Деловодна информация
00833ВСС
ВСС-113 05/01/2017 (дд/мм/гггг)
не
00833-2017-0001 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ 121513231
ул. Екзарх Йосиф №12
София BG411 1000 България
Мария Зафирова - началник на отдел: Европейски и междунар. проекти и програми +359 9807632
m.zafirova@vss.justice.bg +359 9807632

Интернет адрес/и

http://www.vss.justice.bg/

http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://profile-op.vss.justice.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161222fuYs2532078
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Съдебна власт

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерки за информация и комуникация на проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“.
79952000      
Услуги

Предметът на процедурата включва изпълнение на следните дейности:
• Дейност № 1 „Осигуряване на информация и комуникация“;
• Дейност № 2: „Организиране, провеждане и участие в публични обсъждания със заинтересованите страни“;
• Дейност 3 „Организация, провеждане и участие в обучения, свързани с основните дейности по проекта“;
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
130200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София- град

„Логистично осигуряване на обучения, събития и осигуряване на мерки за информация и комуникация на проект: „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, възлагана в изпълнение на проект „Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финансиран по оперативна програма „Добро управление“, по силата на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016 г.
Предметът на процедурата включва изпълнение на следните дейности:
1. Дейност № 1 „Осигуряване на информация и комуникация“:
• Под-дейност № 1.1. – „Организиране и провеждане на първоначална конференция“.
• Под-дейност № 1.2 – „Организиране и провеждане на заключителна конференция“.
• Под-дейност № 1.3 – „Дизайн, изработване и доставка на 3 бр. банери“.
• Под-дейност № 1.4 – „Изготвяне на брошура с достиженията по проекта“.
Дейност № 2: „Организиране, провеждане и участие в публични обсъждания със заинтересованите страни, свързани с основните дейности по проекта.“, включваща:
• Под - дейност № 2.1. – „Организиране и провеждане на 5 броя (по 1 брой във всеки един апелативен район) публични обсъждания във връзка с реализацията на дейност № 2 от проекта „Въвеждане на ефективни методи за оценка на мотивацията на магистратите“.
• Под - дейност № 2.2. - „Организиране и провеждане на 5 броя (по 1 брой във всеки един апелативен район) публични обсъждания във връзка с реализацията на дейност 3 от проекта „Разработване на модел за формиране на възнагражденията и допълнителните придобивки на магистратите“.
• Под - дейност № 2.3. – „Организиране и провеждане на 5 броя (по 1 брой във всеки един апелативен район) публични обсъждания във връзка с реализацията на дейност 4 от проекта „Подобряване на дисциплинарното производство за съобразяване с международните стандарти и препоръки“.
Дейност № 3 „Организация, провеждане и участие в обучения, свързани с основните дейности по проекта“, включваща:
• Под-дейност № 3.1. „Организиране и провеждане на 3 броя обучения за придобиване на умения за попълване на единния атестационен формуляр“.
• Под-дейност № 3.2. – „Организиране и провеждане на обучения по прилагане на разработена наредба за атестиране на съдии, прокурори и следователи и обучения по разработените индивидуален план за развитие и указания към него, разработени по дейност 2 на проекта „Въвеждане на ефективни методи за оценка на мотивацията на магистратите“.
• Под-дейност № 3.3. – „Организиране и провеждане на 2 броя обучения по прилагане на разработения стандарт за дисциплинарно производство“.
Критериите по-долу
 
ДА Показател:„Качество“, състоящ се от следните под-показатели:    60%
"Оценка на предложението на участник за зали, в които да бъдат проведени мероприятията“ („К1“).    максимален бр.40т.
„Оценка на предложението на участниците, свързано с предложения срок за обработване на заявката за организиране на мероприятие“ („К2“).    максимален бр.15 т
Оценка на предложените мерки от участника за предотвратяване и преодоляване на риска („К3“).    максимален брой 45т
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
130200.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
8

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект„Подобряване на процедурите по атестация и дисциплинарната практика в съдебната система“, финан. по оперативна програма „Добро управление“, дог.за БФП№ BG05SFOP001-3.001-0002-C01/08.09.2016г.

Настоящата обществена поръчка се възлага в изпълнение на Дейност № 1 и Дейност № 5 от проекта, както и провеждане на необходимите публични дискусии и обучения, свързани с представяне на резултатите от останалите дейности (№ 2, №3 и № 4) по проекта, предмет на отделна процедура от проекта.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да има реализиран минимален общ годишен оборот за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. За съответствието си с изискването, при подаване на офертата, участниците попълват поле 1а) на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). За доказване на съответствието си с изискването при сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, следва да представи копие от годишен финансов отчет за всяка от последните три приключили финансови години или негова съставна част (счетоводен баланс и ОПР), когато публикуването им се изисква.
2. Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. За съответствието си с изискването, при подаване на офертата, участниците попълват поле 2а) на раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). За доказване на съответствието си с изискването при сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, следва да представи справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
В случай, че годишните финансови отчети са обявени в търговския регистър на Агенция по вписванията, тяхното представяне не е необходимо.


1. Участникът следва да има реализиран минимален общ годишен оборот за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер, не по-малък от 250 000 лева.
2. Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер, не по-малък от 130 000 лева.
Като „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ се отчита оборотът, свързан с осъществяване на дейности по информация и комуникация, в това число организиране на конференции, обучения и други публични мероприятия, изработване на рекламни банери и брошури.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да има опит в областта на предмета на поръчката, изразяващ се в изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата сходни или идентични с предмета на поръчката дейности. При подаване на офертата участниците попълват поле 1б) от раздел В: „Технически и професионални способности“ в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). За доказване на изискването при сключване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да представи: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга;
2. Участникът следва да разполага със следния екип от ключови експерти:
• Ръководител на екип - 1 брой;
• Ключов експерт № 2 – Координатор на събития – 2 броя;
• Ключов експерт № 3 – Графичен дизайнер – 1 брой;
При подаване на офертите участниците попълват поле 6 от раздел В: „Технически и професионални способности“ в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който подробно описват данните за образованието и професионалния опит за всяко лице от персонала, който ще изпълнява поръчката и на изискуемия ръководен състав, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за професионална компетентност. За доказване на исискването при сключване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата.


1. Участникът трябва да има опит в областта на предмета на поръчката. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил минимум следните дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, а именно:
• минимум една дейност по цялостно организиране и логистично осигуряване на конференции и други публични мероприятия и
• минимум две дейности по организиране на обучения, в които е включено хотелстко настаняване с нощувка и
• минимум една дейност по изработване на рекламни материали, в това число рекламни банери и брошури.
2. Предложените от учстниците ключови експерти е необходимо да отговарят на следните изисквания:
2.1. Ръководител на екип - 1 бр., който отговаря на следните изисквания:
• Висше образование, с образователно квалификационна степен „бакалавър” или по-висока, или еквивалентна образователна степен (в случай че е придобита в чужбина), в някоя от следните области: „Хуманитарни науки и изкуства” или „Обществени, стопански и правни науки” или еквивалентни;
• да притежава минимум 5 години професионален опит в областта на реклама и/или организиране на събития;
• да е участвал като ръководител екип в не по-малко от 3 дейности, с предмет: подготовка и реализация на публични събития, публикуване на статии, медийно отразяване, изработване на текстове и други подобни, като поне една от тези дейности трябва да е свързана с организиране на обучения и поне една да е свързана с организиране на дискусии и/или публични обсъждания;
2. Ключов експерт № 2 – Координатор на събития – 2 броя, които отговарят на следните изисквания:
• Висше образование, с образователно квалификационна степен „бакалавър” или по-висока, или еквивалентна образователна степен (в случай че е придобита в чужбина).
• да притежава минимум 3 години професионален опит в организиране и логистично осигуряване на събития;
• да е участвал в не по-малко от 3 дейности, с предмет: подготовка и реализация на публични събития, публикуване на статии, медийно отразяване и други подобни, като поне една от тези дейности трябва да е свързана с организиране на публични обсъждания и/или дискусии;
3. Ключов експерт № 3 – Графичен дизайнер – 1 брой, който отговаря на следните изисквания:
• Висше образование, с образователно квалификационна степен „ „бакалавър” или по-висока, или еквивалентна образователна степен (в случай че е придобита в чужбина);
• да е участвал като графичен дизайнер в не по-малко от 2 дейности, с предмет: дизайн на рекламни материали, в това число банери и брошури;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


A). В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Б). За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявлението и в документацията за участие. В). Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства: по чл. 54, ал. 1 ЗОП и по чл. 55, ал. 1, т. 1, т.3-т.5 от ЗОП. ( Продължава в раздел VI.3.) Допълнителна информация.)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

27/01/2017 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/01/2017 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Висш съдебен съвет - гр. София, п.к. 1000, ул. „ЕКЗАРХ ЙОСИФ“ № 12

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III. 2.2.) Условия за изпълнение на поръчката.Г). Не може да участва в процедурата пряко или косвено физическо или юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Д). Не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата и ще бъдат отстранени свързани лица по смисъла на §1, т. 45 от ДР на ЗОП. E). Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, по отношение на които са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 57, чл. 106, ал. 1 и чл. 107, ал. 1 и/или има наложено наказание на основание на чл. 109, ал. 2, буква "а" от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;
Информацията относно наличието или липсата на горепосочените обстоятелства се декларира от участниците в ЕЕДОП (по образец към документацията) и в декларации - образци към документацията за участие.Към ЕЕДОП се прилагат документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо).
Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 5% от цената на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: парична сума, банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя; Ако гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума, тя се превежда по следната сметка на Висш съдебен съвет: IBAN: BG60 BNBG 9661 3300 1738 01; BIC: BNBGBGSD; Банка: БНБ.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба пред Комисия за защита на конкуренцията може да се подава:
1. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация;
2. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП срещу решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата.
3. Съгласно чл. 197, ал. 2 във връзка с чл. 196, ал. 5 от ЗОП срещу действие или бездействие на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
ВСС, Дирекция Правна , Отдел Нормативна дейност и процесуално представителство
София 1000, ул. Екзарх Йосиф, 12
София 1000 България
vss@vss.justice.bg +359 29304916
http://www.vss.justice.bg/ +359 29819176

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 05/01/2017 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва