Деловодна информация
00119
 
не
00119-2017-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Казанлък 000817778
ул. Розова долина №6
Казанлък BG344 6100 България
Здравко Балевски - Началник на отдел +359 0431/98245
zdravko.balevski@abv.bg +359 0431/98201

Интернет адрес/и

http://kazanlak.bg

http://kazanlak.bg/page-7123.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://kazanlak.bg/page-7123.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осъществяване на дейности по СМР/СРР на обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени по проект Обновяване на градската среда в град Казанлък по ОП Региони в растеж 2014-2020г.
45000000      
Строителство

„Осъществяване на дейности по СМР/СРР на обекти общинска собственост в град Казанлък по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Рехабилитация и реконструкция на четири улици и прилежащите им тротоари“ и Обособена позиция № 2 „Обновяване/реконструкция на две зелени площи/зони за отдих (междублокови пространства)“, реализирана по проект BG16RFOP001-1.024-0001-C01 „Обновяване на градската среда в град Казанлък“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4543516.68      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

„Рехабилитация и реконструкция на четири улици и прилежащите им тротоари“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233161      
45233000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ул. „Капитан Петко Войвода“,Ул. „Сент Ерблен“, ул. „Верия“ и ул. „Кремона“ в град Казанлък

Предвидени в СРР дейности за посочените улици и прилежащите им тротоари: реконструкция/ рехабилитация и изграждане на уличното платно за движение и тротоарите на улиците.Мерките за изпълнение са свързани с:Пълна рехабилитация и реконструкция на уличните и тротоарните настилки;Ремонт и подмяна на съществуващи бордюри или изграждане с нови;Полагане на нова тротоарна настилка;В района на кръстовищата ще се оформи понижен тротоар за създаване на достъпна среда на хората с увреждания;Повдигане/сваляне или ремонт нивото на съществуващи ревизионни шахти;Повдигане/сваляне нивото на съществуващи дъждоприемни отводнителни улеи и решетки и/или изграждане на нови и спирателни кранове в уличното платно и/или тротоарите;Подобряване на хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация на улиците;Внедряване на ново енергоспестяващо улично осветление;Реконструкция на прилежащите зелени зони.Oбектите са от Зона „А“ – зона с преобладаващ социален характер – жилищна зона в източния край на град Казанлък, от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    45%
Срок за изпълнение    5%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
2512192.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ОП„Региони в растеж“2014-2020 г.,процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.024,ДБФП №BG16RFOP001-1.024-0001-C01

II.2) Описание 1

„Обновяване/реконструкция на две зелени площи/зони за отдих (междублокови пространства)“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45236200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Междублокови пространства - Зона1 в УПИ I-кв. 374 и УПИ II-кв. 371 и Зона 2 в УПИ I, УПИ II и УПИ XX, кв. 372 по плана на гр. Казанлък.

„Обновяване/реконструкция на две зелени площи/зони за отдих (междублокови пространства)“ обектите на интервенция са:„Зелена площ/зона за отдих 1 (Междублоково пространство), УПИ I-кв. 374 и УПИ II-кв. 371 по плана на гр. Казанлък“ и „Зелена площ/зона за отдих 2 (Междублоково пространство), УПИ I, УПИ II и УПИ XX, кв. 372 по плана на гр. Казанлък“.Предвидени в СМР дейности за Зелена площ/зона за отдих2: обновяване, реконструкция/ рехабилитация и изграждане на зелена площ/зона за отдих. Мерките за изпълнение са свързани с:Изграждане, реконструкция и рехабилитация на вътрешнокварталната улична мрежа, оформяне на джобове за контейнери, обществени паркинги, вътрешноквартални пешеходни алеи и тротоари;Въвеждане на енергоспестяващо осветление: Улично осветление; Осветление на спортно игрище; Парково осветление;Изграждане на зони за отдих;Изграждане на спортно игрище; площадки за спортни дейности-скейтборд, фитнес на открито, тенис на маса, маси за шах;Изграждане на новопроектирани детски площадки;Изграждане и възстановяване на зелени площи – нови дървесни видове, храсти подходящи за жив плет и тревесни площи;Създаване на достъпна архитектурна среда, включително за хора с увреждания.Oбектите са от Зона „А“ – зона с преобладаващ социален характер – жилищна зона в източния край на град Казанлък, от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Казанлък за периода 2014-2020 година.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    45%
Срок за изпълнение    5%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
2031324.51      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ОП"Региони в растеж"2014-2020г.,по процедура за директно предоставяне BG16RFOP001-1.024, ДБФП №BG16RFOP001-1.024-0001-C01

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти минимум Втора група, трета категория или по-висока за обособена позиция №1 и Четвърта група, трета категория или по-висока за обособена позиция №2, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл. 137 от ЗУТ. Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот. Изискването важи за всяка от двете обособени позиции.
2.Към момента на сключване на договора, участникът трябва да има валидна застраховка за професионална отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ.Изискването се отнася за всички обособени позиции.
3.Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.


1. 2 000 000лв. изчислен на база годишни обороти за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.Изискването важи за всяка от двете обособени позиции.
2. Застраховка професионална отговорност по смисъла на чл.171, ал.1 от ЗУТ с покритие съответстващо на обема на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.За строителство „сходно“ с предмета на поръчката по обособена позиция №1 следва да се разбира: Извършването поотделно или кумулативно на един или повече обекта на всяка една от посочените видове СМР: изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт и/или преасфалтиране на пътища, улици и площадки.Изискването важи за всяка от двете обособени позиции.За строителство „сходно“ с предмета на поръчката по Обособена позиция №2 следва да се разбира: изграждане и/или реконструкция на обществени публични пространства, благоустрояване, паркоустрояване и озеленяване на пешеходни зони, вътрешно квартални пространства и/или паркове или благоустрояване и озеленяване на терени и строителен обект с предмет строителство и/или реконструкция на улици, включително полагане на нови или реконструкция на съществуващи подземни комуникации.
2.Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен персонал от квалифицирани ключови експерти с определена професионална компетенстност, свързана с предмета на поръчката.
3.Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение предмета на поръчката.


1.Минимум 3 обекта с дейности идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка.
2.Ключови експерти мимимум:За Обособена позиция №1-Ръководител на екип 1брой с висше образование, квалификация „строителни инженери” с четиригодишен курс на обучение или еквивалентна образователна/професионална квалификация за дипломи, придобити извън Република България,минимум 5 години професионален опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството и специфичен професионален опит на управленска/координираща позиция при строителство и/или реконструкция на минимум 2 строителни обекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на съответната обособена позиция на обществената поръчка.Технически ръководител 1брой с висше образование по специалност "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентна в съответствие с чл.163а от ЗУТ и Специфичен опит-участие в екип на такава ръководна позиция на минимум 2 строителни обекта с предмет, идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция на обществената поръчка.Експерт по част „Пътна“1 брой с образование съгласно чл.163а, ал.4 от ЗУТ по специалност „Транспортно строителство” или „Пътно строителство” или еквивалентна и - Професионален опит – минимум 2 години стаж по специалността.Длъжностно лице по безопасност и здраве 1 брой-завършено висше образование, професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалент, притежаващ валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за завършен курс на обучение, съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи или еквивалент при чуждестранни лица.Електротехник/електроинжинер - 1 брой, отговарящ на следните минимални изисквания:Професионална област (квалификация) – образование съгласно чл.163а, ал.4 от ЗУТ или еквивалентна специалност;Професионален опит – минимум 2 години стаж по специалността.За Обособена позиция №2:Ръководител на обект 1 брой с висше образование,специалност архитектура,ландшафтна архитектура или еквивалентна специалност и най-малко 5 г. стаж по специалността, от които 3 г. опит в изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на паркове и/или зони за отдих и/или алеи, спортни и детски площадки и/или вертикална планировка и озеленяване на открити площи.Специфичен професионален опит – опит на управленска/координираща позиция при строителство и/или реконструкция на минимум 2 строителни обекта с предмет, идентичен или сходен с предмета на съответната обособена позиция на обществената поръчка.Технически ръководител – 2 броя собразование по специалност "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентна в съответствие с чл.163а от ЗУТ.Специфичен опит – участие в екип на такава ръководна позиция на минимум 2 строителни обекта с предмет, идентични или сходни с предмета на съответната обособена позиция на обществената поръчка.Експерт по част „Пътна“ 1 брой с образование съгласно чл.163а, ал.4 от ЗУТ със специалност „Пътно строителство” или еквивалентна и- Професионален опит – Минимум 2 години стаж по специалността.Длъжностно лице по безопасност и здраве 1 брой с висше образование, професионална квалификация „строителен инженер“ или еквивалент, притежаващ валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за завършен курс на обучение, съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи или еквивалент при чуждестранни лица; Продължава в Раздел VI.3 "Допълнителна информация"
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр.Казанлък, бул.Розова долина №6, ет.1, зала №6

На публично заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

3.Участникът следва да разполага най-малко със следното техническо оборудване, необходимо за изпълнение предмета на поръчката (собствено, наето или друго основание за ползване):Багер кофа до 2 м3 ,Мултифункционален багер,Челен товарач,Камион (самосвал) 15т и повече,Грейдер,Водоноска с помпа,Валяк гумено бандажен за земни работи,Пътна фреза,Валяк бандажен 12т с вибрации,Валяк бандажен с вибрации 2-3т,Пневматичен валяк 10-12т,Асфалтополагач, Гудронатор,Фугорез,Мобилен компресор с пневматични принадлежности,Пикап до 3т. (Бус) или еквивалентно,Агрегат за ток,Трамбовка,Автокран.По обособена позиция №1 Участникът следва да разполага с минимум два комплекта от посочената механизация.За Обособена позиция №2: Участникът следва да разполага с един комплект от посочената механизация.
4.От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и чл.55, ал.1, т.4 и т.5 от Закона за обществените поръчки.
В случай че в работния инвестиционен проект – обяснителни записки, количествени сметки, чертежи, спецификации, изчисления, както и навсякъде в документацията за провеждане на обществената поръчка, са посочени конкретни марка, модел, тип, стандарт за материали и продукти, да се счита, че се има предвид и еквивалентни. Възложителят не поставя изискване за конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, нито търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, стандарт за материали и продукти, които ще бъдат вложени в строежите, стига да отговарят на спецификациите на проектантите и на съществените изисквания към строежите.
При изпълнението на всички дейности по обшествената поръчка ще се спазват изисквания за публичност и комуникация, съгласно Регламент (ЕК) 1303/2013 г., Приложение ІІ от Регламент за изпълнение (ЕС) № 821/2014 на Комисията и „Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 - 2020".

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 24/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва