Деловодна информация
00140
12.00-53 31/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
00140-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ихтиман 000776299
ул. Цар Освободител №123
Ихтиман BG412 2050 България
Цветелина Хаджийска +359 072482381
obshtina_ihtiman@mail.bg +359 072482550

Интернет адрес/и

www.ihtiman-obshtina.com

http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ihtiman-obshtina.com/index.php?pg=93&objtype=6&obj_id=388
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на материали, консумативи и оборудване“ в изпълнение на проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”
37820000      FA02
Доставки

Поръчката включва доставка на материали по проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. по обособени позиции, съгласно техническите спецификации към документацията за участиe, а именно доставка на канцеларски и офис материали и консумативи по проекта, доставка на оборудване и обзавеждане, доставка на дидактически материали и учебни пособияна, доставка на спортни пособия и доставка на техническо оборудване по проекта. Техническите спецификации и документацията за участие са свободно достъпни в профила на купувача.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
29250.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Доставка на оборудване и обзавеждане, необходимо за изпълнение на дейностите с целевата група по проекта 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39161000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Ихтиман

Доставка на обзавеждане и оборудване по проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. Детски еднокрилен гардероб - 120 бр.,Масичка с 4 места - 30 бр.,Детски столчета - 120 бр., съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12749.99      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

II.2) Описание 1

Доставка на дидактически материали и учебни пособия, необходими за изпълнение на дейностите с целевата група по проекта. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Ихтиман

Поръчката включва доставка на дидактически материали и учебни пособия по проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. Моливко: Родна реч - книжка втора за 4-5 години - 20 бр., Моливко: Родна реч - книжка трета за 5-6 години - 20 бр.,Моливко: Родна реч - книжка четвърта за 6-7 години - 20 бр., Книжка Вече мога да чета - 20 бр.,Книжка Вече ще мога да пиша - 20 бр.,Моливко. Книга за учителя за предучилищно възпитание и подготовка - 10 бр., Аз съм в детската градина – подготвителна група - 10 бр., Раница-120 бр.,Бяла дъска с маркери - 12 бр.,Пластмасови кастанети – комплект-40 бр.,Пластмасови музикални яйца – комплект - 40 бр.,Танцов костюм - 40 бр.,Книжка с животните - 40 бр., Книга за природата - 40 бр.,Книжка животните в селския двор - 40 бр.,Играчки с животни и растения - 40 бр.,Книжка за оцветяване - 40 бр., съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
11100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

II.2) Описание 1

Доставка на канцеларски материали и консумативи, необходими за изпълнение на дейностите с целевата група и администрирането на проекта. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30192000      
37820000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Ихтиман

Доставка на дидактически материали и учебни пособия по проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. Блок за рисуване - 160 бр.,Темперни бои - 40 бр.,Боички за рисуване-40 бр,Пластелин-40,Фулмастри-160 бр.,Цветни моливи-160 бр.,Дъска за пластелин с ножче-40 бр.,Бял картон-40 бр.,Лепило С200-40бр.,Комплект четки за рисуване-40бр.,Ножица-40 бр.,Кадастрон-40 бр.,Тетрадки широки-тесни редове - 240 бр., Тетрадки с големи квадратчета - 240 бр.,Молив HB - 240 бр.,Химикалки-250 бр.,Гумички-120 бр.,Острилки-120 бр.,Копирна хартия /кашон/- 16 бр.,Тонер-касети за лазерен принтер-11 бр.,Флаш памет-13 бр.,Джобове /пакет/ - 10 бр.,Класьори - 10 бр.,Дискове кутия - 1 кутия,Кламери кутийка-10 бр,Телбод - 10 бр.,Телчета за телбод - 10 бр., съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4066.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

II.2) Описание 1

Доставка на спортни пособия, необходими за изпълнение на дейностите с целевата група по проекта 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37400000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Ихтиман

Доставка на спортни пособия по проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. Обръчи - 25 бр.,Топки - 15 бр.,Портативен кош за баскетбол - 2 бр.,Бадминтон комплекти - 15 бр., съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
716.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

II.2) Описание 1

Доставка на техническо оборудване, необходимо за изпълнение на дейностите по проекта 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
30200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

гр. Ихтиман

Доставка на техническо оборудване по проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. Принтер - 1 бр.,Фотоапарат - 1 бр.,Лаптоп
1 бр., съгласно техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
616.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05M2OP001-3.001-0069 “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за вписване в професионални и търговски регистри.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се поставят

не се поставят
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания съответната информация се вписва в ЕЕДОП и се представят доказателства за изпълнените доставки: Удостоверение/я за добро изпълнение, което съдържа стойността, датата на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

През последните три години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция, за която участва.
*Дейности, сходни с тези на обособената позиция са: доставки на стоки и продукти, които обхваща съответната обособена позиция, за която се участва, описани в техническата спецификация за обособената позиция.
При участие за повече от една обособена позиция, това изискване се прилага за всяка обособена позиция поотделно.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Доставката предмет на настоящата поръчка по съответните обособени позиции, трябва да е съгласно Техническата спецификация за съответната обособена позиция. Определеният изпълнител доставчик трябва да доставя качествени продукти и материали за нуждите на проекта. Доставените материали да са с необходимото качество и да отговарят на нормативните изисквания. Материалите, предмет на поръчката да се доставят в Община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123 с транспорт на доставчика. Цената на транспорта за доставката е за сметка на доставчика и се осъществява в делнични дни в рамките на работното време. Всяка доставка да бъде придружена с двустранно подписан приемо- предавателен протокол.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 2

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

26/04/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В заседателната зала на IV етаж, в административната сграда на община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, бул."Цар Освободител" №123

Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 26.04.2017г. в 11:00 часа, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Доставките предмет на настоящата процедура се финансират по договор №BG05M2OP001-3.002-0069,проект: “По-добро бъдеще за децата”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на страните донори.Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и публичност на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Изпълнителят е длъжен да прилага изискванията за публичност и визуализация.Всеки един документ,създаден в резултат на ангажиментите на изпълнителя по проекта, като и техническата документация, свързана с отчитане на проекта, трябва да съдържа: Логото на Европейския съюз ЕСИФ. Лого и наименование на Проект №BG05M2OP001-3.001-0069 за изпълнение на Проект, „По-добро бъдеще за децата” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Приемането на доставките се извършва с приемо-предавателен протокол подписан от изпълнителя, от Ръководителя на проекта, съответно от упълномощено лице от него представител на детската градина за която се предназначени съответните доставки по обособената позиция.В основанието на всеки приемо-предавателен протокол и/или друг документ удостоверяващ приемане или предаване на материал следва да фигурира текста:договор №BG05M2OP001-3.001-0069 за изпълнение на Проект„По-добро бъдеще за децата” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.В основанието на всяка фактура трябва да се съдържа текста: “Плащане за доставка, по Договор №.. Разходът е по Договор №Д03-208/01.08.2016г. с Регистрационен номер BG05M2OP001-3.001-0069 за изпълнение на Проект „По-добро бъдеще за децата” финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.Графично изображение на логата са публикувани на интернет адрес http://www.eufunds.bg/bg/page/1061. Възложителят определя гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от максималната стойност на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: • парична сума, внесена по банкова сметка на Община Ихтиман в размер съответстващ на обособената позиция •IBAN – BG98CECB97903347378500 •BIC CECBBGSF, или •банкова гаранция;• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор. Сметката на възложителя следва да е заверена с постъпилата парична сума, представляваща гаранция за изпълнение не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 197 от ЗОП срещу решението за откриването на процедурата, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 31/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва