Деловодна информация
00954
РД-25-805 03/02/2017 (дд/мм/гггг)
не
00954-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Златарица 000133778
“Стефан Попстоянов” № 22
Златарица BG321 5090 България
Албена Конакчиева +359 61535420
ob_zlatarica@mail.bg +359 61535478

Интернет адрес/и

http://www.zlataritsa.net

http://zlataritsa.net/profile.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.zlataritsa.net/doc/op/00954-2017-0001/index.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Закриване и рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на територията на община Златарица“.
45112350      
Строителство

Обществената поръчка се отнася до изпълнението на строителни и рекултивационни работи по одобрен работен проект за закриване и рекултивация на съществуващо сметище с горен изолационен екран, като втора категория строеж съгласно чл. 137, ал.1, т. 2, б. „г“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (обн. ДВ. бр. 72 от 15.08.2003 г., изм. ДВ бр. 23 от 22.03.2011 г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 11.12.2012 г.).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
295457.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

гр. Златарица, имот с идентификатор № 30962.41.88 по КК и КР на гр. Златарица

Предметът на настоящата поръчка е „Закриване и рекултивация на сметище за твърди битови отпадъци на територията на община Златарица". Изпълнителят ще изпълнява строителни и рекултивационни работи въз основа на одобрен проект във фаза „работен проект" за закриване и рекултивация на съществуващо сметище с горен изолационен екран, като втора категория строеж съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „г“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Сметището за твърди битови отпадъци на гр. Златарица е с обща площ от 2599 кв. м. Обемът на отпадъците е около 9137 куб.м. Закриването и рекултивацията на сметището обхваща следните дейности: - оформяне на ново тяло на депото, чрез предепониране на наличните отпадъци вкл. и допълнителните количества замърсени земни маси от почистването на освободените от отпадъци площи; - изграждане на опорна дига и армонасипна стена; - оформяне на обслужваща рекултивацията инфраструктура – вътрешнообектови технологични пътища; - повърхностно отводняване на площадката на депото и защита на депото от повърхностни води – в т.ч. отводнителни канавки, дренажна система; - изграждане на газ-дренажна система; - запечатване тялото на депото с горен изолиращ екран; - техническа рекултивация на почистените от отпадъците терени (извън тялото на депото); - по биологична рекултивация се извършват затревяване на 2,60 дка и залесяване с храсти; -дейности по въвеждане на обекта в експлоатация; - 24 месеца за отстраняване на дефекти, включително грижи за растителността след изпълнение и приeмане на строителството на обекта; - изготвяне на екзекутивна документация за обекта; - други нестроителни дейности, необходими за изпълнение на обекта.
Предвидените дейности са в съответствие с Наредба № 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт.
Критериите по-долу
 
ДА 1. Срок за изпълнение на поръчката, с максимален бр. точки - 100    40 %
2. Срок за реакция за отстраняване на дефекти, с максимален бр. точки - 100    10 %
Цена
50 %
II.2.6) Прогнозна стойност
295457.10      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
42

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Срокът за изпълнение на поръчката е по предложение на изпълнителя, но не повече от 42 (четиридесет и два) месеца, считано от датата на започване на изпълнението.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за правото да изпълнява втора категория строежи по Закона за устройство на територията (ЗУТ). Регистрацията, следва да се поддържа валидна за целия срок на договора.
Съответствието си с това изискване участниците удостоверяват, като попълват информация за наличието на такава регистрация в част IV, раздел А, т. 1 в ЕЕДОП - (Образец № 2) към документацията за обществената поръчка.
За доказване на съответствието си с това изискване в случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, участниците представят заверено копие на валидно удостоверение за наличието на такава регистрация издадено от компетентен орган, а чуждестранните лица - удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната Камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (удостоверение по чл. 19 от Закона за камарата на строителите или удостоверение по чл. 25а, ал. 4 от Закона за камарата на строителите).
Възложителят няма да сключи договор за обществена поръчка, ако участникът, избран за изпълнител не представи копие от валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя преди подписване на договора.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя критерии за подбор, които се отнасят до икономическо и финансовото състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит при изпълнението на дейности за строителство с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на настоящата поръчка. Участникът следва да предостави информация в част ІV, раздел В, т. 1 а) от ЕЕДОП. Участникът следва да предостави информация в част ІV, раздел В, т. 1 а) от ЕЕДОП.
Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП – списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
В случаите, в които Участникът е участвал в качеството си на партньор в обединение или като подизпълнител се описва дела и частта от дейностите, които Участникът самостоятелно е изпълнил. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за изпълнение на поръчката. Участникът следва да предостави информация в част ІV, раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. Поставеното изискване се доказва с документи по чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП – списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението в който е посочена професионалната компетентност на лицата.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.


1. Участникът в процедурата следва да е изпълнил най-малко 1 (едно) строителство с предмет и обем, идентично или сходно с предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата.
Като сходни с предмета и обема на настоящата поръчка Възложителя ще приема:
- Изпълнена рекултивация на съществуващо сметище за битови отпадъци с горен изолационен екран, изпълнен като втора или по-висока категория строеж по ЗУТ;
- и/или за изградено ново депо за битови отпадъци.
2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за изпълнение на поръчката със следната професионална компетентност:
Ръководни технически лица:
Ключов експерт 1:Технически ръководител на обекта
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да отговаря на изискванията по чл. 163а от ЗУТ, а именно да е технически правоспособно лице, получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация „строителен инженер", „инженер" или „архитект", или диплома за средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „архитектура и строителство" и „техника" или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
Забележка: за чуждестранните лица документ за призната техническа правоспособност при условията на взаимност и диплома, легализирана по съответния ред;
- да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ години;
- да е участвал като технически ръководител при изпълнението на минимум 1 /един/ обект за изпълнение на строителни и монтажни работи, сходни с предмета на поръчката.
Ключов експерт 2: Инженер – конструктор
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да притежава диплома за завършено висше образование, специалност промишлено и гражданско строителство, строителство на сгради и съоръжения или еквивалентна, квалификация инженер или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- да притежава професионален опит в сферата на строителството не по-малко от 5 /пет/ години.
Ключов експерт 3: Инженер – геодезист
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да притежава диплома за завършено висше образование, специалност геодезия или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- да притежава основен професионален опит в сферата на строителството: не по-малко от 5 /пет/ години.
Ключов експерт 4: Експерт – Контрол на Качеството
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да притежава диплома за завършено висще образование - технически профил или средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в строителството или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- да притежава основен професионален опит в сферата на контрол на качеството не по-малко от 5 /пет/ години.
Ключов експерт 5: Експерт – Здравословни и безопасни условия на труд
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
- да притежава диплома за завършено висше образование - технически профил или средно образование с четири годишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в строителството или еквивалентна образователна степен, придобита в чужбина, в области еквивалентни на посочените специалности;
- да е преминал квалификационен курс по безопасни условия на труд при извършване на СМР и притежаващ актуално Удостоверение за координатор по БЗ, съгласно изискванията на чл. 5 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здраве и безопасни условия на труд при извършване на строително монтажни работи или еквивалентно.
Продължава в VІ.3) Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при подписване на договора, в размер на 2 % (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се представя от Изпълнителя преди сключване на договора под формата на: парична сума, внесена по сметката на Възложителя, или безусловна и неотменима банкова гаранция, в оригинал, издадена в полза на възложителя. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва да е безусловна и неотменима, в нея да е записан предмета на договора и да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след издаване на Протокол /образец 16/ за установяване на годността за ползване на строежа. или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Условията за представяне, заддържане и освобождаване на гаранцията са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/03/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/03/2017 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" № 22, Заседателна зала на Общински съвет.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата и:
• участници - свързани лица, по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП;
• участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената от Възложителя прогнозна стойност на поръчката;
• участник, който е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не отговаря на изискванията на Техническата спецификация и условията на поръчката;
• участник, за когото след изтичане на срока по пар. 14 от ПЗР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от този закон.
2. Съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП. Съгласно чл. 67, ал. 6 от ЗОП преди сключването на договор за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с критериите за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към дейностите, предмет на поръчката, както следва:
а) Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция за приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
Интернет адрес: http://www.nap.bg
Национален осигурителен институт (НОИ)
Контактен център: 0700 14 802
Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64
Интернет адрес: www.noi.bg
б) Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00
Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/
в) Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица № 2
Телефон: 02 8119 443
Финансирането на поръчката е осигурено от ПУДООС, отчисления на Община Златарица по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците и бюджета на Община Златарица.
Продължение от ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности:
Изисквано минимално/ни ниво/а:
- да притежава общ професионален опит по специалността в областта на строителството минимум 5 /пет/ години и специфичен професионален опит като координатор по БЗ на строителни обекти минимум 3 /три/ години.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, на основание чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 03/02/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва