Деловодна информация
2732НЦОЗА
806 10/03/2017 (дд/мм/гггг)
не
2732-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Национален център по общствено здраве и анализи 176094665
Бул. Акад. Иван Евст. Гешов 15
София BG 1431 България
Силвия Динчийска +359 028056266
pokana@ncpha.government.bg +359 029549623

Интернет адрес/и

http://ncphp.government.bg/

http://ncphp.government.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1638&catid=312&Itemid=558&lang=bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://ncpha.government.bg/porachki/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА, по международни проекти и международ 1
63500000      TA34
Услуги

Обществената поръчка е за туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА, по международни проекти и международни и национални програми. Изискванията към изпълнението на поръчката са подробно описани в техническата спецификация на възложителя, която е неразделна част от документацията за обществената поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
63500000      TA34
II.2.3) Място на изпълнение
BG

гр.София

Обществената поръчка е за туроператорски услуги по осигуряване на самолетни билети на пътници и багаж, при пътувания за и от страната и чужбина, в изпълнение на поети ангажименти на НЦОЗА, по международни проекти и международни и национални програми. Изискванията към изпълнението на поръчката са подробно описани в техническата спецификация на възложителя, която е неразделна част от документацията за обществената поръчка.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Показател А – Такса обслужване при направена самолетна резервация за едно лице    тежест 20
Показател В – Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при смяна на датите на пътуването и/или имената на пътника    тежест 20
Показател С – Освобождаване (в процент) от дължимите по тарифни условия глоби и доплащания при отказ от пътуване    тежест 20
Показател D – Предоставяне на бонусен (безплатен) самолетен билет (икономична класа, за европейска дестинация) при всяко достигане на съответна стойност в лева на закупените от възложителя самолетни б    тежест 10
Показател Е - Възстановяване на сума (изразено като % стойност) от закупен двупосочен билет за пътуване, който поради настъпили за възложителя обстоятелства не е бил реализиран    тежест 15
Показател F - Предложена от участника отстъпка (изразена в % стойност) от крайната обща стойност на закупените билети за група от 3 (трима) и повече пътника, двупосочни билети, икономична класа (от)    тежест 15
II.2.6) Прогнозна стойност
250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
1.1. Участникът трябва да притежава валидна регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност в съответствие с чл. 61 от Закона за туризма (ЗТ) и да e вписан в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти по чл. 61, ал. 3 от ЗТ, а в случаите по чл. 62 от ЗТ да се съдържа информация в посочения регистър.
Този критерий за подбор се доказва чрез справка в публичния регистър по чл. 61, ал. 3 от ЗТ.
При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 1) в част ІV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП, без да е необходимо да представят копия на документи, доказващи съответствието им с изискванията за подбор към момента на подаване на офертата. Документите могат да бъдат изискани от възложителя при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
1.2. Участникът следва да е член на International Air Transport Association (IATA) или да притежава акредитация в IATA.
Този критерий за подбор се доказва чрез представяне на заверено копие на документ, удостоверяващ, че участникът е член на IATA или на документ, че притежава акредитация в IATA.
При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 2) в част ІV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП без да е необходимо да представят копия на документи, доказващи съответствието им с изискванията за подбор към момента на подаване на офертата. Документите могат да бъдат изискани от възложителя при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
1.3. Участникът трябва да има валидна към датата на подаване на офертата оторизация за работа в системата Billing and Settlement Plan (BSP) България или в еквивалентна система.
Този критерий за подбор се доказва със заверено копие на документ, удостоверяващ валидна оторизация на участника.
При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 2) в част ІV, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП без да е необходимо да представят копия на документи, доказващи съответствието им с изискванията за подбор към момента на подаване на офертата. Документите могат да бъдат изискани от възложителя при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка, покриваща отговорността му на туроператор и/или туристически агент за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност.
Този критерий за подбор се доказва чрез заверено копие на застрахователна полица за валидна застраховка. При подаване на оферта всеки от участниците декларира съответствието с този критерий за подбор само като попълни т. 5) в част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ от ЕЕДОП без да е необходимо да представят копия на документи, доказващи съответствието им с изискванията за подбор към момента на подаване на офертата. Документите могат да бъдат изискани от възложителя при условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.


III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнявал услугa/и, идентичнa/и или сходнa/и с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага с необходимия персонал за изпълнение на поръчката. Лицата, осъществяващи функции по продажби на самолетни билети, следва да са с висше образование или средно образование и придобита професионална квалификация в областта на туризма и притежаващи сертификат, удостоверяващ IATA квалификация. Лицата трябва да владеят най-малко един чужд език.
3.Участникът трябва да има право да резервира и продава самолетни билети чрез глобална резервационна система (AMADEUS или друга еквивалентна).
4. Участникът трябва да разполага с онлайн резервационни станции (терминали) за резервиране и/или издаване на самолетни билети.
5. Участникът трябва да има представителство на територията на гр. София с осигурена възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на заявки, включително и при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни.


1. Участникът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, услугa/и, които са с предмет, идентична/ни или сходна/ни с предмета на поръчката, и обем най-малко равен на 90 % от прогнозната стойност на поръчката.
2. Участникът трябва да разполага с минимум две лица, отговарящи за изпълнението на услугата, предмет на обществената поръчка, и които следва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 7 от Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност.
3.Участникът трябва да има право да резервира и продава самолетни билети чрез глобална резервационна система (AMADEUS или друга еквивалентна).
4.Участникът трябва да разполага с 3 (три) онлайн резервационни станции (терминали) за резервиране и/или издаване на самолетни билети.
5.Участникът трябва да има представителство на територията на гр. София с осигурена възможност за приемане на заявки по всяко време на денонощието и изпълнение на заявки, включително и при извънредни обстоятелства, както и в почивни и празнични дни.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП и не следва да попадат в хипотезата на чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, при подписването му в размер на 2 % от прогнозната стойност на договора без ДДС. Гаранцията се представя във форма по избор, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП, а именно:
- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор, представляващ неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
Редът и сроковете за плащане са уредени подробно в проекта на договор, представляващ неразделна част от одобрената документация за обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/04/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

04/04/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

НЦОЗА бул. Акад. Ив. Гешов 15, ет.4, зала 15

Оферти ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават пред КЗК в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, на основание чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/03/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва