Деловодна информация
00510
Изх.1500-6 25/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00510-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Девня 000093645
гр. Девня 9162, бул. Съединение 78
Девня BG331 9162 България
инж. Галина Димитрова +359 51947011
kmet@devnia.bg +359 51947012

Интернет адрес/и

http://www.devnia.bg

http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/oup-devnya


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://pk.devnya.bg/bg-BG/Procedures/oup-devnya
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изготвяне на проект за Общ устройствен план на Община Девня
71410000      
Услуги

Обществената поръчка е с предмет „Изготвяне на проект за Общ устройствен план на Община Девня“. Общият устройствен план следва да бъде разработен с обхват територията на цялата община.
Предметът на настоящата поръчка включва два вида дейности:
Дейност 1 – Изготвяне на проект за общ устройствен план на Община Девня, която дейност следва да се реализира на два етапа, както следва:
1. Етап I – Изработване на предварителен ОУПО;
2. Етап II – Изработване на окончателен ОУПО.
Дейност 2 – Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на проекта за общ устройствен план на Община Девня;
Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен съобразно с действащата нормативна уредба на национално и европейско ниво, при съобразяване и със становищата и препоръките на съответните компетентните органи, дадени преди или в хода на изпълнение на дейностите.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
182880      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71410000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Община Девня, област Варна

Обществената поръчка е с предмет „Изготвяне на проект за Общ устройствен план на Община Девня“. Общият устройствен план следва да бъде разработен с обхват територията на цялата община.
Предметът на настоящата поръчка включва два вида дейности:
Дейност 1 – Изготвяне на проект за общ устройствен план на Община Девня, която дейност следва да се реализира на два етапа, както следва:
1. Етап I – Изработване на предварителен ОУПО;
2. Етап II – Изработване на окончателен ОУПО.
Дейност 2 – Извършване на екологична оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС) на проекта за общ устройствен план на Община Девня;
Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен съобразно с действащата нормативна уредба на национално и европейско ниво, при съобразяване и със становищата и препоръките на съответните компетентните органи, дадени преди или в хода на изпълнение на дейностите, както и при задължително съобразяване с констатациите, съдържащи се в Становище изх. № 08-09-055 на Министерство на културата относно плановото задание за изработване на общия устройствен план на община Девня.
Срокът за изпълнение на поръчката е съгласно предложението на участниците в поръчката, но не по-дълъг от 30.09.2018 г.
Сроковете за изпълнение на поръчката са както следва:
- за изработване на предварителния проект за ОУП – не повече от 8 (осем) месеца, считано от датата на възлагането чрез изпращане на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя.
- за изработване на окончателния проект за ОУП - не повече от 3 (три) месеца, считано от получаването на писмено уведомление от Възложителя, че необходимите процедури по обсъждане и съгласуване на предварителния проект за ОУП, съгласно изискванията на чл. 127 от Закона за устройство на територията са проведени;
- за извършване на екологичната оценка и оценка за съвместимост на проекта за ОУП - не повече от 8 (осем) месеца, считано от датата на възлагането, чрез изпращане на възлагателно писмо от Възложителя до Изпълнителя
- за изготвяне на окончателен вариант на екологична оценка и оценка за съвместимост - не повече от 3 (три) месеца, считано от получаването на писмено уведомление от Възложителя, че консултациите относно екологичната оценка и/или оценката за съвместимост са приключили и следва да се направят съответни корекции.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изработване и предаване на проект за ОУПО на етап I, включително предварителна екологична оценка и оценка на съвместимост    30
Срок за изработване и предаване на проект за ОУПО на етап II, включително окончателна екологична оценка и оценка на съвместимост    30
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
182880      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/09/2018 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания.

Възложителят не поставя изисквания
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът тр. да е изп. през посл. 3 г., сч. от датата на подав. на оферт., усл. с предмет и обем, идент. или сходни с предм. на наст. общ. поръчка. Изискв. се въвежда с цел гарант. на качеств. изпълн. на общ. поръчка чрез избир. на изпълнител с признат опит в предостав. на услуги от обл. на предмета на поръчката.
2. За изпълн. на Дейност 1 – Изготвяне на ОУПО от поръчката да бъде ангаж. мин. следния екип от експерти и ръковод.: Ключов експерт 1 Ръковод. Екип; Ключов експерт 2 Селищна мрежа и устройство на урбанизирани територии; Ключов експерт 3 Архитектура; Ключов експерт 4 Недвижимо културно наследство; Ключов експерт 5 Техническа инфраструктура и комуникационно-транспортни системи; Ключов експерт 6 Водоснабдяване и канализация; Ключов експерт 7 Електрически мрежи; Ключов експерт 8 Зелена система; Ключов експерт 9 Географски информационни системи;
3. За изпълн. на Дейност 2 – Изготвяне на ЕО и ОС да бъде ангаж. Мин. екип от експерти и ръковод.: Експерт 10 Ръководител колектив ЕО; Експерт 11 Еколог; Експерт 12 Управление на отпадъци; Експерт 13 Геоложка среда и почви; Експерт 14 Води; Експерт 15 Биоразнообразие; Експерт 16 Здравен риск.


1. Участникът тр. да е изп. през посл. 3 г., сч. от датата на подав. на оферт., поне 1 усл. с предмет и обем, идент. или сходен с предм. на наст. общ. поръчка.
2. Експертите за изпълн. на Дейност 1 да отг. на сл. изискв: Ключ. експ. 1: Зав. висше образ. "магистър" в: Архитектура или Урбанизъм, или еквив.; мин. 5 г. проф. опит по специалн.; С пълна проект. Правосп. в областта на проф. си квалиф. и валидно удостов. за проект. правосп. за 2017; Участие в поне 2 разраб. в обл. на планирането/проектирането на селищ. структ. и/или сист. или части от тях, или еквив., вкл. Ръковод. (Гл. проектант) на най-малко 1 от тях; Ключ. експ. 2: Зав. висше образ., "магистър" в: Архитектура или Урбанизъм, или еквив.; мин. 3 г. проф. опит по специалн.; С пълна проект. правосп. в областта на проф. си квалиф. и валидно удост. за проект. правосп. за 2017; Участие в поне 1 разраб. в обл. на планир./ проект. на селищни структ. и/или системи или части от тях, или еквив.; Ключ. експ. 3: Зав. висше образ. "магистър" в: Архитектура или Урбанизъм, или еквив.; мин. 3г. проф. опит по спец.; С пълна проект. правосп. в областта на проф. си квалиф. и валидно удост. за проект. правосп. за 2017; Вписан в публ. рег. по чл. 165 от ЗКН; Ключ. експ. 4: Зав. висше образ., "магистър" в: Архитектура или Урбанизъм, или еквив.; мин. 3 г. проф. опит по специалн.; С пълна проект. правосп. в областта на проф. си квалиф. и валидно удост. за проект. правосп. за 2017; Вписан в публ. рег. по чл. 165 от ЗКН; Участие в поне 1 разраб. в обл. на опазв. на култ. наследство или еквив.; Ключ. експ. 5: Зав. висше образ. "магистър" проф. Квалиф. "магистър инж." в: Трансп. строителство или еквив.; мин. 3 г. проф. опит по специалн.; С пълна проект. правосп. в областта на проф. си квалиф. и валидно удост. за проект. правосп. за 2017; Ключ. експ. 6: Зав. висше образ. "магистър" проф. Квалиф. "магистър инж." в: Водосн. и канализ. или еквив.; мин. 3 г. проф. опит по специалн.; С пълна проект. правосп. в областта на проф. си квалиф. и валидно удост. за проект. правосп. за 2017; Ключ. експ. 7: Зав. висше образ. "магистър" проф. Квалиф. "магистър инж." в: Електроенерг. и обзав., Електроинж. или Електротехн., или еквивалент; мин. 3 г. проф. опит по специалн.; С пълна проект. правосп. в областта на проф. си квалиф. и валидно удост. за проект. правосп. за 2017; Ключ. експ. 8: Зав. висше образ. "магистър" в: Ландш. архит. или еквив.; мин. 3 г. проф. опит по специалн.; С пълна проект. правосп. в областта на проф. си квалиф. и валидно удост. за проект. правосп. за 2017; Ключ. експ. 9: Зав. висше образ. "магистър" в: Геодезия или ГИС, или Картогр., или еквив.; С пълна проект. правосп. в областта на проф. си квалиф. и валидно удост. за проект. правосп. за 2017; 3. Експертите за изпълн. на Дейност 1 да отг. на сл. изискв: Експ. 10: Зав. висше образ. "магистър" в: „Екология”, „Ландшафтозн.“, „Опазв. на ок. среда“, „Физ. география“ или еквив.; с поне от 5г. проф. опит по спец. и опит в изготв. на анализи за съст., проблемите и персп. по отн. на: опазв. на води, въздух, почви и защ. от шум и/или, повиш. качеств. на градската среда и/или, управл. на зелени системи и/или, ен. ефективност и възобн. източн. и/или, предотвр. и отстр. на екологични щети и/или, управл. на отпадъците или еквив.; Експ. 11: Зав. висше образ. "магистър" в някоя от спец. в проф. направл. „биолог. науки”, „науки за земята“ или еквив.; с поне от 3г. проф. опит по спец. и опит в изготв. на анализи за съст., проблемите и персп. по отн. на: опазв. на води, въздух, почви и защита от шум и/или, повиш. кач. на градската среда и/или, управл. на зелени системи и/или, ен. ефективност и възобн. източници и/или, предотвр. и отстр. на еколог. щети и/или, управл. на отпадъците и/или ЕО и/или ОВОС; да позн. действ. бълг. и европ. законодателство в обл. на опазв. на ок. среда; (прод.VI.3)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът трябва да разполага със система за управление на качеството ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

28/02/2017 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

Община Девня, гр. Девня, бул. Съединение 78, ет. 3, Заседателна зала

Получените заявления оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

(Продълж. от III.1.3) Експ. 12: Зав. висше образ. "магистър" в някоя от спец. в проф. направл. „биолог. науки”, „науки за земята“ или еквив.; С поне 2 г. проф. опит по спец. и опит в изготв. на анализи за съст., проблемите и персп. по отн. на: опазв. на води, въздух, почви и защита от шум и/или, повиш. кач. на градската среда и/или, управл. на зелени системи и/или, ен. ефективност и възобн. източници и/или, предотвр. и отстр. на еколог. щети и/или, управл. на отпадъците и/или ЕО и/или ОВОС; да позн. действ. бълг. и европ. законодателство в обл. на опазв. на ок. среда; Експ. 13: Зав. висше образ. "магистър" в: геология, инж. геология, хидрогеол., хидрол., почвозн. или еквив.; с проф. опит по спец. - поне 2г.; Екс. 14: Зав. висше образ. "магистър" в: хидрогеол., хидрол., екол. или еквив.; с проф. опит по спец. - поне 2г.; Експ. 15: Зав. висше образ. "магистър" в: „Биол.”, „Екол. и опазв. на ок. среда” или еквив.; с проф. опит по спец. – поне 2г.; Експ. 16: Зав. висше образ. "магистър" в: „Магистър по медиц.“ или еквив.; с проф. опит по спец. – поне 2г.; участие в мин. 1 разраб. ЕО и/или ОВОС като експ. Здр. риск.
Изискв. по отн. на личн. съст. на участниците:
За участн. в процед. следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1-7 от ЗОП, което се удост. с попълв. на съотв. поле на ЕЕДОП. Участник, за когото са налице някои от осн. по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да предст. доказ., че е предприел мерки, гарантиращи неговата надеждност, което се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП. Възлож. отстр. от процедурата участник, за когото са налице обст. по чл. 3, т. 8 ЗИФОДРЮПДРСТЛДТС, наличието или липсата на които се удост. с попълване на съотв. поле на ЕЕДОП, както и с предст. на декл. по образец. Други осн. за отстр. - съгласно чл. 107 ЗОП.
Гаранции за изпълнение:
Задълж. за предст. на гаранция за изпълн. възниква само за участника, опр. за изпълнител на обществ. поръчка. Разм. на гаранцията е 3 % от ст-стта на дог. Гаранцията за изпълн. се предст. в една от сл. форми: парична сума, банк.гаранция, застраховка. Услов. и срок. за задърж. или освоб. на гаранцията за изпълн. се урежд. в договора.
Финанс. на обществ. поръчка ще се извършва със средства от бюдж. на Общ. Девня и от държ.бюдж.
Място за получ. на офертите: Общ. Девня, гр. Девня, бул. Съединение № 78, деловодство, раб.вр.08:00-17:00 до датата и часа посоч. в IV.2.2.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, съгласно чл. 197, ал. 1 т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва