Деловодна информация
00087
 
да
да
17/02/2017 (дд/мм/гггг)
00087-2017-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Столична община 000696327
ул.Московска 33
София BG411 1000 България
Даниела Младенова +359 29377252
dmitkova@sofia.bg +359 29377324

Интернет адрес/и

www.sofia.bg

https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=56882&companyId=20779


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderId=56882&companyId=20779
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции:
45233252      
Строителство

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции:
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
11320000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
15

:  5

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

1. Улица “Хемус” от ул. “Коста Лулчев” до ул. “Иван Димитров Куклата”, вкл. и улица от о.т.121г-о.т.248в-от.248г;; улица от о.т.121г-о.т.249б-о.т.249а; улица от о.т.248г-о.т.248а-о.т.248, р-н Слатина”;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

2. Ремонт на ул. Боянска, р-н Витоша;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1000000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

3. Пътна връзка мeжду кв.Малинова долина и кв. Студентски град;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1120000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

4. Ул. 3 от ОК 241 до ОК 195 (кв.24-31), кв. Малинова долина, р-н Студентски;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
2250000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

5. Изграждане на ул. „6-та” от о.т.33 до от.т 34В, м. "Над село" и на ул. "Странджа" от О.Т.35А до О.Т.35Б, кв.Обеля, район "Връбница";
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

6. Улица-тупик от ул. Дунав, о.т.77 до о.т.78, с.Иваняне;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
100000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

7. Изграждане на улица от о.т.145 до о.т.144, м. "Левски - зона Г" и Ул. Витиня (източно платно) от ул. Момина клисура до бул. Ботевградско шосе и от ул. К.Фотинов до бул.Вазов, район Подуяне;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1405000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

8. Ул. Трудолюбие и Ул. Хаджи Христо Панката, р-н Слатина;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
430000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

9. Основен ремонт на ул.от о.т.15 до о.т.19 и изграждане на ул. тупик от о.т.17 до о.т.18 в с.Мърчаево, кв.2 / Тулумска махала/;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
280000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

10. Реконструкция на ул."Народно хоро", р-н Овча купел;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
1395000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

11. Изграждане на ул. "Детелина" и част от ул. "Банска Река", кв. "Филиповци";
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
440000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

12. Основен ремонт по съществуващо положение на ул. "Габър", от ул. "Охрид" до ул. "Шумен", кв. "Банишора", район "Сердика";
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
210000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

13. Изграждане на улица пред бл. 38, ж.к. Овча купел 2, в УПИ II-61, кв. 3Б, свързваща ул. Феникс и ул. Промишлена;
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
160000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

14. Изграждане на ул. "Орех", кв. Суходол, район "Овча купел";
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
680000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Изграждане и основен ремонт на улици от второстепенната улична мрежа по 15 обособени позиции: 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

София

15. Основен ремонт на ул. „Гюешево” от бул. „Инж. Иван Иванов” до бул.„Акад. Иван Евстатиев Гешов”, по съществуващо положение.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение    20
Цена
80
II.2.6) Прогнозна стойност
350000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 31/12/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да е вписан в Централния регистър на Камарата на строителите за втора група (строежи от транспортната инфраструктура), трета категория строеж, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За доказване на професионалната годност участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен са длъжни да предоставят информацията.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Всеки участник трябва да е реализирал минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на:
- за обособена позиция 4 – минимум 2 000 000 лв.;
- за обособени позиции 1, 2, 3, 7, 10 – минимум 1 200 000 лв., за всяка обособена позиция;
- за обособена позиция 14 – минимум 700 000 лв.;
- за обособени позиции 5, 8, 9, 11, 15 – минимум 400 000 лв., за всяка обособена позиция;
- за обособени позиции 6, 12, 13 – минимум 150 000 лв., за всяка обособена позиция;
2. Всеки участник трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи III категория.
За доказване на икономическо и финансово състояние по т. 1 участниците представят един или няколко от следните документи:
1.Удостоверения от банки;
2.Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква;
3.Справка за общия оборот.
За доказване на икономическо и финансово състояние по т. 2 участниците представят:
1.Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ за посочената категория;
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


1. Реализиран минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си както следва:
- за обособена позиция 4 – минимум 2 000 000 лв.;
- за обособени позиции 1, 2, 3, 7, 10 – минимум 1 200 000 лв., за всяка обособена позиция;
- за обособена позиция 14 – минимум 700 000 лв.;
- за обособени позиции 5, 8, 9, 11, 15 – минимум 400 000 лв., за всяка обособена позиция;
- за обособени позиции 6, 12, 13 – минимум 150 000 лв., за всяка обособена позиция;
2. Валидна застраховка „Професионална отговорност“ като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи III категория.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
За сходни с предмета и обема на настоящата поръчка следва да се счита изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици в градски условия и с обем не по-малък от обема на дейностите, включени в съответната обособена позиция, за която се участва. Поне една от дейностите за обособени позиции 1, 4 и 8 да включва и част „Конструктивна“, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в т. 1 буква „а” на Раздел В „Технически и професионални способности” .
Поставеното изискване за обем на дейности не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършени от него дейности с един или няколко обекта.
Забележка: Участникът следва да докаже изпълнение на поне една дейност, с горепосочения предмет и обем, независимо от броя на обособените позиции, за които подава оферта.
2.Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:
• Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
• инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;
• инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;
•инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;
•електроинженер висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на електроинженерството или еквивалент
•строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството;
•инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.
Участиците за обособени позиции 1, 4 и 8 трябва да включват в екипа си и:
•инженер част „Конструктивна“, специалност „Транспортно строителство“ или ПГС или еквивалент, със степен магистър или еквивалент;
Участиците за обособени позиции 8 и 9 трябва да включват в екипа си и:
•инженер-геолог със степен магистър или еквивалент.
Участиците за обособени позиции 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 14 трябва да включват в екипа си и:
•инженер „Телекомуникации”: инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации” или еквивалент;
Участиците за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 13 трябва да включват в екипа си и:
•ландшафтен архитект: магистър със специалност „Ландшафтна архитектура”, “Озеленяване” или еквивалент;
като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
3.Всеки участник трябва да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 г. с обхват, включващ строително-монтажни работи и Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 с обхват, включващ строително-монтажни работи, като обстоятелствата се декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).


1.Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
За сходни с предмета и обема на настоящата поръчка следва да се счита изграждане и/или основен ремонт, и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици в градски условия и с обем не по-малък от обема на дейностите, включени в съответната обособена позиция, за която се участва. Поне една от дейностите за обособени позиции 1, 4 и 8 да включва и част „Конструктивна“, като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в т. 1 буква „а” на Раздел В „Технически и професионални способности” .
Поставеното изискване за обем на дейности не е кумулативно, като участник може да покрие изискването за извършени от него дейности с един или няколко обекта.
Забележка: Участникът следва да докаже изпълнение на поне една дейност, с горепосочения предмет и обем, независимо от броя на обособените позиции, за които подава оферта.
2.Участникът трябва да разполага с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата му, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, включително лицата, които ще изпълняват строителството, както следва:
•Ръководител на обекта: строителен инженер със степен магистър, със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент и да има професионален опит по специалността не по-малко от 5 г.;
•инженер – геодезист: магистър по „Геодезия” или еквивалент;
•инженер „Пътно строителство”: инженер със степен магистър със специалност „Транспортно строителство”, профил „Пътно строителство” или „Строителство на транспортни съоръжения” или еквивалент;
•инженер „ВиК”: строителен инженер със степен магистър със специалност „ВиК” или еквивалент;
•електроинженер висше образование, образователна степен “Магистър” в областта на електроинженерството или еквивалент
•строителен инженер – отговорник по качеството, притежаващ познания и техническа компетентност в областта на контрол върху качеството на изпълнение на строителството;
•инженер – координатор по безопасен труд, отговарящ на изискванията по чл. 5 ал. 2 от Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
За отговорника по качеството и координатора по безопасен труд е допустимо съвместяване на две позиции.
Участиците за обособени позиции 1, 4 и 8 трябва да включват в екипа си и:
•инженер част „Конструктивна“, специалност „Транспортно строителство“ или ПГС или еквивалент, със степен магистър или еквивалент;
Участиците за обособени позиции 8 и 9 трябва да включват в екипа си и:
•инженер-геолог със степен магистър или еквивалент.
Участиците за обособени позиции 3, 4, 6, 7, 9, 11 и 14 трябва да включват в екипа си и:
•инженер „Телекомуникации”: инженер със степен магистър със специалност „Телекомуникации” или еквивалент;
Участиците за обособени позиции 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 13 трябва да включват в екипа си и:
•ландшафтен архитект: магистър със специалност „Ландшафтна архитектура”, “Озеленяване” или еквивалент;
като обстоятелството се декларира в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
3.Всеки участник трябва да прилага система за управление на качеството ЕN ISO 9001:2008 г. с обхват, включващ строително-монтажни работи и Система за управление на околната среда EN ISO 14001:2004 с обхват, включващ строително-монтажни работи, като обстоятелствата се декларират в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Доказване на съответствието с изискването на т.1, 2 и 3 става по реда на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, с представяне на документи съгласно чл.64 от ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/03/2017 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София, ул. Париж №3, стая №109

съгласно чл.54, ал.(2) от ППЗОП - Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП.
2.За участникът не следва да са лице основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.
3.За участникът не следва да са лице основания по чл. 22 от Закона за предотвъртяване и установяване на конфликт на интереси, като обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора без включен ДДС, за всяка обособена позиция.
3. Гаранциите по всички обособените позиции се представят се предоставят в една от следните форми:
парична сума;
банкова гаранция;
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
В случай, че сумата на авансa надвишава 100 000 лв. без ДДС, участникът представя задължително и гаранция в размер на авансово получената сума.
Договорите за всяка обособена позиция ще влязат в сила след осигуряване на финансиране.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл.197 ал. 1, т.1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 17/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва