Деловодна информация
00385
768-1 31/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
31/03/2017 (дд/мм/гггг)
00385-2017-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пазарджик 000351736
бул. България № 2
Пазарджик BG423 4400 България
Вяра Новакова +359 34402272
secretary@pazardjik.bg +359 34440711

Интернет адрес/и

https://www.pazardzhik.bg

https://www.pazardzhik.bg/bg/vazlagane-na-deynosti-po-inzhenering-proektirane-stroitelstvo-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-31-03-2017


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.pazardzhik.bg/bg/vazlagane-na-deynosti-po-inzhenering-proektirane-stroitelstvo-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-31-03-2017
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Възлагане на дейности по Инженеринг – проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор, при изпълнение на проект: „Подобряване качеството на образователната среда и ... прод. в р-л VI.3
45200000      IA01, IA02, JA04
Строителство

Учебен корпус № 2 на ПГСС „Царица Йоанна”, гр. Пазарджик се състои основно от 2 надземни етажа и 1 полуподземен етаж, като само в югоизт. част на сградата е изпълнен и частичен трети надземен етаж в рамките на подпокривното пространство. Присъства и участък под сградата, под който не е изпълняван сутерен. Тя е с неправилна форма в план, доближаваща се до П-образна и е с общи габаритни размери в план 40,65/26,85м. Общата височина на сградата до корниз е от 8,45м до 8,60м. в зависимост от наклона на прилежащия терен. Обектът е с РЗП 2345.79 м2 и представлява трета категория строеж. Въведен е в експлоатация през 1937г. От построяването до момента по сградата на учебен корпус № 2 са правени само текущи и аварийни ремонти. През годините не са провеждани мероприятия по въвеждане на мерки за осигуряване на енергийна ефективност и достъпна среда.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
889058.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр.Пазарджик

Учебен корпус № 2 на Професионална гимназия по селско стопанство „Царица Йоанна”, гр. Пазарджик е с РЗП 2345.79 м2 и представлява трета категория строеж. Дейности в обхвата на поръчката: Разработване на инвестиционен проект - инв. проект трябва да бъде изработен във фаза „работен проект“, като същия следва да вкл. всички мерки от техническата спецификация, необходими за цялостното обновяване на сградата.Изискванията към съдържанието на отделните проектни части са посочени в Техн. спецификация. Изпълнение на СМР - извършва се в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след влизане в сила на разрешението за строеж за обекта и след подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа.Техн. изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съотв. с изискванията на бълг. нормативна уредба, техн. спецификации на вложените в строежа строит. продукти, материали и оборудване, и добрите строит. практики в България и в Европа. Авторски надзор - поръчка включва и задължението на проектантите да изпълняват задълженията си като проектант, осъществяващ авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство.
Мерките за изпълнение, предписани в техническите и енергийни обследвания на обекта, са описани в Техн. спецификация и в публикуваните в Профила на купувача техническа документация на сградата.
Критериите по-долу
 
ДА „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”    20
„Предложен срок за изготвяне на работен проект в календарни дни”    20
„Предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни”    30
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
889058.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG16RFOP001-3.002-0021-C01 „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“

При подписване на договора Изпълн. представя гаранция за изпълнение в р-р на 5% от стойността на договора за общ. поръчка. Сума в размер на 20% от Гар-цията за изпълнение, е предназначена за обезп. на задълженията на Изпълнителя в в гаранц.срок. Гаранцията за авансово предост. средства-участникът следва да представи гаранция съгласно чл. 111, ал. 3 от ЗОП до р-ра на авансово предост. средства.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти първа група, трета категория, а за чуждестранните лица - регистрация в аналогичен регистър на държавата - членка, в която са установени.
В случай на обединение изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителство.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева, включително минимален оборот от 500 000 (петстотин хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно: проектиране и/или строителство на сходни на предмета на поръчката обекти (т.е. проектиране, строителство и/или проектиране и строителство на обекти трета категория строежи), изчислен на база годишните обороти общо за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.1а) и 2а) с посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката заедно с годишните финансови отчети или техните съставни части, когато последните не са достъпни в публичен регистър.
2. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на проектанта“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ съгл. посоченото изисквано мин. ниво.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, т.5 с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.1 и ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (Обектът предмет на поръчката е първа група строежи, трета категория, а обхватът на поръчката е проектиране и изпълнение на строителство).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на валидни застрахователни полици или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в ЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.


1. Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 800 000 (осемстотин хиляди) лева, включително минимален оборот от 500 000 (петстотин хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно: проектиране и/или строителство на сходни на предмета на поръчката обекти (т.е. проектиране, строителство и/или проектиране и строителство на обекти трета или по-висока категория строежи), изчислен на база годишните обороти общо за последните 3 (три) приключени финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за застрахователен риск „Професионална отговорност на проектанта“ и „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е първа група, трета категория строежи, а обхватът на поръчката е проектиране и изпълнение на строителство).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на получаване на офертите следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, на поне една сграда минимум трета категория строежи.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1а) с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема,както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.


1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на получаване на офертите следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, на поне една сграда минимум трета категория строежи.
Забележка: За „строителство, сходно с предмета на поръчката“, следва да се разбира изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сграда трета или по-висока категория строежи.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


На основание чл.10, ал.2 от ЗОП, Възложителят не поставя изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.
Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за общ. поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или екв. документи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

сградата на общинска администрация - Пазарджик

Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от р-л II.1.1. ".....предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, гр. Пазарджик“
1.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице обстоятелства по чл.54 ал.1 т.1-7 от ЗОП и чл.55 ал.1 т.1,3-5 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
2. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото намира приложение хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата по чл.4 от същия закон.
3. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава към офертата се представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на офертата. Когато в договора за създаването на обединение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията относно липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор.
5. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
6. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд: НАП - тел. 0700 18 700, http://www.nap.bg/; МОСВ - тел.02/ 940 6331, http://www3.moew.government.bg/; МТСП - тел. 02/ 8119 443, http://www.mlsp.government.bg.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва