Деловодна информация
00510
Изх.1500-7 26/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00510-2017-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000093645
гр. Девня 9162, бул. Съединение 78
Девня BG331 9162 България
Димитрина Щерева - специалист в отдел УТОС +359 51947011
kmet@devnia.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

http://www.devnia.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/obshtestven-prevoz


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/obshtestven-prevoz
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на проект за Общ устройствен план на Община Девня
60112000      
Услуги

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извършва превоз на пътници по междуобщински, междуселищни и градски линии по утвърдени транспортни схеми, както следва: Варна-Девня, Девня-Суворово, Девня-Вълчи дол, Девня-Падина-Провадия, Девня-Падина, Девня-градска линия.
Изпълнението на курсовете от транспортните схеми да се извършва със собствени, на лизинг или наети транспортни средства. Участникът следва да осигури общ брой основни автомобили 9 броя, като за цялата транспортна схема да се осигурят 4 бр. резервни автобуси. Обществения пътнически превоз по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня се осъществява по основна градска автобусна линия № 1. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня, подробно описани по маршрути и времево разпределение в Техническата спецификация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
258333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
60112000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Мястото за изпълнение на поръчката е територията на Република България

По дефинирания предмет на поръчката следва да се извършва превоз на пътници по междуобщински, междуселищни и градски линии по утвърдени транспортни схеми, както следва: Варна-Девня, Девня-Суворово, Девня-Вълчи дол, Девня-Падина-Провадия, Девня-Падина, Девня-градска линия.
Изпълнението на курсовете от транспортните схеми да се извършва със собствени, на лизинг или наети транспортни средства, като:
АЛ№ № 14, 14А и 28 Варна Девня - 7 (седем) автобуса (5 основни + 2 резервни), от които най-малко 4 (четири) автобуса, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС изпълнителят да осигури необходимите автобуси за извършване на превоз на трудноподвижни лица;
АЛ Девня – Суворово и Девня – Вълчи дол - 1 (един) автобус, оборудван за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС изпълнителят да осигури необходимите автобуси за извършване на превоз на трудноподвижни лица;;
АЛ Девня – Падина и Девня – Падина – Провадия - 1 (един) автобус, оборудван за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС изпълнителят да осигури необходимите автобуси за извършване на превоз на трудноподвижни лица;
АЛ Девня – градска линия 4 (четери) автобуса (2 основни + 2 резервнни), оборудвани за превоз на трудно подвижни лица, съгласно чл. 18 от Наредба 2/15.03.2002г. на МТС изпълнителят да осигури необходимите автобуси за извършване на превоз на трудноподвижни лица.
Участникът следва да осигури общ брой основни автомобили 9 броя, като за цялата транспортна схема да се осигурят 4 бр. резервни автобуси.
Обществения пътнически превоз по автобусните линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня се осъществява по основна градска автобусна линия № 1. Изпълнението на предмета на обществената поръчка следва да се осъществява в пълно съответствие с маршрутите и маршрутните разписания на основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня, подробно описани по маршрути и времево разпределение в Техническата спецификация от Документацията за участие.
Изпълнителят осигурява за своя сметка и на свой риск превоза на пътниците по основните автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема на Община Девня.
Няма да се заплащат километрите изминати до начална спирка и от крайна спирка до мястото на домуване на автобусите.
Критериите по-долу
 
ДА Възрастов състав на автобусите (включително и резервните) по дата на производство    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
258333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

да


Услугата по извършване на обществен превоз на пътници с автобуси е периодична. Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗОП, договорите за обществени поръчки с периодично или продължително изпълнение се сключват за срок, който не може да надвишава 5 години.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да разполагат с валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността.
Информацията, свързана със съответствието на участника със поставените от възложителя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, се посочва чрез попълване на част ІV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил услуги с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.За идентични или сходни услуги с предмета на поръчката, следва да се разбира услуги свързани с извършване на обществен превоз на пътници.
2. Участникът следва да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката.


1. Участникът да е изпълнил минимум една услуга идентична или сходна с предмета на поръчката, за последните три години от датата на подаване на офертата.
2. Участникът следва да разполага с най-малко следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката:
АЛ№ № 14, 14А и 28 Варна Девня - 7 (седем) автобуса (5 основни + 2 резервни), от които най-малко 4 (четири) автобуса, оборудвани за превоз на трудно подвижни лица;
АЛ Девня – Суворово и Девня – Вълчи дол - 1 (един) автобус, оборудван за превоз на трудно подвижни лица;
АЛ Девня – Падина и Девня – Падина – Провадия - 1 (един) автобус, оборудван за превоз на трудно подвижни лица;
АЛ Девня – градска линия 3 (три) автобуса (2 основни + 1 резервен), оборудвани за превоз на трудно подвижни лица
Предложените от участниците автобуси, съгласно изискванията на чл. 37, т. 3, б. „б“ от Наредба № 2 / 15. 03. 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси на Министерството на транспорта и съобщенията (МТ и С), да са с категория М2 и М3 и класове втори, трети и „В“, при наличие на багажно отделение с достатъчна вместимост и с достъп отвън.
Предложените от участника основни автобуси не могат да бъдат предлагани за изпълнение като основни или резервни автобуси за друга процедура. Тези автобуси не може да бъдат ангажирани в изпълнение на други договори за извършване на обществени превози на пътници за срока на Договора, който ще бъде сключен с участника определен за изпълнител.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

28/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/03/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение 78, ет. 3, Заседателна зала

Получените заявления оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м. януари 2021г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Изискв. по отн. на личн. съст. на участниците:
За участн. в процед. следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП, което се удост. с попълв. на съотв. поле на ЕЕДОП. Участник, за когото са налице някои от осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предст. доказ., че е предприел мерки, гарантиращи неговата надеждност, което се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП. Възлож. отстр. от процедурата участник, за когото са налице обст. по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛДТС, наличието или липсата на които се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП, както и с предст. на декл. по образец. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
Гаранции за изпълнение:
Задълж. за предст. на гаранция за изпълн. възниква само за участника, опр. за изпълнител на обществ. поръчка. Разм. на гаранцията е 5 % от ст-стта на дог. Гаранцията за изпълн. се предст. в една от сл. форми: парична сума, банк.гаранция, застраховка. Услов. и срок. за задърж. или освоб. на гаранцията за изпълн. се урежд. в договора.
Финанс. на обществ. поръчка ще се извършва със средства от бюдж. на Общ. Девня и от държ.бюдж.
Място за получ. на офертите: Общ. Девня, гр. Девня, бул. Съединение № 78, деловодство, раб.вр.08:00-17:00 до датата и часа посоч. в IV.2.2.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 26/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва