фердинанд“, включително самите булеварди в съответния участък; район 2 заключен между бул. „Цар Освободител“ – ул. „Стефан Стамболов“ – бул. „Ген. Скобелев“, включително самите улици и булеварди в съответния участък)
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    40
Срок за изпълнение на поръчката/срок за проектиране - тежест 30; срок за изпълнение на СМР - тежест 70/    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2916666.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.
2. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на 100 % от размера на предвидения в договора аванс.
3. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорност

II.2) Описание 1

„Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ – район 3, 4 и 5 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

? Обособена позиция 2 - „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ – район 3, 4 и 5 (район 3 заключен между бул. „Фердинанд“ – бул. „Придунавски“ – ул. „Майор Атанас Узунов“ – бул. „Съединение“ включително самите улици и булеварди в съответния участък; район 4 кв. Възраждане и кв. Ялта; район 5 кв. Здравец)
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката;    40
Срок за изпълнение на поръчката/срок за проектиране - тежест 30; срок за изпълнение на СМР - тежест 70/    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2666666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.
2. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на 100 % от размера на предвидения в договора аванс.
3. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорност

II.2) Описание 1

"Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ – район 6, 7, 8 и 9 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
71000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG323

гр. Русе

? Обособена позиция 3 - „Основен ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на гр. Русе“ – район 6, 7, 8 и 9 (район 6 кв. Родина; район 7 кв. Чародейка; район 8 кв. Дружба 3; район 9 кв. Дружба 1 и 2)
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    40
Срок за изпълнение на поръчката/срок за проектиране - тежест 30; срок за изпълнение на СМР - тежест 70/    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2666666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
18

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС.
2. Гаранцията за обезпечаване на авансовото плащане е в размер на 100 % от размера на предвидения в договора аванс.
3. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорност
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изисквания за годност за упражняване на професионална дейност, а именно:
Участникът следва да декларира, че е вписан в Централния професионален регистър на строителя и има издадено удостоверение от Камарата на строителите за изпълнение на обекти трета категория, съгласно ЗУТ и притежава втора група /транспортна инфраструктура/, съгласно ЗКС за изпълнението на обекта или да е вписан в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата, в която е установен независимо от обема.
*Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел А: „Годност“, т. 1) от ЕЕДОП. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация, в съответствие с критериите за подбор съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят поставя изисквания за икономическо и финансово състояние към участниците, а именно:
Участникът следва да притежава Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство. Застраховка за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ или съответен валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство.
*Забележка: Попълва се Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) от ЕЕДОП.


Застраховката за професионална отговорност на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, следва да покрива минималната застрахователна сума за този вид строеж. Застраховката за професионална отговорност на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, следва да покрива минималната застрахователна сума за този вид строеж.
При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т.5.
За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител следва да представи валидни застраховки по чл.171 от ЗУТ или еквивалентни документи за чуждестранните участници.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП: Списък на проектиране и строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, при строителството придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, а при проектирането – чрез посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 2. За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството, участниците представят: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта строителството на (заверено копие). 3. Списък на персонала, които ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
* В съответствие с чл. 67, ал. 5 и ал.6 от Закона за обществени поръчки: Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ:
1. Участникът да има опит на поне един обект в инженеринг в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, независимо от обема, през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности с предмет идентичен или сходен с тези на поръчката, като участникът може да докаже наличието на опит и чрез проектиране през последните 3 години и строителство през последните 5 години на сходни обекти. Под „сходен обект“ се разбира обект в областта на транспортната инфраструктура – изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища минаващи през населено място и/или улици, и/или улични и тротоарни настилки, за който е било необходимо издаването на разрешение за строеж и документ за въвеждане на обекта в експлоатация. 2. Участниците следва да са сертифицирани в областта на строителството по следния стандарт: EN ISO 9001:2008 Система за управление на качеството за дейностите или еквивалентен, както и копия на документите или адрес на публичен регистър на органа издал документа. Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
3. Изисквания към екипа от проектанти за изготвяне на техническите инвестиционни проекти на поръчката: Пътен инженер - Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит минимум 5 (пет) години в проектирането в областта на пътната инфраструктура, като пътен инженер. Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2017 г.; Инженер Геодезия - Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство и геодезия“ или „Геодезия“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит минимум 5 (пет) години в проектирането в областта на пътната инфраструктура, като инженер по част Геодезия. Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2017 г.; ВиК инженер - Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Водоснабдяване и канализация“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит минимум 5 (пет) години в проектирането в областта на пътната инфраструктура, като ВиК инженер. Да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност за 2017 г.
* следва в Раздел VI.3) Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му. Договорът ще влезе в сила след получаване на писмено уведомление от Възложителя за осигурено финансиране – във връзка с предстоящо сключване на договор за кредит.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/05/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Русе, Община Русе, пл. Свобода 6, ет.3, Заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват представители на участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изисквания към екипа от технически лица за изпълнение на строителството в поръчката: Ръководни служители:
– 1 (един) брой Ръководител на обект – Професионална област /квалификация/: Строителен инженер, специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“ или „Строителство на сгради и съоръжения“ или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава). Опит: минимум 5 (пет) години, като ръководител на обект по време на строителството на строежи в областта на пътната инфраструктура.
– 1 (един) брой Технически ръководител, по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ – минимум професионална квалификация строителен техник или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава).Опит: минимум 3 (три) години, като технически ръководител по време на строителството на строежи в областта на пътната инфраструктура.
– 1 (един) брой Отговорник по контрола на качеството – Професионална област /квалификация/: Висше или средно специално техническо образование и завършено обучение по системи за управление на качеството – вътрешен одитор по качеството и/или отговорник по качеството, притежаващ Сертификат/Удостоверение за контрол по качеството при изпълнение на СМР.Опит: минимум 3 (три) години, като отговорник по контрола на качеството или еквивалентна позиция по време на строителството на строежи.
– 1 (един) брой Координатор по ЗБУТ – Професионална област /квалификация/: Висше или средно специално техническо образование и завършено обучение за Координатор по ЗБУТ, притежаващ актуално удостоверение. Опит: минимум 3 (три) години, като Координатор ЗБУТ по време на строителството на строежи.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV,Раздел Г от ЕЕДОП.
*Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т.1, т. 3-5 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участниците следва да декларират действителните си собственици по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване в ЕЕДОП. На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП избраният изпълнител представя документите по чл. 58, ал. 1 от ЗОП.
* На основание чл.46, ал.4 от ЗОП Възложителя поставя условие оферти да бъдат подавани само за една обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в срока по чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/04/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва