Деловодна информация
00701
СП-6795 15/11/2016 (дд/мм/гггг)
не
00701-2016-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Сливо поле 000530657
пл. Демокрация №1
Сливо поле BG323 7060 България
Виктор Стоянов +359 81312895
slivopole@ru-se.com +359 81312876

Интернет адрес/и

http://www.slivopole.ru-se.com/

http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=140


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=140&selected=273&parent_id=138
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка, както и доставка на смазочни материали и масла
09100000      
Доставки

Предмет на обществената поръчка е доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка, както и доставка на смазочни материали и масла за календарната 2017 г., чрез използване на карти за безналично плащане.Посочените количества са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.Прогнозни количества:1.Автомобилен бензин А-95 Н-6000 л;2.Автомобилен бензин А-95 Н с присадка за почистване на горивната система и подобряване работата на двигателя-6000 л;3.Дизелово моторно гориво с 6 % биодизел-36000л;4.Дизелово моторно гориво с 6 % биодизел с присадка за почистване на горивната система и подобряване работата на двигателя-6000л;5.Газ Пропан бутан-5000л;6.Смазочни материали – двигателно масло за дизелови и бензинови двигатели, спирачни течности и други.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
102443.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG

Бензиностанции на територията на Р България, осигурени за зареждане от Изпълнителя.

Предмет на обществената поръчка е доставка на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка, както и доставка на смазочни материали и масла за календарната 2017 година, чрез използване на карти за безналично плащане. Видовете горива, смазочни материали и масла и тяхното прогнозно количество са подробно описани в Техническата спецификация към настоящата документация. Посочените количества са прогнозни и не ангажират Възложителя с цялостното им усвояване при сключване на договор.
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.
Прогнозни количества:1.Автомобилен бензин А-95 Н-6000 л;2.Автомобилен бензин А-95 Н с присадка за почистване на горивната система и подобряване работата на двигателя-6000 л;3.Дизелово моторно гориво с 6 % биодизел-36000л;4.Дизелово моторно гориво с 6 % биодизел с присадка за почистване на горивната система и подобряване работата на двигателя-6000л;5.Газ Пропан бутан-5000л;6.Смазочни материали – двигателно масло за дизелови и бензинови двигатели, спирачни течности и други: Диференциално масло – 200 л.; Двигателно масло за дизелови автомобили – 500 л.;Двигателно масло за бензинови автомобили – 500 л.;Спирачно масло – 20 л.; Грес – 50 кг.;Антифриз – 300 л.;Течност за чистачки – 30 л.; Хидравлично масло – 200 л.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
102443.75      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.

Възложителят не залага финансови и икономически изисквания.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът трябва да имат на разположение минимум 3 бензиностанции (собствени, наети или ползвани по друг начин без ограничение) на територията на Р България, от които поне 1 (една) се намира на територията на община Сливо поле, на които може да се зареждат и закупуват, предлаганите от него горива, смазочни материали и масла. Във всяка една от посочените бензиностанции да е инсталирано устройство за разплащане чрез карти за безналично плащане.

Участникът трябва да имат на разположение минимум 3 бензиностанции (собствени, наети или ползвани по друг начин без ограничение) на територията на Р България, от които поне 1 (една) се намира на територията на община Сливо поле, на които може да се зареждат и закупуват, предлаганите от него горива, смазочни материали и масла. Във всяка една от посочените бензиностанции да е инсталирано устройство за разплащане чрез карти за безналично плащане.
При подаване на офертата, участниците удостоверяват съответствието си с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП - част IV раздел В, т. 9.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 64, ал. 1, т. 9 от ЗОП, доказващи декларираната информация в ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с горното изискване се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Забележка:
Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/12/2016 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/12/2016 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Община Сливо поле, гр. Сливо поле, пл. Демокрация № 1

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


10 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Община Сливо поле.
Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени и фактурирани доставки, като за всяка доставка фирмата-изпълнител издава отделна фактура, съгласно условията, посочени в проекта на договор, офертата на класирания на първо място участник и договора, сключен с него.
Периодът на фактуриране да е от 1 – во до последното число на месеца. Срокът за издаване на фактурите да е до 10 – то число на следващия месец. Плащанията по всяка фактура се извършват от Възложителя, в срок до 10 работни дни от издаването на съответния счетоводен документ. Първичните документи следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството.
Във фактурата следва да се вписва съответната отстъпка и да е придружена със справка с отразени регистрационни номера на МПС, съгласно приложените списъци, вида на зареденото гориво, датата и местонахождението на бензиностанцията. Предложената отстъпка представлява процент от официално обявените и действащи цени на Лукойл Нефтохим Бургас АД за литър гориво от съответния вид без ДДС, който ще се изчислява към момента на зареждане. Възложителят определя минимална отстъпка на горивата за зареждане, която да не е по-малка от 3% за литър.
За смазочни материали и масла (диференциално масло; двигателно масло за дизелови автомобили; двигателно масло за бензинови автомобили; спирачно масло; грес; антифриз; течност за чистачки; хидравлично масло) участниците следва да предложат твърди единични цени за съответния продукт.
Удостоверяването на вида и количеството заредено гориво, закупените смазочни материали и масла за съответния период се удостоверява, чрез воден от двете страни дневник на покупките, подписван двустранно при всяко зареждане/закупуване със задължително вписване в същия на регистрационни номера на МПС и лицата, извършили действието, а по отношение на бензиностанциите, извън територията на Община Сливо поле – само чрез използване на карти за регистрация и авторизация на покупките.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1% (един процент) от прогнозната стойност на договора.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
Изисквания към личното състояние на уч-ците - от участие в процедурата се отстранява участник, за който е налице, което и да е от обстоятелствата по чл. 54,ал.1, т.1 - т.7 от ЗОП. За уч-икът не трябва да са налице и специф. основания за изключване, посочени в Указанията за подготовка на офертите - част от Документацията за поръчката. Уч-кът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП и липсата на специф. основания за изключване с попълване на Част III Основания за изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. (Обр. №1).
Място за получаване на оферти е сградата на Община Сливо поле, гр. Сливо поле, пл. "Демокрация" № 1.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, глава Двадесет и седма, чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 15/11/2016 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва