Деловодна информация
00385
 
да
да
29/03/2017 (дд/мм/гггг)
00385-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пазарджик 000351736
Бул. България №2
Пазарджик BG423 4400 България
Славка Стойчева +359 34402205
secretary@pazardjik.bg +359 34440711

Интернет адрес/и

http://www.pazardjik.bg/

https://www.pazardzhik.bg/bg/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.pazardzhik.bg/bg/izpalnenie-na-inzhenering-proektirane-avtorski-nadzor-i-stroitelno-montazhni-raboti-29-03-2017
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи на общежитие на СОУ „Георги Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов” и ОУ „Христо Ботев” по проект „Обновяване и модернизи
71000000      
Строителство

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи на общежитие на СОУ „Георги Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов” и ОУ „Христо Ботев” по проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик – общежитие на СОУ „Г. Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Ботев” по ОП „Региони в растеж” 2014 – 2020.””
Обществената поръчка обхваща изпълнение на Инженеринг - работно проектиране, съгласуване, авторски надзор и изпълнение на строителни дейности в сгради от образователната инфраструктура в гр. Пазарджик.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3313724.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи на общежитие на СОУ „Георги Бенковски”, гр. Пазарджик” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
45000000      
45260000      
45261300      
45310000      
45331100      
45332000      
45321000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

На територията на град Пазарджик. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съотв

За изпълнение са предвидени следните дейности:предвидени
• Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности, както следва:
а/ обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 от ЗУТ;
б/ обследване за енергийна ефективност с предписани необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане;
• Изготвяне на технически проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му;
• Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база и тръжните условия;
• Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
• Получаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен технически проект по всички проектни части в съответствие с чл.148 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството;
• Изпълнение на строително-монтажни работи;
• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
• Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ;
Общежитието на СОУ “Георги Бенковски” е с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Христо Ботев“ № 38. Сградата се състои от 6 надземни жилищни етажа и един полувкопан сутерен. Конструкцията на жилищната сграда е изградена по индустриален способ – едропанелно строителство с монолитен нулев цикъл от кота – 2.90 до кота 0.00 м.
Разгънатата застроена площ е 3143.84 кв. м.
Критериите по-долу
 
ДА „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”    20
„Предложен срок за изготвяне на технически проект в календарни дни”    20
„Предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни”    30
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
1307072.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
140

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Хри

Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Ботев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2) Описание 1

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи на ОУ „Любен Каравелов”, гр. Пазарджик” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
45000000      
45260000      
45261300      
45310000      
45331100      
45332000      
45321000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

На територията на град Пазарджик. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съотв

За изпълнение са предвидени следните дейности:предвидени
• Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности, както следва:
а/ обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 от ЗУТ;
б/ обследване за енергийна ефективност с предписани необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.
• Изготвяне на технически проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му;
• Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база и тръжните условия;
• Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
• Получаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен технически проект по всички проектни части в съответствие с чл.148 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството;
• Изпълнение на строително-монтажни работи;
• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
• Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ.
Основно училище „Любен Каравелов” е с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Панайот Волов“ № 1. Сградата се състои от 2 корпуса и е с монолитна стоманобетонна скелетна конструкция.
Разгънатата застроена площ е 6139.60 кв. м.
Критериите по-долу
 
ДА „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”    20
„Предложен срок за изготвяне на технически проект в календарни дни”    20
„Предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни”    30
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
1142308.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
140

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Г. Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Б

Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Ботев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

II.2) Описание 1

„Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи на ОУ „Христо Ботев”, гр. Пазарджик” 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71315000      
45000000      
45260000      
45261300      
45310000      
45331100      
45332000      
45321000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

На територията на град Пазарджик. Някои от видовете работи могат да се извършват в офиса на изпълнителя или на друго място, ако това е целесъобразно или се налага от спецификата на изпълнение на съотв

За изпълнение са предвидени следните дейности:предвидени
• Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности, както следва:
а/ обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 от ЗУТ;
б/ обследване за енергийна ефективност с предписани необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните изисквания за енергийна ефективност по реда на ЗЕЕ и наредбите за неговото прилагане.
• Изготвяне на технически проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му;
• Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции, съгласно изискванията на нормативната база и тръжните условия;
• Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското законодателство;
• Получаване на разрешение за строеж въз основа на одобрен технически проект по всички проектни части в съответствие с чл.148 от ЗУТ и законосъобразно започване на строителството;
• Изпълнение на строително-монтажни работи;
• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
• Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ.
Основно училище „Христо Ботев” е с адрес: гр. Пазарджик, ул. „Васил Априлов“ № 1. Сградата се състои от 2 корпуса и е с монолитна стоманобетонна скелетна конструкция.
Разгънатата застроена площ е 3634 кв. м.
Критериите по-долу
 
ДА „Организация и професионална компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”    20
„Предложен срок за изготвяне на технически проект в календарни дни”    20
„Ценово предложение за изпълнение на поръчката”    30
Цена
30
II.2.6) Прогнозна стойност
864344.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
140

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Г. Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Б

Проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски”, ОУ „Любен Каравелов”, СОУ „Димитър Гачев”, СОУ „Д-р Петър Берон” и ОУ „Христо Ботев”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по Закона за Камарата на строителите за І група, минимум трета категория строежи съгласно чл.137 от ЗУТ и Наредба № 1 от 30 юли 2003г. за номенклатурата на видовете строежи, Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., или в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или еквивалентен.
Забележка:
Участникът попълва раздел А: „Годност” в Част ІV: „Критерии за подбор” от Единния европейски документ за обществени поръчки.
Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от І група, минимум трета категория строежи или еквивалент. В случай че участникът е чуждестранно лице, той може да представи валиден еквивалентен документ за вписване в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.
Забележка:
Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

По обособена позиция № 1, № 2 и № 3:
Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум трета категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
Участникът да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.


1. По обособена позиция № 1:
Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум трета категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
Участникът да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 614 144,00лв.без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер не по-малък от 1 307 072,00лв.без ДДС;
2. По обособена позиция № 2:
Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум трета категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
Участникът да е реализирал минимален общ оборот в размер на 2 284 617,92лв.без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер не по-малък от 1 142 308,96лв.без ДДС;
изчислен на база годишните обороти в размер не по-малък от 1 142 308,96лв.без ДДС;
3. По обособена позиция № 3:
Участникът да разполага със застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството и проектирането по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум трета категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ.
Участникът да е реализирал минимален общ оборот в размер на 1 728 688,00лв.без ДДС, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер не по-малък от 864 344,00лв.без ДДС;
Забележка:
В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то изискването по т. 1, т.2 и т.3 за размера на реализираните обороти се прилага сумарно за обособените позиции за които кандидатства.
Забележка:
Данните за оборота могат да обхващат най-много последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Участникът попълва полета 5), 1а) и 2а) от Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние” в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
В случай, че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, участникът попълва поле 3) от Раздел Б: „Икономическо и финансово състояние” в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно застраховка „Професионална отговорност” в строителството и проектирането, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж – І група минимум трета категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден еквивалентен документ, както и представя годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква и/или справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Забележка:
Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

По обособена позиция № 1, № 2 и № 3:
Участникът да е участвал в изпълнението на строителство с предмет и обем, което е идентично или сходно с предмета на поръчката и изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка:
Под строителство „идентично или сходно с предмета на поръчката” следва да се разбира строителство на сграда и/или ремонт, обновяване и/или реконструкция на сграда с прилагане на мерки за енергийна ефективност и/или еквивалентно.
По обособена позиция № 1, № 2 и № 3:
Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на строителството.
По обособена позиция № 1, № 2 и № 3:
Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка в частта на изпълнението на строежа, с лица, които да отговарят за изпълнението на строителството.


По обособена позиция № 1, № 2 и № 3:
Участникът да е участвал в изпълнението на строителство с предмет и обем, което е идентично или сходно с предмета на поръчката и изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка:
Участникът попълва поле 1а) от Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV. Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на поръчката /съгласно посоченото в ЕЕДОП/, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, съдържащ следната информация: стойност, датата, на която е приключило изпълнението и получателя, като в списъка не трябва да посочва друго строителство извън това, с което доказва съответствието си с минималните изисквания на Възложителя и Удостоверения за добро изпълнение, с които се покриват минималните изисквания на възложителя за участие в изпълнение на строителство, което е идентично или сходно с предмета на поръчката.
Участникът да разполага с:
1. По обособена позиция № 1 – скеле и/или подемни платформи или еквивалентно оборудване за покриване на площ от фасада на сграда в размер на 896 кв.м.
2. По обособена позиция № 2 - скеле и/или подемни платформи или еквивалентно оборудване за покриване на площ от фасада на сграда в размер на 1 682кв.м.
3. По обособена позиция № 3 - скеле и/или подемни платформи или еквивалентно оборудване за покриване на площ от фасада на сграда в размер на 1 157кв.м.
Забележка:
В случай, че участник подава оферта за повече от една обособена позиция, то изискването по т.1, т.2 и т.3 се прилага сумарно, за обособените позиции за които кандидатства.
Забележка:
Участникът попълва поле 9) от Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV. Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката, съдържаща следната информация: вид, модел, технически параметри / характеристики, състояние, собственост.
По обособена позиция № 1, № 2 и № 3:
Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка в частта на изпълнението на строежа, с лица, които да отговарят за изпълнението на строителството, а именно:
1. Координатор по ЗБУТ:
- Образование: завършено висше образование в областта на архитектурата и строителството на инженерна инфраструктура или еквивалентно. Да има успешно завършен курс на обучение за координатор по ЗБУТ или еквивалентен.
2. Отговорник по контрола на качеството:
- Да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ.
Забележка:
Участникът попълва поле 2) от Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV. Критерии за подбор от ЕЕДОП.
Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на строителството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, с приложени Декларации за ангажираност на експерт на всички лица, посочени в Списъка, които не са служители на участника, определен за изпълнител.
Забележка:
Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на стойността на съответната обособена позиция. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най–малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 150 календарни дни; в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 150 календарни дни, след крайния срок на договора; Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN сметка BG45UBBS80023300225210, ВIC код на ”ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД - UBBSBGSF.
Продължава в раздeл VI 3. от настоящото обявление
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/05/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/05/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Отварянето и разглеждането на офертите ще се извърши в зала „Пленарна зала”, на II-я етаж в административната сграда на община Пазарджик.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер по на 5 % от стойността на поръчката за съответната обособената позиция.
1.1. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 150 календарни дни;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 150 календарни дни, след крайния срок на договора;
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN сметка BG45UBBS80023300225210, ВIC код на „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД - UBBSBGSF.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
2. Гаранцията за авансово предоставените средства е в размер до 35 % от стойността на поръчката за съответната обособената позиция.
Гаранцията за авансово предоставените средства се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 60 календарни дни;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за авансово предоставените средства.
3. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
4. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за авансово предоставените средства се уреждат в договора за обществена поръчка.
5. Няма изискване за създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
6. От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява участник, както и участник – обединение от физически и/или юридически лица, когато за участника или за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл.57, ал.3 от ЗОП.
7. Освен на основанията по чл.54, ал.1 и чл.55, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗОП, от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява:
7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията;
7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП;
7.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72, ал.3 – 5 от ЗОП;
7.4. участници, които са свързани лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 29/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва