Деловодна информация
00184Пещера
15-03-47 23/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
00184-2016-0007 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Пещера 000351750
ул. „Дойранска епопея“ №17
Пещера BG423 4550 България
Веселин Джелатов +359 878557443
efspop@outlook.com +359 35064165

Интернет адрес/и

http://www.peshtera.bg

http://op.peshtera.bg/?q=page


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.peshtera.bg%20........................................
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране и упражняване на авторски надзор с 5 обособени позиции“
71221000      
Услуги

Предмета на обществената поръчка Обхваща изпълнението на следните дейности по обособени позиции, а именно:
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително:
а) ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ;
б) ДЕЙНОСТ №2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
129973.46      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изготвяне на Работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“ “ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71221000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Предмета на обществената поръчка касае изпълнение на дейности на територията на град Пещера

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно:
ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ;
ДЕЙНОСТ №2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР;
Критериите по-долу
 
ДА П2=П2.1+П2.2    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
6765.94      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по ОП „Региони в растеж"

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО
т.1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, а именно:
т.1.1 ЦЕНА – ТЕЖЕСТ- 40 точки
т.1.2 КОМЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) се образува съгласно МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА.

II.2) Описание 1

„Изготвяне на Работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2“ “ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71221000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Предмета на обществената поръчка касае изпълнение на дейности на територията на град Пещера

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно:
ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ;
ДЕЙНОСТ №2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР;
Критериите по-долу
 
ДА П2=П2.1+П2.2    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
29200.51      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по ОП „Региони в растеж"

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО
т.1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, а именно:
т.1.1 ЦЕНА – ТЕЖЕСТ- 40 точки
т.1.2 КОМЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) се образува съгласно МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА.

II.2) Описание 1

„Изготвяне на Работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3“ “ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71221000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Предмета на обществената поръчка касае изпълнение на дейности на територията на град Пещера

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно:
ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ;
ДЕЙНОСТ №2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Критериите по-долу
 
ДА П2=П2.1+П2.2    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
23609.96      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по ОП „Региони в растеж"

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО
т.1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, а именно:
т.1.1 ЦЕНА – ТЕЖЕСТ- 40 точки
т.1.2 КОМЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) се образува съгласно МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА.

II.2) Описание 1

„Изготвяне на Работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4““ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71221000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Предмета на обществената поръчка касае изпълнение на дейности на територията на град Пещера

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно:
ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ;
ДЕЙНОСТ №2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Критериите по-долу
 
ДА П2=П2.1+П2.2    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
36541.48      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по ОП „Региони в растеж"

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО
т.1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, а именно:
т.1.1 ЦЕНА – ТЕЖЕСТ- 40 точки
т.1.2 КОМЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) се образува съгласно МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА.

II.2) Описание 1

„Изготвяне на Работен инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5“ “ 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71221000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

Предмета на обществената поръчка касае изпълнение на дейности на територията на град Пещера

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, ще се изпълняват следните дейности за всяка една обособена позиция, а именно:
ДЕЙНОСТ №1 - ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ;
ДЕЙНОСТ №2 – УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР
Критериите по-долу
 
ДА П2=П2.1+П2.2    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
33855.57      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Настоящата обществена поръчка се финансира по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“ по ОП „Региони в растеж"

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВО
т.1 За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 до ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 включително, а именно:
т.1.1 ЦЕНА – ТЕЖЕСТ- 40 точки
т.1.2 КОМЛЕКСНАТА ОЦЕНКА (КО) се образува съгласно МЕТОДИКАТА ЗА ОЦЕНКА.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №5 включително - Участникът следва да предложи и разполага със ръководен състав за изпълнение на предмета на обществената поръчка, които са вписани в съответните професионални регистри, чрез което членство на ръководния състав, участникът може да изпълнява предмета на обществената поръчка, а именно:
ЕКСПЕРТ-1 – Водещ проектант по час Архитектура – следва да е вписан в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на архитектите в България.
ЕКСПЕРТ-2 - по част КОНСТРУКТИВНА – следва да е вписан в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
ЕКСПЕРТ-3 - по част „ЕЛЕКТРО” – следва да е вписан в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
ЕКСПЕРТ-4 по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ” – следва да е вписан в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
ЕКСПЕРТ-5 по част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ” – следва да е вписан в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
ЕКСПЕРТ-6 по част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ” – следва да е вписан в регистъра на проектантите с пълна проектантска правоспособност в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №5 включително - Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на изпълнение на дейности идентични или сходни с тези на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №5 включително - Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ.


Участникът следва да има реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на изпълнение на дейности идентични или сходни с тези на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години, а именно:
а) За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №5 включително - Под дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката следва да се разбира: Архитектурно и/или инженерни услуги в проектирането
б) Включително - минимален оборот за последните три приключили финансови години в размер не по-малък от:
б.1) 12 000 лева за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
б.2) 50 000 лева за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
б.3) 40 000 лева за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
б.4) 70 000 лева за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
б.5) 60 000 лева за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №5 включително - Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането по чл.171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за най-високата категорията на обекта на проектиране от съответната ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ, а именно:
а) Минимум V – та КАТЕГОРИЯ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
б) Минимум V – та КАТЕГОРИЯ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2
в) Минимум ІV – та КАТЕГОРИЯ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3
г) Минимум ІII – та КАТЕГОРИЯ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4
д) Минимум ІV – та КАТЕГОРИЯ за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №5 включително - Участниците трябва да имат опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, изпълнени през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ от №1 до №5 включително - Участникът трябва да е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент. В случай на обединение изискването се отнася за участника/участниците, които ще извършват дейностите предмет на поръчката
Участникът следва да предложи и разполага със следния ръководен състав за изпълнение на предмета на обществената поръчка, а именно:
а) Ръководен състав:
а.1) ЕКСПЕРТ-1 – Водещ проектант по час Архитектура
а.2) ЕКСПЕРТ-2 - по част КОНСТРУКТИВНА
а.3) ЕКСПЕРТ-3 - по част „ЕЛЕКТРО”
а.4) ЕКСПЕРТ-4 по част „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ”
а.5) ЕКСПЕРТ-5 по част „ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ”
а.6) ЕКСПЕРТ-6 по част „ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ


Участниците трябва да имат опит в изпълнение на поне една дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. Под дейности с предмет и обем сходни с тези на поръчката следва да се разбира:
1) Изготвяне на инвестиционни проекти;
Участникът трябва да е сертифициран по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен в областта на проектирането или еквивалентно
Участникът следва да предложи и разполага с ръководен състав за изпълнение на предмета на обществената поръчка
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/12/2016 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/12/2016 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

сградата на община Пещера, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 5 (пет) на сто от стойността на договора за съответната обособена позиция без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197 ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 23/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва