Деловодна информация
00753Община Свищов
12-00-156 21/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
00753-2017-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Свищов 000133965
ул. Цанко Церковски №2
Свищов BG321 5250 България
Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП +359 63168111
op@svishtov.bg +359 63160504

Интернет адрес/и

www.svishtov.bg

http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=137


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=137
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на доставчик на офис оборудване и обзавеждане“ по проект: „Да успеем всички заедно“, по Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ .
39100000      
Доставки

Обект на възлагане е доставка и монтаж на следните артикули:
1. Шкафове за съхранение на документи – 2 бр.;
2. Шкафове за съхранение на материалите – 3 бр.;
3. Шкаф за карти – 2 бр.;
4. Шкаф на колела – Арт кабинет – 1 бр.;
5. Секция за книги без гръб-етажерка – 2 бр.;
6. Библиотечна секция без гръб – 3 бр-;
7. Гардероб четирикрилен със закачалки – 2 броя;
8. Офис бюра – 2 бр.;
9. Маса ученическа двуместна – 15 бр.;
10. Маса ученическа двуместна – 25 бр.;
11. Едноместна маса статив за рисуване – 15 бр.;
12. Едноместна маса статив за рисуване – 30 бр.;
13. Преподавателско бюро – 1 бр.;
14. Компютърно бюро – 12 бр.;
15. Офис столове – 8 бр.;
16. Стол ученически, дърво – 91 бр.;
17. Стол ученически, тапициран – 15 бр.;
18. Щори -вътрешни, хоризонтални, алуминиеви – 185 кв.м;
19. Затъмняваща завеса с корнизи – 8 кв.м.;
20. Плътни пердета - 15 кв.м;
21. Огледала за зала репетиции – 10 бр.;
22. Стойка мобилна за зала репетиции – 1 бр.;
23. Ламинат - 120 кв.м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
23030.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
39112000      
39120000      
39160000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

гр. Свищов

Обект на възлагане е доставка и монтаж на следните артикули:
1. Шкафове за съхранение на документи – 2 броя;
2. Шкафове за съхранение на материалите – 3 броя;
3. Шкаф за карти – 2 броя;
4. Шкаф на колела – Арт кабинет – 1 брой;
5. Секция за книги без гръб-етажерка – 2 броя;
6. Библиотечна секция без гръб – 3 броя;
7. Гардероб четирикрилен със закачалки – 2 броя;
8. Офис бюра – 2 броя;
9. Маса ученическа двуместна – 15 броя;
10. Маса ученическа двуместна – 25 броя;
11. Едноместна маса статив за рисуване – 15 броя;
12. Едноместна маса статив за рисуване – 30 броя;
13. Преподавателско бюро – 1 брой;
14. Компютърно бюро – 12 броя;
15. Офис столове – 8 броя;
16. Стол ученически, дърво – 91 броя;
17. Стол ученически, тапициран – 15 броя;
18. Щори -вътрешни, хоризонтални, алуминиеви – 185 кв.м;
19. Затъмняваща завеса с корнизи – 8 кв.м.;
20. Плътни пердета - 15 кв.м;
21. Огледала за зала репетиции – 10 броя;
22. Стойка мобилна за зала репетиции – 1 брой;
23. Ламинат за спортната зала (доставка и монтаж) – 120 кв. м;
Подробните изисквания са посочени в техническата спецификация неразделна част от документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА К1 - Срок за доставка и монтаж на обзавеждането.    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
23030.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
20

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект: „Да успеем всички заедно”, ДБФП BG05M2OP001-3.002-0215-С01/23.01.2017 г,Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителя не поставя изискване.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да има изпълнена минимум една доставка през последните три години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под доставка, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: доставка на училищно обзавеждане, с включен монтаж.
Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП
Документ, с който се доказва - Списък по чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП – по образец №5, заедно с доказателство за извършената доставка - копия заверени с гриф „Вярно с оригинала”.


Участникът да има изпълнена минимум една доставка през последните три години от датата на подаване на офертата, която да е идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под доставка, която е идентична или сходна с предмета на поръчката, следва да се разбира: доставка на училищно обзавеждане, с включен монтаж.
Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В обществената поръчка може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал.1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 % от стойността на договора, която се представя в една от следните форми:
•Банкова гаранция;
•Парична сума;
•Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Зала №1 на административната сграда на Община Свищов, ул. "Цанко Церковски" №2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Съгласно чл. 54, ал. 1 ЗОП Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства:
а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;трафик на хора по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс; престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс; престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс; престъпления против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
б) осъден с влязла сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези, посочени в буква „а”, в друга държава членка или трета страна.
в) има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен.
г) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
д) е установено, че:
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
е) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
ж) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Отсъствието на посочените обстоятелства при подаване на офертата, участникът декларира в ЕЕДОП, а участникът, избран за изпълнител преди сключване на договора представя доказателства по чл. 58 ЗОП:
1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 2 – съответния документ, съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава
3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
4. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 4 и 5 и 7 - изрична писмена декларация, освен ако обстоятелствата се съдържат в публичен безплатен регистър или възложителят може да ги получи по служебен път. В този случай участникът, избран за изпълнител посочва от къде възложителят може да получи необходимата официална информация;
5. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда"; Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Жалбата се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие и до възложителя, чието решение действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва