Деловодна информация
00338
АО-05-03-1863 10/03/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
10/03/2017 (дд/мм/гггг)
00338-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул. Бели Лом №37 А
Разград BG324 7200 България
Христина Русева и Виргиния Станкова +359 84618250/+359 84618173
kmet@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20170201vuNl1960169
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул. Бели Лом №37 А деловодство стая 06
Разград BG324 7200 България
Силвия Янева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Предоставяне на консултантски услуги за организация и управление на проекти на Община Разград, финансирани със средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.-продължава в т.VI.3
79420000      
Услуги

Предметът на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнители, които да осигурят външни за Общинска администрация Разград експерти, които да заемат съответните позиции в екипите за управление на 2 (два) проекта на Община Разград, финансирани в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, Приоритетна ос 1, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
202163.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Управление и изпълнение на проект „Паркоустрояване на зелените площи в кв. „Орел“, град Разград“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, област Разград, община Разград, град Разград

Избор на изпълнител, който да осигури външни за Общинска администрация Разград експерти, които да заемат съответните позиции в екипа за управление на проект на Община Разград, финансиран по ДБФП№BG16RFOP001-1.023-0001-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, както следва:Координатор;
Експерт „Инвеститорски контрол“
и Експерт „Обществени поръчки“.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение на поръчката – П1    65%
Цена
35%
II.2.6) Прогнозна стойност
69695.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 16/07/2019 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на об.поз. е осигурено по ДБФП №BG16RFOP001-1.023-0001-C02 по ОПРР 2014-2020 г.

II.2) Описание 1

Управление и изпълнение на проект „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Република България, област Разград, община Разград, град Разград

Избор на изпълнител, който да осигури външни за Общинска администрация Разград експерти, които да заемат съответните позиции в екипа за управление на проект на Община Разград, финансиран в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020, Приоритетна ос 1, както следва:
Експерт по управление и мониторинг на проекти;
Юрист;
Финансов експерт;
Експерт по информация и публичност
и Експерт „Инвеститорски контрол“.
Критериите по-долу
 
ДА Предложение за изпълнение на поръчката – П1    65%
Цена
35%
II.2.6) Прогнозна стойност
132468.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
30

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Средства по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,

Изпълнението на настоящата обществена поръчка е под условие и зависи от датата на сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) за реализация на проектното предложение.Условието е включено и в проекта на договор за обособена позиция №2.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изискуемата информация относно изискването за икономическо и финансово състояние, участниците попълват Част IV: Критерии за подбор, раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1а и т. 2а от ЕЕДОП, съгласно описаното в тях.
За доказване на изискването, участниците следва да представят един или няколко от следните документи:
- удостоверения от банки;
- годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
- справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по обективни причини участникът не е в състояние да представи исканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ и дава достатъчна информация за удостоверяване на съответствието с поставените минимални изисквания.
Ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, клонът на чуждестранното лице се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор.


Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, изчислен на база годишните обороти в размер на не по-малко от, както следва:
За обособена позиция 1:
Общ оборот - 130 000,00 (сто и тридесет хиляди) лева;
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката – 65 000,00 (шестдесет и пет хиляди) лева.
За обособена позиция 2:
Общ оборот - 250 000,00 (двеста и петдесет хиляди лева) лева;
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката - 125 000, 00 (сто и двадесет и пет хиляди) лева.Съгласно &2, т.66 ДР на ЗОП „Годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби.Съгласно &2, т. 67 ДР на ЗОП. „Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадащи в обхвата на обществената поръчка.За оборот, попадащ в обхвата на поръчката, се приема оборот от услуги, свързани с консултантски дейности по управление и отчитане и/или подготовка на проекти, или техническа помощ, оказвана на екипи за управление и изпълнение на проекти.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Изискуемата информация относно изискването за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 1б) от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.
За доказване участникът представя:
Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Под идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка услуга се разбира услуга, свързана с консултантски дейности по управление и отчитане и/или подготовка на проекти, или техническа помощ, оказвана на екипи за управление и изпълнение на проекти.
2.Изискуемата информация относно изискването за технически и професионални способности, участникът попълва Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, буква „а“ от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
За доказване на изискването към състава на технически правоспособни лица-експерти , участникът трябва да представи: Списък на технически правоспособни лица-експерти, които ще отговарят за изпълнението на обществената поръчка, в който е посочена професионална компетентност на лицата.На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1.През последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, участниците следва да са изпълнили минимум 1 /една/ услугa, която е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.
2.Участникът трябва да разполага състав от техн. правоспособни лица-експерти, които да бъдат ангажирани с изпълнението на общ. поръчка, включващ минимум следните позиции:За обособена позиция №1-Координатор:Образование: висше, образователна степен „бакалавър“ или еквивалентна образователна степен придобита в чужбина, в област „Социални, стопански или правни науки“ или еквивалентна.
Опит: участие в изготвянето и/или управлението и/или изпълнението на проект/и, финансиран/и със средства от ЕС и/или други международни програми и/или национални програми. Експерт „Инвеститорски контрол“:Образование: висше с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита проф. квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентни.Опит: минимум 3 години опит свързан с инвест. контрол и контрол на качеството на строителни обекти; умения за работа с компютър. Експерт „Обществени поръчки“:Образование: висше, образователна степен „магистър“ или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в област „Социални, стопански или правни науки“ или еквивалентна.Опит: минимум 3 години опит в изготвянето и/или провеждането и/или контрола на процедури за избор на изпълнители по ЗОП или еквивалентен за чуждестранните лица. За обособена позиция №2: Експерт по управление и мониторинг на проекти
Образование: висше, образователна степен "бакалавър" или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в област „Хуманитарни науки“ и/или област „Социални, стопански и правни науки“ и/или „Технически науки“ или еквивалентна.Опит: участие в изготвянето и/или управлението и/или изпълнението на проект/и, финансиран/и със средства от ЕС и/или други международни програми и/или национални програми; умения за работа с компютър.Юрист-Образование: висше, образователна степен „магистър“ или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина в област „Социални, стопански или правни науки“, професионално направление „Право“ или еквивалентни.Опит: минимум 2 години опит в изготвянето и/или провеждането и/или контрола на процедури за избор на изпълнители по ЗОП или еквивалентен за чуждестранните лица; умения за работа с компютър.Финансов експерт
Образование: висше, образователна степен „бакалавър“ в област „Социални, стопански и правни науки“, професионално направление „Икономика“ или еквивалентни;Опит: участие в изготвянето и/или управлението и/или изпълнението(финансовото планиране, анализ и контрол) на проект/и, финансиран/и със средства от ЕС и/или други международни програми и/или национални програми; умения за работа с компютър.Експерт по информация и публичност-Образование: висше, образователна степен „бакалавър“ в област „Хуманитарни науки“ и/или „Социални, стопански и правни науки“ " или еквивалентни.Опит: участие в дейности по публичност и/или дейности по информираност и/или дейности по популяризиране и/или дейности за реклама и/или дейности за комуникация и/или отразяване на събития чрез средствата за масова информация и/или еквивалентен; умения за работа с компютър.Експерт „Инвеститорски контрол“
Образование: висше с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентни.Опит: извършване на инвеститорски контрол на строителни обекти; умения за работа с компютър.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участник в процедурата за възлагане на общ. поръчка може да бъде всяко бълг. или чужд. ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко др.образувание,което има право да изпълнява дейностите,предмет на настоящата общ. поръчка, съгласно законодателството на държавата,в която то е установено.Клон на чужд. лице може да е самостоятелен участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата,в която е установен.При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В ЕЕДОП участникът предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и посочва националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. Продължава в т.VI.3...
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

18/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

19/04/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Постъпилите офертите се отварят на датата и часа, посочени в Обявлението за обществена поръчка, стая №102, намираща се в сградата на Община Разград гр. Разград, ул. „Бели Лом“ № 37А.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

към предмет-Приоритетна ос 1, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“;Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,той трябва да може да докаже,че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор,за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице,ако то не отговаря на някое от тези условия.От участие в процедурата ще се отстрани участник,за който са налице основанията по чл.54,чл.55,ал.1,т.3, т.4 и т.5 и чл.107 от ЗОП,както и който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си,за когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС,както и който не посочи действителния собственик по смисъла на чл.6,ал.2 от ЗМИП,във връзка с чл.3,ал.5 от ППЗМИП/посочени в документацията/.Когато за участник е налице някое от основанията за отстраняване,но преди подаването на офертата у-ка е предприел мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП и посочени в д-ята,те се описват в ЕЕДОП.Участниците в процедурата могат да получат необходимата информация за задълженията,свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд:Национална агенция по приходите-тел.070018700;www.nap.bg;Министерство на труда и социалната политика тел.02/8119443;www.mlsp.government.bg,Министерство на околната среда и водите -тел.02/9406000,www.moew.government.bg. Документите за участие се представят в запечатана непрозрачна опаковка съдържаща:ЕЕДОП;копие от документ за създаване на обединение,когато участникът е обединение,което не е ЮЛ;Техн.предложение(Обр.№3 или №4),Организация за качественото и навременно изпълнение на обществената поръчка-Пр. №3а или №4а;Линеен времеви график за изпълнение на дейноститеПр. №3б или №4б;Декл. по чл.102,ал.1 от ЗОП;Декл. за съгласие с клаузите на приложения проект на договор,Декл. за срока на валидност на офертата, Декл.,че при изготвяне на офертата са спазени задълженията,свързани с данъци и осигуровки,опазване на околната среда,закрила на заетостта и условията на труд;„Ценово предложение"-Обр.№ 9или №10 в отделен запечатан непрозрачен плик,с надпис „Предлагани ценови параметри"в зависимост от об.позиция за която се участва.Възложителят изисква от определения за изпълнител у-к да предостави гаранция за изпълнение в размер от 3%/три процента/от стойността на договора.Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:- парична сума;банкова гаранция,застраховка,която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гаранцията във формата на „парична сума“ може да се внесе по банков път по сметката на община Разград:IBAN: BG63SOMB91303358628200BIC CODE: SOMBBGSF при Общинска банка АД,ФЦРазград.В случай,че участникът избере да представи„банкова гаранция“,то същата следва да бъде в оригинал,издадена от бълг. или чужд. банка със срок на валидност до .. (два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за общ. поръчка).Банк.гаранция трябва да бъде безусловна,неотменима и изискуема при първо писмено поискване,в което Възложителят заяви,че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на общ. поръчка.Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ или „банкова гаранция“ може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице-гарант.Уч-кът,опр.заизпълнител,избира сам формата на гаранцията за изпълнение.Когато избраният изпълнител е обединение,което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банк.г-я,съотв.вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.Условията и сроковете за задържане на г-ята се съдържат в проекто договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП пред Комисия за защита на конкуренцията.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Община Разград
бул. Бели Лом №37 А
Разград 7200 България
obshtina@razgrad.bg +359 84618173
www.razgrad.bg +359 84660090

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва