Деловодна информация
00030
1196 21/02/2017 (дд/мм/гггг)
да
да
21/02/2017 (дд/мм/гггг)
00030-2017-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Силистра 000565537
ул. Симеон Велики №33
Силистра BG325 7500 България
Р. Тодорова +359 86-816280
op_silistra@abv.bg +359 86-823343

Интернет адрес/и

www.silistra.bg

http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=369


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=369
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Силистра - деловодство 000565537
ул. Симеон Велики №33
Силистра BG325 7500 България
Николинка Арфондиева; Ненка Иванова +359 86-816206
op_silistra@abv.bg +359 86-823434

Интернет адрес/и

www.silistra.bg

http://poruchki.silistra.bg/index.php?id=369

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на Строително монтажни работи по проект„Реконструкция и рехабилитация на пл. Албена – гр. Силистра, Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020
45000000      
Строителство

Обществената поръчка е за избор на изпълнител на строително монтажни и ремонти работи по проект "Реконструкция и рехабилитация на площад Албена - гр. Силистра", Договор № BG16RFOP001-1.031-0003-C01 с финансовата подкрепа Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“и включва ремонт на площад „Албена” с локация ул. „Москва”- на север, кръстовището на пл. „Албена” с ул. „Тутракан” - на запад, кръговото кръстовище около бензиностанция „ОМВ” - на юг, с обща площ 30 028 м2 /тридесет хиляди двадесет и осем метра квадратни/.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1802456.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45236200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG325

Мястото за изпълнение – обекта на строителството се намира на територията на гр. Силистра

в Архитектурно-строителната част са включени следните дейности за изпълнение:Перголи с дървени пейки на масивна основа и клоц с декоративни стени при чешмата;Изграждане на детска площадка за деца от 3 до 12 годишна възраст, включваща – пясъчник, пейки, дървена ограда, комбинирано съоръжение за игра с елементи за катерене, люлеене, пързаляне и въртене, двойни люлки, клатушки, кошчета за отпадъци и други;Дървена пейка с пергола; Възстановяване и реконструиране на паметник – „1800 години гр. Силистра”;Изграждане на „Водно огледало”;част «Паркоустройство и благоустройство”,засаждане на иглолистни дървета, декоративни храсти и широколистни дървета;Растителните видове, точните количества и бройки на иглолистните и широколистните дървета, както и видовете декоративни храсти са подробно описани в количествената сметка и в проекта;част „Пътна”, подготвителни работи: подготовка на терена за работа, разкъртване на асфалтобетоновата настилка (включително транспорт на отпадъците), разваляне на тротоарната настилка (включително превоз), фрезоване на асфалтовата настилка (включително измитане, измиване и подсушаване);Земни работи – изкоп хумус, насип хумус за зелени площи (включително натоварване, извозване от 15 км, разтоварване), изкоп земни почви;Пътни работи: уплътняване на земната основа, полагане на несортиран трошен камък, полагане на пясък, полагане на вибропресовани бетонови павета, тактилни плочи и видими бетонови бордюри, асфалтова настилка доставка и полагане на градински бордюри;част „Електрическа и СК” е подробно описана в детайли в проекта и количествената сметка към него; част «Система за видеонаблюдение » CCTV. Задачата на CCTV е да реализира надеждно и ефективно денонощно видео наблюдение на определени зони и главни алеи. Обхванати са всички подходи, площадки и алеи с цел превенция.
Критериите по-долу
 
ДА срок на изпълнение    30
гаранционен срок    30
мерки за намаляване на затрудненията за местното население при изпълнение на СМР    15
Цена
25
II.2.6) Прогнозна стойност
1802456.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Реконструкция и рехабилитация на площад Албена – гр. Силистра“, Договор BG16RFOP001-1.031-0003-C01, по ОП „Региони в растеж 2014-2020“

Финансирането се осъществява със средства по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, Процедура BG16RFOP01-1.001-039
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката, а именно строежи от II - ра група, III - та категория/ или по висока, или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
документ за доказване - Удостоверение за регистрация в ЦПРС или в аналогичен професионален или търговски регистър на държава членка на ЕС или на друга държава-страна по споразумението за Европейското икономическо пространство, следва да се представи от участник, член на обединение/консорциум или подизпълнител, в случай, че конкретното лице ще извършва СМР, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите по поръчката, предвидено в договора за създаване на обединение/консорциум или предвижданото участие на подизпълнител.За доказване на горепосоченото изискване участникът представя: Документ относно наличието на Удостоверение за регистрация в ЦПРС или посочва линк относно публичен регистър, в който се съдържа информация за декларираните обстоятелства. Представя се при условията на чл.67, ал.5 и ал. 6 ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да има реализиран минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП). Оборотът се изчислява на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, в размер не по-малък от 2 /два/ пъти обема на поръчката.Доказване на изискването- документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 или т. 4 от ЗОП; за доказване на икономическото и финансово състояние се представят един или няколко от следните документи - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни, или документ по чл. 62, ал. 1, т. 4 от ЗОП - справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.Представя се при усл на чл.67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП.
2.Участникът следва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.За доказване на горепосоченото изискване участникът представя: копие от валидна застраховка при сключване на договора или при условията на чл.67, ал. 5 и 6 ЗОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Изискванията се отнасят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1.Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително оборот в сферата на строителството, попадаща в обхвата на поръчката (съобразно §2, т. 67 от ДР на ЗОП). Оборотът се изчислява на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал дейността си, в размер не по-малък от 2 /два/ пъти обема на поръчката, т.е. в размер на 3 604 912 лв. /три милиона шестстотин и четири хиляди деветстотин и дванадесет лева.
2.Участникът следва да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в проектирането и строителството”, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ с минимално застрахователно покритие отговарящо на характера и обема на поръчката съгласно разпоредбите на чл.5, ал.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалента.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за последните 5 /пет/ години от датата на подаване на офертата.* идентични или сходни СМР, свързани с извършване на всяка една от дейностите посочени в Техническата спецификация- благоустрояване, ремонтиране и/или изграждане на зони за отдих /площи от тип градски парк /площад/ с площ и обем на настоящият обект 30 028 м2 или по-голям обем. Доказване: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания за всяко от декларираното в ЕЕДОП изпълнено строителство. Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП , документите се представят при условията на чл.67, ал.5, ал. 6 ЗОП. Дейности по полагане и/или реконструкция на настилки от бетонови, асфалтобетонни смеси, каменни плочи, павета и др. подобни, изпълнение и /или реконструкция на зелени площи /дървесна и храстова растителност/.
2. Участникът трябва да предложи екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката. Доказване: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата. Представя се при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
3. Участникът трябва да разполага с инструменти и техническо оборудване /собствено, наето или по друг начин предоставено за срока на изпълнение на поръчката/, необходими за изпълнение на дейностите посочени в техническата спецификация. Доказване: декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката;* Допустимо е кандидатът да предложи еквивалентни машини или оборудване, които извършват еквивалентни строителни операции.* Обстоятелството се декларира в ЕЕДОП. Участниците декларират оборудването в ЕЕДОП, а документите с който се доказва съответствието се представят в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП .


1.През последните 5 пет години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка.
2.Минимално ниво: Участникът трябва да предложи екип, притежаващ необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, както следва: Ръководител на екипа – 1 бр. с образователно квалификационна степен „Магистър“ строителна специалност (ССС, Пътно строителство) или еквивалентно образование в съответствие със законодателството на съответната държава, в която експерта е придобил образованието си и да отговаря на условията съгласно чл.163а от ЗУТ;Технически ръководител – 1 бр. лице със завършено висше образование, придобита образователна квалификация „Строителен инженер“ или „Архитект“, както и лицата със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ (съгласно чл.163а от ЗУТ);Експерт „Геодезия“ – 1 бр. с образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност „Геодезия“ или „Геодезия, фотограметрия и картография“или „Земеустройство“ или „Маркшайдерство“ или „Геодезия и маркшайдерство“ или еквивалентно образование, респективно на призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;Експерт „Озеленяване“ – 1бр. с образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност „Озеленяване“ или „Ландшафтна архитектура“ или еквивалентно образование респективно на призната професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;Експерт „ВиК“ – 1 бр. с образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност „В и К“ или еквивалентно образование в съответствие със законодателството на съответната държава, в която експерта е придобил образованието си; Експерт „Електро“ - 1 бр. с образователно квалификационна степен „Магистър“, специалност/квалификация „Електротехника“ или еквивалентно образование респективно на призната професионална квалификация, съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/;Координатор по качеството – 1 бр. да притежава валиден сертификат за осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, съгласно Закона за камарата на строителите;Координатор по безопасност и здраве в строителството – 1 бр. да притежава валидно удостоверение за координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № 2 от 22.03. 2004 г. на МРРБ или еквивалентно;Длъжностите могат да се съвместяват при условие, че експертите отговарят на горепосочените изисквания на Възложителя.
3.Минимално ниво– минимум по 1 бр. от долупосочената техника: Кран до 10 тона; Челен Товарач; Багер с кофа до 1,5 м3; Дробилна машина за раздробяване на клони; Специализирана техника за изкореняване на дървета – Трактор с прикачен инвентар /свредел, фреза и др./; Автовишка с работна височина до 25 метра и товароподемност мин. 200 килограма;Също така самосвали, товарни коли; Механизация за доставка на място на асфалтовите разтвори; Вибрационни и пневматични валяци;Автогудрунатор; Пътна фреза; Водоноска; Авточетка; Машина за обдухване; Мини багер тип „Bobcat” или еквивалент; Асфалторазтилач; Хидрочук; Фугорезачка; Къртач пневматичен; Бордова кола; Специализирана машина за полагане на улична маркировка; Кран с удължена стрела 10 тона; Товарна платформа – 10 метра дължина; Бетоновози; Багер до 0.6 м3, комплект с хидрочук;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим;Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1 ЗОП, условията по чл.107 ЗОП.Гаранцията за изпълнение на договора е 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за аванс е с размера на аванса и се освобождава в три дневен срок от изпълнение/усвояване на аванса. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/04/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Силистра, ул. Симеон Велики 33, стая 202 (заседателна зала)

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение на раздел III.2.2)Гаранциите се представят в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция в полза на община Силистра; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Участника избира сам формата на гаранцията. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

жалба може да се подава в 10-дневен срок, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 21/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва