Деловодна информация
00067
0300-857 06/12/2016 (дд/мм/гггг)
да
да
06/12/2016 (дд/мм/гггг)
00067-2016-0025 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Многопрофилна болница за активно лечение Национална кардиологична болница ЕАД 121663601
ул. Коньовица 65
София BG411 1309 България
Мариус Кацарски +359 29211202
mkatsarski@hearthospital.bg +359 29217142

Интернет адрес/и

www.hearthospital.bg

http://procurement.hearthospital.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.hearthospital.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20161202gIiK866512
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

представляващите лечебните заведения – ТД по чл. 37 от ЗЛЗ, собственост на държавата, на които повече от 50 на сто от приходите са от държавния и/или общинския бюджет, и от бюджета на НЗОК

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Денонощна невъоръжена физическа и техническа охрана с пропускателен режим на болничен комплекс на МБАЛ “НКБ” ЕАД - гр. София, ул. Коньовица 65
79713000      
Услуги

Денонощна невъоръжена физическа и техническа охрана с пропускателен режим на болничен комплекс на МБАЛ “НКБ” ЕАД - гр. София, ул. Коньовица 65
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
228000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
79713000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, ул. Коньовица 65

Денонощна невъоръжена физическа и техническа охрана с пропускателен режим на болничен комплекс на МБАЛ “НКБ” ЕАД - гр. София, ул. Коньовица 65
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    35
Цена
65
II.2.6) Прогнозна стойност
228000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Заверено от участника копие от валиден документ, удостоверяващ наличие на валидна регистрация по Закона за частната охранителна дейност.
Изисква се участникът да притежава валидна регистрация по Закона за частната охранителна дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

няма

няма
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Изисква се през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил най-малко три дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, като под „идентична или сходна” по предмет се разбира дейност по осъществяване на физическа и техническа охрана с пропускателен режим на обществена сграда, а под „идентична или сходна” по обем се разбира дейност, чиято съпоставима стойност (преизчислена съобразно продължителността на периода) е не по-малка от 80% от прогнозната стойност на настоящата поръчка.
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности”, т. 1б) от ЕЕДОП.
Участникът следва да представи заверени копия от документи, удостоверяващи извършването на посочените услуги - удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
2. Изисква се участникът да разполага с необходимите за изпълнението на поръчката оборудване, в т.ч. технически и помощни средства и възможности, както следва: собствена униформа – комплект, отличителни знаци, мобилна комуникация и снаряжение за охранителите, включващо палки и белезници; директна телефонна връзка с органите на МВР (или да декларира готовност за създаване на такава телефонна връзка при възлагане на изпълнението); собствен радиочестотен канал; собствен транспорт за самоконтрол; собствена система за СОД; собствен диспечерски център и център за видеоналюдение и мониторинг; собствена система за мониторинг и реакция при сигнал за настъпило събитие; минимум 5 броя собствени патрулни автомобили на смяна, от които един да има готовност за реакция при сигнал от обекта на възложителя; минимум 2 броя собствени автомобила за техническа поддръжка.
Участникът декларира, че разполага с горепосоченото оборудване, в т.ч. технически средства и възможности, като попълва информация за същите в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности”, т. 9) от ЕЕДОП.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008 или еквивалентна, касаеща дейностите по предмета на поръчката.
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
Участникът следва да представи заверено копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
4. Участникът следва да разполага с персонал от минимум 1 ръководител и 12 охранители, които са обучени от център за професионално обучение за обучение по професия „охранител” и за допълнително обучение за работа в лечебни (здравни) заведения.
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности”, т. 2 от ЕЕДОП.
Участникът следва да представи заверени копия от документи, удостоверяващи професионалната компетентност на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, а именно съответни удостоверения от център за професионално обучение.


1. Изисква се през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да е изпълнил най-малко три дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, като под „идентична или сходна” по предмет се разбира дейност по осъществяване на физическа и техническа охрана с пропускателен режим на обществена сграда, а под „идентична или сходна” по обем се разбира дейност, чиято съпоставима стойност (преизчислена съобразно продължителността на периода) е не по-малка от 80% от прогнозната стойност на настоящата поръчка.
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности”, т. 1б) от ЕЕДОП.
Участникът следва да представи заверени копия от документи, удостоверяващи извършването на посочените услуги - удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
2. Изисква се участникът да разполага с необходимите за изпълнението на поръчката оборудване, в т.ч. технически и помощни средства и възможности, както следва: собствена униформа – комплект, отличителни знаци, мобилна комуникация и снаряжение за охранителите, включващо палки и белезници; директна телефонна връзка с органите на МВР (или да декларира готовност за създаване на такава телефонна връзка при възлагане на изпълнението); собствен радиочестотен канал; собствен транспорт за самоконтрол; собствена система за СОД; собствен диспечерски център и център за видеоналюдение и мониторинг; собствена система за мониторинг и реакция при сигнал за настъпило събитие; минимум 5 броя собствени патрулни автомобили на смяна, от които един да има готовност за реакция при сигнал от обекта на възложителя; минимум 2 броя собствени автомобила за техническа поддръжка.
Участникът декларира, че разполага с горепосоченото оборудване, в т.ч. технически средства и възможности, като попълва информация за същите в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности”, т. 9) от ЕЕДОП.
3. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008 или еквивалентна, касаеща дейностите по предмета на поръчката.
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” от ЕЕДОП.
Участникът следва да представи заверено копие на валиден сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Участникът може да представи и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
4. Участникът следва да разполага с персонал от минимум 1 ръководител и 12 охранители, които са обучени от център за професионално обучение за обучение по професия „охранител” и за допълнително обучение за работа в лечебни (здравни) заведения.
Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: „Технически и професионални способности”, т. 2 от ЕЕДОП.
Участникът следва да представи заверени копия от документи, удостоверяващи професионалната компетентност на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, а именно съответни удостоверения от център за професионално обучение.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената документация за участие в процедурата.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/01/2017 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

11/01/2017 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

сградата на Възложителя в гр. София, ул. Коньовица 65, ет. втори, учебни зали

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


м. декември 2019г.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. При сключване на договора за възлагане на поръчката, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора, която следва да е в размер на 3% от стойността на договора без включен ДДС; 2. Гаранцията следва да е със срок не по-малко от 37 /тридесет и седем/ месеца; 3. В случай, че се представя банкова гаранция, тя следва да съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено искане от страна на Възложителя; 4. Ако гаранцията се представя под формата на парична сума, тя следва да се внесе по банковата сметка на Възложителя в лева в Банка ДСК: IBAN BG06STSA93000002427310; BIC STSABGSF; 5. Условията за усвояване и за връщане на гаранцията са описани в проекта на договор представляващ раздел VI от одобрената от Възложителя документация за участие в процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 06/12/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва