Деловодна информация
00782
C-557 03/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
00782-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на Община Стамболово 000904261
Село Стамболово,община Стамболово,област Хасково
Село Стамболово BG422 6362 България
Тюмай Ерджан Касим - гл.специалист ППАТП +359 03721-2234
tumay_stambolovo@abv.bg +359 03721-2463

Интернет адрес/и

www.stambolovo.bg

http://192.168.2.7/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://192.168.2.7/procurements.aspx?ProviderID=422ce1ea-7fa8-4708-9af4-be7f4d708f14
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда и училище СУ „Св. Климент Охридски” – Община Стамболово".
45000000      
Строителство

"Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда и училище СУ „Св. Климент Охридски” – Община Стамболово , разположени в УПИ IV и VII , кв.52, село Стамболово,община Стамболово, област Хасково".
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
434409.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Административна сграда и училище СУ „Св. Климент Охридски” – Община Стамболово , разположени в УПИ IV и VII , кв.52, село Стамболово,община Стамболово,област Хасково.

"Ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда и училище СУ „Св. Климент Охридски” – Община Стамболово , разположени в УПИ IV и VII , кв.52, село Стамболово,община Стамболово, област Хасково".
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на персонала , отговорен за изпълнение на СМР    10
Измерител на качество,свързано с изпълнението на СМР    10
Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    40
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
434409.26      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 17/04/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участниците - български лица , следва да представят с офертата си копие от удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя , съгласно Закона за камарата на строителите за първа група, четвърта категория строежи , ведно с талоните към тях. Когато участникът е обединение , изискването се отнася поне за един от съдружниците в обединението , като останалите участници трябва да имат регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите , които ще изпълняват. В случай на подизпълнител , същият трябва да има регистрация в ЦПРС за съответната група и категория в зависимост от дейностите , които ще изпълнява.
2.Участниците - чуждестранни лица , представят удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя , съгласно Закона за камарата на строителите за първа група, четвърта категория строежи , ведно с талоните към тях, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка. Вписването в съответен регистър на държава членка на Европейския съюз , или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство , има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите , еквивалентен или по - висок на четвърта категория строежи .
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за обекти трета категория. В случай на изтичане на срока на валидност на представената застраховка преди влизане в сила на решението на възложителя за избор на изпълнител на настоящата обществена поръчка, Възложителят си запазва правото да изисква допълнително документ, доказващ сключването на нова застраховка.

Удостоверяване : При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най- много за последните 5 години от датата на подаване на офертата. За сходна дейност се приема изпълнението на СМР - топлоизолация на стени, топлоизолация на покрив, топлоизолация на под, подмяна на дограма , подмяна на отоплителна инсталация , подмяна на осветителни тела.
2.Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с обхват строителство; ISO 14001-2005 или еквивалент за внедрена система за управление на околната среда с обхват строителство, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството или еквивалентни на тях.


Удостоверяване : При подаване на офертата обстоятелството се декларира в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 3 % (три процента) от стойността на договора.
Гаранцията за изпълнение се предоставят в една от следните форми:
• Парична сума;
• Банкова гаранция;
• Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покриване на отговорността на изпълнителя;
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато участникът избере да внесе гаранцията по банков път, това следва да стане по следната сметка: IBAN : BG56 IABG 70973300211400, BIC:IABG , при банка "Интернешънъл Асет Банк" АД , клон Хасково.Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея изрично трябва да е записано, че:
- е безусловна и неотменима;
- е в полза на Възложителя;
- е със срок на валидност най – малко 30 дни, считано от датата на сключване на договора; да има възможност за нейното усвояване на части.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/02/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/02/2017 (дд/мм/гггг)   13:30 (чч:мм)

Общинска Администрация Стамболово - Заседателна зала

Могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители , както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197,ал.1 от ЗОП жалби могат да се подават в 10 дневен срок от:
1.Изтичане на срока по чл.179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и / или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2.Получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва