Деловодна информация
00081
 
да
да
18/01/2017 (дд/мм/гггг)
00081-2017-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Варна 000093442
бул. Генерал Колев 92, ет. 5
Варна BG323 9000 България
Мариела Черкезова +359 52820830
op@varna.bg +359 52820848

Интернет адрес/и

www.varna.bg.

http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=508


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://it.varna.bg:4481/ZopView.aspx?DosieID=508
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строителство на обекти за основен ремонт на улични артерии, свързани с оптимизацията на масовия градски обществен транспорт в рамките на проект "Интегриран градски транспорт на Варна - 2 фаза"
45000000      
Строителство

Предметът на първата обособена позиция от настоящата обществена поръчка е свързан с избора на изпълнител, който да направи основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски” в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м. р., район „Одесос”. Втората обособена позиция е с предмет - основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. "Цар Освободител" в обхват от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I", по плана на 3 м. р., район "Одесос", а третата и последна позиция е за основен ремонт на бул. „Първи май” в обхват от ул. "Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв. "Аспарухово" - кв. "Галата" по плана на 29 м. р., район "Аспарухово", гр. Варна.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
5453742.13      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  3

II.2) Описание 1

Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. „Приморски” в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и прилежащото му съоръжение (автоподлез) по плана на 3 м. р., район „Одесос” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233330      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, уличната мрежа по трасето на бул. „Приморски” в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и прилежащото му съоръжение (автоподлез).

Строителната площадка се намира в район Одесос, град Варна в непосредствена близост до морската градина. Асфалтобетоновата настилка е в много лошо състояние – многократно е изкърпвана и съществуват големи неравности. Напречните наклони не осигуряват необходимото отводняване. Предвиденият за реконструкция участък от бул. "Приморски" - от ул. "Ст. Стамболов" до бул. "Цар Освободител", е изграден с две до четири ленти за движение, като значителна част от трасето е подземна, настилката е деформирана, с нагъната повърхност, тротоарите са в много лошо състояние. Предвижда се основен ремонт на пътната настилка, чрез полагане на нов износващ слой на асфалтовата настилка, изграждане на нови бордюри и тротоари в по-голямата част на отсечката, вертикална пътна сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка.
Възприетата в инвестиционния проект технология е свързана със спазване на транспортната схема в района като се запазва съществуващата геометрия на улиците от уличната мрежа по трасето на бул. „Приморски” в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител”, която ще подлежи на основен ремонт. Минималната дебелина на новата настилка според проекта е 7 см, от които износващ слой – плътен асфалтобетон 4 см и изравнителен слой – неплътен асфалтобетон минимум 3 см.
Проектираното за изпълнение улично осветление е в съответствие с БДС EN 13201 или еквивалент. Избрани са осветители за осветление с LED матрица и вграден драйвер с мощност 110 W. Предвиждат се СМР във връзка с изграждане на ВиК инфраструктурата съгласно подготвения инвестиционен проект във фаза технически проект.
Строежът е трета категория по смисъла на ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“    45
Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката    5
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
711388.79      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
275

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.

Договорът влиза в сила след писмено уведомеление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране с оглед предвидено прилагане в процедурата по възлагане на обществена поръчка на нормата на чл. 114 ЗОП.

II.2) Описание 1

Основен ремонт на улична мрежа по трасето на бул. "Цар Освободител" в обхват от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I", по плана на 3 м. р., район "Одесос" 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233330      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, уличната мрежа по трасето на бул. "Цар Освободител" в обхват от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I", по плана на 3 м. р., район "Одесос"

Реконструкцията на уличната мрежа по трасето на бул. "Цар Освободител" е в обхват от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I". Асфалтобетоновата настилка е в много лошо състояние – многократно е изкърпвана и съществуват големи неравности. Напречните наклони не осигуряват необходимото отводняване. Участъкът от бул. ”Цар Освободител”, предмет на настоящата обособена позиция, е с две улични платна с по две ленти на движение и е с изразен наклон към морето. Този булевард е връзка на централна градска част и изхода от града на север, в посока курортните комплекси и граничи с Морската градина. В този участък от булеварда преминават линии 20 и 39 на масовия градски обществен транспорт. Съгласно предлаганата бъдеща оптимизирана транспортна мрежа в този участък ще се движат превозни средства по три основни линии 4, 5 и 12 с планиран интервал на движение 10 мин. Възприетата в инвестиционния проект технология е свързана със спазване на транспортната схема в района като се запазва съществуващата геометрия на улиците от уличната мрежа по трасето на бул. "Цар Освободител" в обхват от бул. "Приморски" до бул. "Княз Борис I", която ще подлежи на основен ремонт. Минималната дебелина на новата настилка според проекта е 7 см, от които износващ слой – плътен асфалтобетон 4 см и изравнителен слой – неплътен асфалтобетон минимум 3 см.
Проектираното за изпълнение улично осветление е в съответствие с БДС EN 13201 или еквивалент. Избрани са осветители за осветление с LED матрица и вграден драйвер с мощност 110 W. Предвиждат се СМР във връзка с изграждане на ВиК инфраструктурата съгласно подготвения инвестиционен проект във фаза технически проект.
Строежът е трета категория по смисъла на ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“    45
„Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“    5
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
920537.60      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
275

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Поръчката се финансира по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.

Договорът влиза в сила след писмено уведомеление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране с оглед предвидено прилагане в процедурата по възлагане на обществена поръчка на нормата на чл. 114 ЗОП.

II.2) Описание 1

Основен ремонт на бул. „Първи май” в обхват от ул. "Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв. "Аспарухово" - кв. "Галата" по плана на 29 м. р., район "Аспарухово", гр. Варна 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233330      
45233252      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

гр. Варна, бул. „Първи май” в обхват от ул. "Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв. "Аспарухово" - кв. "Галата" по плана на 29 м. р., район "Аспарухово".

Булевард „Първи май” е възлова пътна артерия, по която от бул. „Народни будители” през ул. „Мара Тасева” се осъществява връзката на град Варна с кв. Галата и цялата южна част на града, както и с.о. Ракитника. Състоянието на пътната настилка не е добро. По дължина на участъка се наблюдават мрежовидни пукнатини, надлъжни и напречни пукнатини, деформации на пътната настилка и дупки. Първата част от улицата с дължина около 1.3 км е с две платна за движение с по две ленти за движение в посока и централен разделител. В останалата част - около 3 км, улицата е двупосочна с по едно платно за движение във всяка посока. По бул. „Първи май“ понастоящем преминава линия № 17А на масовия градски обществен транспорт. Съгласно предлаганата бъдеща оптимизирана транспортна мрежа в този участък ще се движат ПС по основна автобусна линия № 8 с планиран интервал на движение 7 – 8 мин. Проектът предвижда полагане на нов износващ пласт на асфалтобетоновата настилка и изграждане на нови бордюри и тротоари, в по-голямата част на улицата.
За автобусните спирки се предвижда конструкция тип „А“ за категория на движението „Средно“ със следните пластове:
1. Плътен асфалтобетон – 4 см;
2. Неплътен асфалтобетон – 4 см;
3. Битумизиран трошен камък – 10 см и
4. Несортиран трошен камък – 45 см.
За лентите за надлъжно паркиране се предвижда конструкция тип „А“ за категория на движението „Леко“ със следните пластове:
1. Плътен асфалтобетон – 4 см;
2. Битумизиран трошен камък – 5 см и
3. Несортиран трошен камък – 45 см.
За тротоарите е предвидена следната конструкция:
1. Бетонови павета с дебелина – 8 см;
2. Подложен пясък – 5 см;
3. Несортиран трошен камък – 15 см.
Предвижда се да се извърши рехабилитация на улицата, която включва полагане на нов износващ пласт на асфалтова настилка, в по-голямата част се изграждат нови бордюри и тротоарни настилки. Там, където има съществуващи тротоари, бордюрите и плочите се подменят. Има участъци със съществуващи асфалтови тротоари, които също се предвиждат за подмяна. Проектираното за изпълнение улично осветление е в съответствие с БДС EN 13201 или еквивалент. Избрани са осветители за осветление с LED матрица. Предвидени са и СМР, свързани с частична реконструкция, осъвременяване и ремонт на съществуващата ВиК инфраструктура.
Строежът е трета категория по смисъла на ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“    45
„Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“    5
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
3821815.74      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
275

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проектът се финансира със средства от Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 г.

Договорът влиза в сила след писмено уведомеление от страна на Възложителя до Изпълнителя за осигурено финансиране с оглед предвидено прилагане в процедурата по възлагане на обществена поръчка на нормата на чл. 114 ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от втора група, трета категория и за трите обособени позиции към момента на подаване на офертата, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.
Доказване на посоченото изискване.
Документът, с който се доказва изискването е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката: строежи от втора група, трета категория и за трите обособени позиции. В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има застраховка "Застраховка за професионална отговорност в строителството". В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава застраховка трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителни дейности. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството" с изискуемото покритие – копие от застрахователна полица или еквивалент, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“ на ЕЕДОП.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


Участникът следва да има застраховка "Застраховка за професионална отговорност в строителството" с покритие в размер съгласно минималната застрахователна сума за обекта, предмет на поръчката, определена с чл. 5, ал. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ., бр. 17 от 02.03.2004 г.).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Документи за доказване на изискването - съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП: списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
2. За доказване на изискване за притежаване на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - сходно с предмета на поръчката, участниците представят: валиден сертификат за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - сходно с предмета на поръчката (заверено копие).
Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.


1. Участникът следва да е изпълнил за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която участникът е създаден или е започнал дейността си, дейности – строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката независимо дали участва за една, за две или и за трите обособени позиции.
Под строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката се разбира:
- ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на пътища и/или улици
и
- ново строителство и/или основен ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на на преносни/разпределителни проводи/мрежи и/или съоръжения и/или устройства към тях в областта на водоснабдяването и/или канализацията, строежи трета или по висока категория.
За изпълнено се счита строителство за строеж/обект, въведен в експлоатация. Мотиви: Това изискване е наложено от вида на работите, които се налага да се извръшват на обекта на обществената поръчка, който е от голямо обществено значение. Необходимо е участникът да притежава опит за изпълнение на пътни и ВиК обекти в специфични условия на изпълнение без да създава затруднения на околните, които съответстват на предмета на настоящата обществената поръчка.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването се прилага за обединението като цяло.
При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП за строителство с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се попълва в ЕЕДОП на членовете на обединението, чрез които участникът доказва поставените изисквания и документите се представят от тези членове.
2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2008 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството - сходно с предмета на поръчката.
Забележка: Сертификатът за система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2008 трябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Забележка: В случай на участие на обединение, спазването на изискването за сертификация може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването за сертификация се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел Г от ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие в процедурата участник, когато е налице някое от изброените основания в чл. 54, ал. 1, т. 1-7 ЗОП и в чл. 55, ал. 1, т. 1-5 ЗОП. Забележка: Може да не отстрани от процедурата участник на посоченото основание в чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.
Само лишаване от упражняване на професиите и дейностите, свързани със строителство , съгласно чл. 55, ал. 1, т. 2 ЗОП са пречка относно участието в процедурата. Може да не се отстрани от процедурата участник, за когото са налице посочените основания ако представи предвидените в чл. 56, ал. 1 ЗОП доказателства за предприети мерки за доказване на надеждност и същите са достатъчни, за да се гарантира неговата надежност.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

23/02/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

24/02/2017 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

в сградата на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – при Община Варна, на адрес: гр. Варна, бул. „Ген. Колев” № 92, ет. 5

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариално заверено пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Максималният срок за изпълнение на предмета на поръчката за съответната обособена позиция, според възложителя, е до 275 календарни дни, а най-краткият реален срок за изпълнение на предмета на поръчката, според възложителя, е до 240 календарни дни. Предложения, които са над 275 календарни дни или по-кратки от 240 календарни дни ще бъдат предложени за отстраняване от процедурата. Предложеният срок за изпълнение на строителството (СМР) следва да бъде цяло число. 2. Критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, включващи качествени и екологични аспекти, свързани с обществената поръчка.Комплексната оценка има максимална стойност 100 т.Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е: КО = П1 + П2 + П3, където: П1 е показател „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“;П2 е показател „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“ и П3 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“.Оценка по Показател П1 — „Техническо предложение на участника за изпълнение на поръчката“ ще се изчислява по формулата: П1 = Х1 + Х2, където: Характеристика, относима към организацията и професионалната компетентност на персонала, осъществяващ дейността: Х1 е Предложение за организацията и проф. компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката, тъй като качеството на ангажирания в изпълнението на поръчката персонал ще окаже съществено влияние върху реализацията на договора, и Характеристика, относима към дейността, свързана с изпълнението на строителството: Х2 е Предложение за изпълнение на предвидените СМР, включващо тех. параметри, съобразно техническата спецификация на възложителя и разработения инвестиционен проект във фаза технически проект, включващо естетически, функционални характеристики на обекта, достъпност, предназначение за потребителите на обекта, екологични, иновативни характеристики, и иновативни търговски техники и условия, както и предложение за мерки, целящи осигуряване на качеството при изпълнение на възлаганите СМР. 3. Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % от неговата стойност без ДДС. Гаранцията се представя в една от следните форми: а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б). банкова гаранция в полза на Възложителя или в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията. При гаранция-парична сума, същата се внасят по следната банкова сметка на Възложителя: IBAN - BG 63CECB97903324129200, BIC CECBBGSF на Общинско предприятие „Инвестиционна политика” – Община Варна в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД – гр. Варна. Срок на валидност-30 календарни дни след срока на договора по съответната обособена позиция, който е 36 календарни месеца. С договора е предвидена и гаранция, която обезпечава целия размер на авансовото плащане, което в размер на 10 % от стойността на договора, когато такова е поискано от Изпълнителя. Възложителят предвижда 35 % от гаранцията за изпълнение да бъде задържана за обезпечаване на гаранционното поддържане на изпълнените дейности. Гаранцията за гаранционното поддържане се освобождава след изтичане на последния от гаранционните срокове, предложени от изпълнителя.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 18/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва