Деловодна информация
00019
ЗОП-4А 03/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
00019-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Общита Монтана 000320872
ул. Извора №1
Монтана BG312 3400 България
Вася Симеонова +359 96394223
vasi_sim@abv.bg +359 96588391

Интернет адрес/и

www.montana.bg

www.montana.bg/porachki/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
www.montana.bg/porachki/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ДВА ПАРКА И РЕМОНТ НА УЛИЦА ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МОНТАНА
45000000      
Строителство

Предметът на поръчката включва извършването на паркоустройство и благоустройство в два парка и ремонт на улица на територията на община Монтана в три обособени позиции. Предвидените видове работи за обектите по всяка обособена позиция са подробно описани в количествени сметки. Налични са технически и работни проекти, съгласно които ще бъдат извършвани предвидените СМР. Проектите са приложени към настоящата документация. Предвидените СМР попадат в обхвата на категории строежи по смисъла на ЗУТ, както следва:
- лесопарк „Калето“ – строеж I категория, буква „м”, съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- парк "Огоста" – строеж III категория, буква „е”, съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
- улица „Хаджи Димитър“ - строеж IV категория, съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Не е допустимо подаване на оферти за повече от една обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3380925.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Паркоустройство и благоустройство (рехабилитация) на лесопарк „Калето“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

гр. Монтана

Извършване на паркоустройство и благоустройство (рехабилитация) на лесопарк „Калето“, съгласно одобрените проекти и КС, неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Показател за оценка на професионалната компетентност на екипа    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1009394.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16RFOP001-1.026-0002 Обновяване на паркове, зелени пространства и улици по ОПРР 2014-2020, BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020

II.2) Описание 1

Основен ремонт на парк "Огоста" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

гр. Монтана

Осъществяване на основен ремонт на парк "Огоста" съгласно одобрените проекти и КС, неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Показател за оценка на професионалната компетентност на екипа    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1285000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16RFOP001-1.026-0002 - Обновяване на паркове, зелени пространства и улици по ОПРР 2014-2020, BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-20

II.2) Описание 1

Ремонт на улица „Хаджи Димитър“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

гр. Монтана

Осещствяване на ремонт на улица „Хаджи Димитър“ съгласно одобрените проекти и КС, неразделна част от настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Показател за оценка на професионалната компетентност на екипа    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1086531.70      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
15

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект BG16RFOP001-1.026-0002 - Обновяване на паркове, зелени пространства и улици по ОПРР 2014- 2020, BG16RFOP001-1.026 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Уч., под. оф. за ОП1 сл. да са вп. в ТР и/или в съотв. проф. р-р, а за чужд. лица-в анал.р-ри съгл. закон. на държ. чл., в която са устан. с пр.. строит.–строеж Iкат.,б.„м”,съгл. Нар. №1.За док.на гор. мин. изиск. уч. попълват съот. поле в ЕЕДОП, а при подп. на дог. уч., избран за изпълнител следва да пред. копие от удост. от ЦПРС, съгл. ЗКС, която да му позв. Изв. на стр. раб., пр. на съотв.ОП по наст.пор., или екв. Док. за вп.на чужд. Уч. в съот. Р-р на д-ва.-чл. на ЕС или на др. д-ва. Уч. да прит.сл.серт.:- ISO 9001:2015 с обх. Ид. или сх. с пр. на ОП–изпълнение на СКР дейн. на об. Пам. на култ.- ISO 14001:2015 с обх. Ид. или сх. с пр. на ОП1–изп.на СКР дейн. на об. Пам. на култ.- OHSAS 18001 с обх. Ид.или сх. с пр. на ОП1–изп. на СКР дейн. на об. Пам. на култ.Уч., под. Оф.за ОП2 сл. да са вп. в ТР и/или в съотв. проф. р-р, а за чужд. лица - в анал. Р-ри съгл. Закон. на държ. чл.,в която са уст.с пр. стр.–стр.III кат.,б.„е”, съгл. Нар.№1 от За док. на гор. мин. Из. Уч. Поп. Съот. поле в ЕЕДОП, а при подп. на дог.уч., изб. за из-л сл. да пред. Коп. от удост. от ЦПРС, съгл. ЗКС, която да му позв. Изв. на стр. раб., пр. на съот. об. Поз. по нас. Пор., или екв. Док. за вп. на чужд. Уч. в съот. р-р на д-ва-чл. на ЕС или на др. д-ва. Уч. да пр. сл. серт.- ISO 9001:2015 с обх. Ид. или сх. с пред. на ОП2 – изп. на СМР на стр. 3та кат. парк.и/или град. и/или оз. Пл.-ISO 14001:2015 с обх.ид. или сх. с пр. на ОП2–изп. на СМР на стр. трета кат.–парк. и/или град. и/или оз. Пл..-OHSAS 18001 с обх.ид. или сх.с пр. на ОП2–изп. на СМР на стр. трета кат. – парк. и/или гр. и/или оз.пл.Уч., под. Оф.за ОП3 сл.да са вп. в ТР и/или в съотв. проф. р-р, а за чужд. л. - в анал. Р-ри съгл. Закон. на държ. чл., в която са уст. с пр. стр.–стр.IV кат. Съгл. Нар.№1. За док. на гор. мин. Из. Уч. Поп. Съот. поле в ЕЕДОП, а при подп. на дог.уч., изб. за из-л сл. да пред. Коп. от удост. от ЦПРС, съгласно ЗКС, която да му позв.изв. на стр. раб., пр.на съотв. ОП по нас. Пор., или екв. Док. за вп. на чужд. уч. в съотв. р-р на д-ва-чл. на ЕС или на др. д-ва.Уч. да прит. Сл. сер.-ISO 9001:2015 с обх. ид. или сх. с пр. на ОП3–изп. на СМР на обекти (ул. Мр.) - 4та кат. Стр.-ISO 14001:2015 с обх. ид. или сх. с пр. на ОП3 – изп. на СМР на об.екти (ул. Мр.)-4та кат. Стр.-OHSAS 18001 с обхв.ид. или сх.с пр. на ОП3 – изп. на СМР на об. (ул. мр.)-4та кат. Стр.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Избраният изпълнител следва да представи копие на валидна към датата на сключване на договора застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа - предмет на съответната обособена позиция на поръчката.

Избраният за изпълнител участник следва да притежава валидна към датата на сключване на договора застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на съответната обособена позиция на поръчката, със срок на валидност срока на валидност на офертата, която застраховка следва да покрива вреди, причинени от други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
В случай на участие на обединение/консорциум, който не е регистриран като самостоятелно юридическо лице, както и в случаите, когато се ползва подизпълнител, застраховката се представя за всеки един от членовете на обединението/консорциума, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, както и за всеки един от подизпълнителите, които ще изпълняват дейности, свързани със строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на съответната обособена позиция на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 16 от ЕЕДОП заедно с доказателство за извършеното строителство.

Участникът следва да е изпълнил поне три дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособената позиция от поръчката, за която участва, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособена позиция 1 от поръчката са дейности, свързани с паркоустройствени и/или благоустройствени дейности и/или реконструкция на паркове и/или градини и/или озеленени площи, изпълнени на обекти в обхвата на строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1, б. „м“ от ЗУТ или изпълнение на строителни консервационно-реставрационни дейности на обекти паметници на културата.
Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособена позиция 2 от поръчката, са дейности, свързани с паркоустройствени и/или благоустройствени дейности и/или реконструкция на паркове и/или градини и/или озеленени площи за строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „е“ от ЗУТ.
Дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обособена позиция 3 от поръчката, са дейности, свързани ремонт и/или реконструкция на улична мрежа за строежи съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 от ЗУТ
За доказване на горепосоченото минимално изискване участниците представят списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, д - атите и получателите, попълнен в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 16 от ЕЕДОП заедно с доказателство за извършеното строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените средства, е в размера на тези средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията.
2.Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за участника, определен за изпълнител на обществената поръчка. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна функция: от една страна, цели да стимулира изпълнителя към точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за обществена поръчка, а от друга страна - да послужи като обезщетение
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на община Монтана, ет. 2, зала "Ал. Стамболийски"

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Датата, мястото и часа на отваряне на ценовите оферти ще бъдат обявени на профила на купувача на Столична община, най-малко два работни дни преди тяхното отваряне.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.
2.Свързани лица по смисъла на параграф 2, т.45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
3.Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
4. Допустимо е извършване на авансово и до 3 междинни плащания, съобразно правилата на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно Част шеста, Глава двадесет и седма, Раздел I, чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва