Деловодна информация
01118
0094-2587 28/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
01118-2016-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи 131516795
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София BG 1000 България
Георги Грудев, началник на отдел Обществени поръчки +359 29492324
ggrudev@esmis.government.bg +359 29492404

Интернет адрес/и

www.esmis.government.bg

https://www.esmis.government.bg/page.php?c=9


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.esmis.government.bg/page.php?c=134&id=62
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

ИА ЕСМИС изгражда,поддържа,развива,експлоатира и управлява ЕЕСМ за нуждите на нац.сигурност, която е част от Интегрираната комуникационно-информационна система за у-ние на страната и въоръжените сили.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на горива /бензин и дизел/ при условията на безналично разплащане с карти от търговските обекти /бензиностанции/ за моторните превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС
09100000      
Доставки

Доставка на горива /бензин и дизел/ при условията на безналично разплащане с карти от търговските обекти /бензиностанции/ за моторните превозни средства, собственост на ИА ЕСМИС. Очакваните количества на годишно потребление на течни горива по вид е както следва:
ГОРИВО А 95Н - количество 53 000 литра.
Дизелово гориво - количество 104 800 литра.
Реалната консумация за бъдещ период зависи от броя на автомобилите и предназначението им във всеки един момент по време на действие на договора. Горивата да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., посл. изм. 21.09.2007 г.).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
09100000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България в търговските обекти (бензиностанции) на продавача.

Очакваните количества на годишно потребление на течни горива по вид е както следва:
ГОРИВО А 95Н - количество 53 000 литра.
Дизелово гориво - количество 104 800 литра.
Реалната консумация за бъдещ период зависи от броя на автомобилите и предназначението им във всеки един момент по време на действие на договора. Горивата да отговарят на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн. ДВ бр.66/25.07.2003 г., посл. изм. 21.09.2007 г.).
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
264000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
01/01/2017 (дд/мм/гггг) / 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Критерият за възлагане на поръчката е най-ниска цена, въз основа на която се определя икономически най-изгодната оферта. За целите на настоящата поръчка, под най-ниска цена се разбира: най-висока предложена отстъпка в процент от литър гориво, от цените, посочени в търговските обекти.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Неприложимо
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Неприложимо

Неприложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да разполага с развита търговска мрежа от бензиностанции /териториално покритие/.
За доказване на техническите изисквания участникът декларира в поле 9) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), че прилага Списък – декларация съдържаща обща схема на териториалното разпределение на обектите по области, с посочени адреси и работно време.
2. Участникът трябва да притежава система за безналично плащане.
За доказване на техническите изисквания участникът представя в поле 4) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), описание на системата си за карти за безналично плащане.
3.Предлаганите от участника бензин и дизелово гориво трябва да съответстват на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
За доказване на техническите изисквания участникът попълва отговор „Да/Не“ в поле 12) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите възможности. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Ако участникът е клон на чуждестранно лице и за доказване на съответствието с изискванията за технически възможности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.


1. За доставката на автомобилни горива, участниците следва да разполагат с изградена и развита клонова мрежа на територията на всички 28 административни области в Р. България, търговски обекти, снабдени с необходимите разрешителни и предлагащи видовете автомобилни горива, посочени в документацията. Бензиностанциите на участника, следва да са разположени по всички основни пътни артерии и в радиус до 30 км от всички общински центрове – доказва се с Списък - декларация (свободен формат на текстово оформяне), съдържаща обща схема на териториалното разпределение на обектите по области, с посочени адреси и работно време.
* Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за безналично картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива.
2. Участникът трябва да притежава установена процедура за издаване на карти за безналично плащане, съдържаща информация за условията за издаването и обслужването им, системата за сигурност при плащане с тях, срок за издаване на картите и др. Участникът следва да представи описание на електронните карти, които се прилагат при безналичното плащане, съдържащо информация за условията за издаването и обслужването им, системата за сигурност при плащане с тях, срок за издаване на картите и др.
3. Участникът трябва да е в състояние по всяко време да удостовери съответствието на предлаганите от него партиди бензин и дизел за автомобили с изискванията за качество съгласно Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, както и всички други приложими изисквания на действащата нормативна база в България.
При поискване от Възложителя Участникът да може да представи Декларации за съответствие съгласно чл.10, ал.2 и чл.12, ал.2 и ал.4 от Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол, удостоверяващи, че предлаганите горива съответстват на изискванията за качество по чл.6 и на определенията по § 1, т.1 и 3 от цитираната Наредба (заверени от участника копия). От представените декларации за съответствие трябва да е видно, че посочените партиди са предназначени за разпространение и/или използване в търговските обекти на участника. Участникът декларира в ЕЕДОП, че ще може да удостовери съответствието на предлаганите от него горива по всяко време.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г., или до достигане на осигурения финансов ресурс за изпълнение на поръчката от Възложителя. Посоченият срок за изпълнение на поръчката е индикативен, като обществената поръчка/договорът ще бъде прекратен при сключването на договор със същия предмет въз основа на рамково споразумение вследствие на проведена процедура от Централния орган за обществени поръчки (ЦООП) към Министерство на финансите. Договорът ще бъде прекратен при сключването на договор със същия предмет въз основа на рамково споразумение освен в случаите, когато условията по договора, съобразно избрания критерий за оценка са по-благоприятни от тези по рамковото споразумение.
2. Мястото на изпълнение на поръчката е на територията на Република България в търговските обекти (бензиностанции) на продавача.
3. Издаването на карти, включително и последващи е безплатно, като не се заплащат такси за обслужване и трансакции.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

19/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/06/2017 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/12/2016 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Сградата на ИА ЕСМИС, находяща се на адрес: гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 6

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3% (три на сто) от прогнозната стойност на поръчката.
На 01.07.2016 г. са обнародвани промени в Закона за електронното управление /ЗЕУ/, като в разпоредбата на чл. 7а от закона е посочено, че към Министерския съвет се създава Държавна агенция „Електронно управление“ в състава на която преминава ИА ЕСМИС. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Изпълнителна агенция “Електронни съобщителни мрежи и информационни системи” преминават към Държавна агенция „Електронно управление“.
Общата стойност на поръчката е определена на база предстоящата трансформация на ИА ЕСМИС в Държавна Агенция „Електронно управление“, чиито функции и задачи значително ще надвишават досегашните.
В ценовото си предложение участниците следва да предложат отстъпка от цената за литър автомобилни горива не по-малка от 1 % на литър гориво.
Важно!!Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, който предложи процент търговска отстъпка за автомобилно гориво в образеца на ценово предложение по-нисък от обявения за минимален от Възложителя.
Подробни указания относно изискванията за комплектоване на оферти, технически спецификации за изпълнение на поръчката, заинтересованите лица могат да намерят в одобрената документация към поръчката, находяща се в профила на купувача на уебсайта на ИА ЕСМИС.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП, съгласно посоченото в разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Изпълнителна агенция Електронни съобщителни мрежи и информационни системи
ул. Ген. Й. В. Гурко № 6
София 1000 България
ggrudev@esmis.government.bg +359 29492324
www.esmis.government.bg +359 29492404

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва